Uitvoerig debat Actieprogramma ruimtelijk economische visie

Uitvoerig debat Actieprogramma ruimtelijk economische visie

15 april 2024 – Het Actieprogramma ruimtelijk economische visie 2024-2026 heeft in de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 11 april voor veel discussie en vragen gezorgd. Naast veel positieve opmerkingen waren er ook kritische geluiden.

Dit actieprogramma vloeit voort uit de Ruimtelijk economische visie 2030 die door de raad in maart 2018 werd vastgesteld. De visie biedt zicht op de ontwikkeling van de Delftse economie en de ruimtelijke impact daarvan op de stad. Via het Actieprogramma 2019-2022 werd gewerkt aan het creëren van 10.000 extra banen op alle niveaus plus de daarbij benodigde 100.000 vierkante meters extra bedrijfsruimte in de periode tot 2040.

Actielijnen

Omdat dit actieprogramma inmiddels is verlopen stelde het college een nieuw programma voor de periode 2024-2026 op. In het nieuwe programma heeft het college vier actielijnen uitgestippeld: sterk ecosysteem, ruimte om te ondernemen, mensen om te ondernemen en te werken en voorzieningen voor leefbare wijken.

De fracties van Volt, STIP, ChristenUnie en GroenLinks hadden om bespreking gevraagd om door te praten over de antwoorden van het college op schriftelijke vragen die de ChristenUnie en GroenLinks hadden gesteld.

Veel fracties gebruikten het debat om eigen accenten te leggen in het actieprogramma en aandacht te vragen voor onder meer de stadsverzorgende economie. Die term uit het actieprogramma verwijst naar de bedrijven en beroepen die noodzakelijk zijn voor het leefbaar houden van de stad, zoals bakkerijen, werkplaatsen, loodgieters en monteurs. Wat GroenLinks betreft moet voor die bedrijvigheid ruimte in de wijken, waaronder Delft-West, worden gevonden, omdat die bedrijven niet alleen voor werkgelegenheid zorgen, maar ook de sociale verbondenheid in een wijk versterken. De toekomst van Delft moet niet alleen worden bedacht, maar ook worden gemaakt, aldus GroenLinks.

Betaalbare bedrijfsruimte

In het actieprogramma verwerkte het college ook de opdracht van de raad om in Delft-West betaalbare bedrijfsruimte te vinden, te ontwikkelen en te behouden. Die opdracht verwoordden de fracties van D66, STIP, Hart voor Delft en GroenLinks vorig jaar juni in een motie die unaniem door de raad werd aangenomen. Dat er nu aandacht in het actieprogramma is voor de betaalbare bedrijfsruimte werd nagenoeg door alle fracties positief ontvangen, maar onder andere D66 wees erop dat het college de motie nog niet helemaal heeft uitgevoerd. Er moet onder meer nog met de corporaties gekeken worden naar de herontwikkeling van plinten in bestaande gebouwen.

Ook Volt wilde van wethouder Maaike Zwart weten, waarom er in het actieprogramma daarover weinig concrete plannen staan. De wethouder wees naar de verdere uitwerking van het actieprogramma en dat de raad daarover later wordt geïnformeerd. STIP was in elk geval tevreden met het programma dat er nu ligt. Economie mag wat STIP betreft vaker in de commissie besproken worden. Het belang van de economie zou STIP met een uitspraak van de raad in een motie willen markeren. STIP is ook van plan om in de komende raadsvergadering een motie in te dienen die het college vraagt om de voortgang van het actieprogramma aan de raad te rapporteren.

Eindhoven

De ChristenUnie had onder meer vragen over de onderlinge samenhang van de actielijnen in het programma. Daarnaast wees die fractie naar de regio Eindhoven, waar onderwijs, bedrijven en overheid erin geslaagd zijn om alle neuzen dezelfde richting op te laten kijken als het gaat om het stimuleren van de economie.

Wethouder Zwart lichtte onder meer toe dat met het realiseren van betaalbare bedrijvigheid onder meer is begonnen in het innovatiedistrict Delft. Voor andere plekken in de stad, in de wijken en nog te ontwikkelen delen zoals het Kabeldistrict en Schieoevers worden nog plannen uitgewerkt en daar moet ook nog geld worden gevonden. En niet alleen geld, maar ook economische ambtenaren met specifieke kennis zijn nodig en die zijn schaars. De wethouder benadrukte dat die ambtenaren nodig zijn om tot actie te komen.

China

Onafhankelijk Delft gaf als tip aan de wethouder om eens naar China te kijken. Daar worden bedrijfspanden van vier verdiepingen gebouwd, die op de begane grond een godsvermogen kosten voor de succesvolle bedrijven en hele goedkope ruimte bieden aan startende bedrijven op de vierde etage. Naar mate ze succesvoller worden, kunnen ze een verdieping zakken. Een interessant idee, zei de wethouder, die er ook op wees dat er wordt nagedacht in Delft over bedrijfsruimte in hogere dichtheden en een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte.

Als het aan de VVD ligt, zet Delft vooral in op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers door de lasten voor hen te verlagen. Ook zou Delft volgens de VVD moeten werken aan een herkenbaar economisch profiel. Wethouder Zwart beloofde de VVD dat de raad meer inzicht krijgt in het soort banen en bedrijven die in Delft te vinden zijn.

Campagne

De CDA-fractie wees op de spanning tussen het realiseren van 10.000 extra banen en de ambitie om 15.000 extra woningen te bouwen in Delft plus de samenhang met verkeer en vervoer. In het actieprogramma had de fractie ook gelezen dat de bekendheid van Delft op het gebied van innovatie verspreid moet worden. Het CDA zei er geen voorstander van te zijn dat die zin een open eindje is voor een dure marketingcampagne. Maar zo’n campagne gaat er toch komen, liet wethouder Zwart weten. Voor het innovatiedistrict worden een merknaam en een logo bedacht. Dat is niet zo uitzonderlijk, vertelde de wethouder, omdat Delft daarin voorging door Eindhoven, Leiden en Wageningen.

Hart voor Delft pleitte voor geen woorden, maar daden en die fractie zette vraagtekens bij de betrokkenheid van ondernemers en ook de stadsbouwmeester. De SP omschreef het actieprogramma als vaag en veel. Delft is volgens de SP een stad die zich altijd heeft gericht op de binnenstad. Wat de SP betreft is het nu tijd om de bedrijvigheid in de wijken te ontwikkelen.

Maakindustrie

De PvdA vroeg onder meer aandacht voor de maakindustrie, de noodzaak voor de raad om via een voortgangsrapportage geïnformeerd te blijven en banen op de campus. Volt zou graag meer aandacht voor de nieuwe economie zien, waarin bedrijven iets teruggeven aan de maatschappij. Dat gebeurt volgens wethouder Zwart al volop in het innovatiedistrict waar bedrijven werken aan oplossingen voor bijvoorbeeld circulair en de energietransitie.

Aan het eind van het debat lieten PvdA, STIP, ChristenUnie, CDA, VVD, GroenLinks, Volt en Onafhankelijk Delft weten dit onderwerp mee terug nemen naar hun fractie. Dat betekent dat dit onderwerp en eventuele moties op de agenda van de raadsvergadering op donderdag 16 mei komen te staan.

Hamerstuk

De commissie besloot na een kort debat dat het voorstel Wijziging GR Regionale Belasting Groep als hamerstuk op de agenda van de komende raadsvergadering gezet kan worden. Dat betekent dat de raad dit voorstel niet verder bespreekt maar via een klap met de voorzittershamer vaststelt.

Toekomstvisie

Het voorstel Toekomstvisie religieus erfgoed Delft dat voor bespreking op de agenda van de commissie stond, is doorgeschoven naar een latere commissievergadering. Dat gebeurt op verzoek van CDA, Volt, Onafhankelijk Delft, ChristenUnie, Hart voor Delft, VVD en D66, zodat ze meer ruimte hebben om de visie te toeten bij de achterban en maatschappelijke partners.

Delfts Kwartiertje

Na de antwoorden van wethouder Joëlle Gooijer op vragen van STIP over jongerenparticipatie in Delft kondigde die fractie aan te gaan nadenken over een motie die in de eerstvolgende raadsvergadering kan worden ingediend.