Raad maakt zich op voor de begroting

7 november 2022 – De gemeenteraad van Delft stelt op donderdag 10 november de Programmabegroting 2023-2026, Belastingverordeningen 2023, Najaarsrapportage 2022 en de begrotingswijziging septembercirculaire 2022 vast. De raadsvergadering begint om 18.00 uur, omdat voorafgaand aan het begrotingsdebat de algemene beschouwingen worden gehouden.

Een voorproefje van die beschouwingen gaven de fractievoorzitters op zondag 6 november in de Stadskrant.

De raad kan aanstaande donderdag via amendementen, moties en richtinggevende uitspraken mogelijke wensen uiten tot bijsturing van het beleid.

In aanloop naar de vergadering zijn door diverse fracties moties en amendementen in concept voor een reactie voorgelegd aan het college.

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks bekijken via de webcast.

Agenda en uitzending raadsvergadering