Raad maakt kennis met kandidaat-wethouders

Raad maakt kennis met kandidaat-wethouders

8 juni 2022 – De gemeenteraad heeft op dinsdag 7 juni tijdens een bijeenkomst van de commissie Algemeen kennisgemaakt met de vijf kandidaat-wethouders: Maaike Zwart (STIP), Martina Huijsmans (D66), Frank van Vliet (GroenLinks), Karin Schrederhof (Partij van de Arbeid) en Joëlle Gooijer (ChristenUnie).

Martina Huijsmans en Karin Schrederhof zijn in de nieuwe wethoudersploeg de twee kandidaten die de afgelopen raadsperiode al in het college zaten. Huijsmans blijft verantwoordelijk voor onder meer Ruimtelijke ordening en Mobiliteit. Daarnaast krijgt ze er Financiën bij. In het takenpakket van Schrederhof zitten onder meer Wonen, Zorg, Onderwijs en Sport.

Frank van Vliet zat acht jaar in de raad, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter van GroenLinks. Hij gaat zich na zijn benoeming bezighouden met Klimaat, Cultuur en Openbare ruimte. Joëlle Gooijer was acht jaar raadslid en tevens fractievoorzitter van de ChristenUnie. Als wethouder krijgt zij de portefeuille Jeugd, Ouderen en Armoede.

De door STIP voorgedragen Maaike Zwart is nieuw in de Delftse politiek. Zij wordt verantwoordelijk voor het pakket Duurzaamheid, Werk en inkomen en Economie.

De kennismaking met de kandidaat-wethouders vloeit voort uit de motie Wethouders die in 2017 na het Onderzoek Grote Projecten met een ruime meerderheid door de raad werd aangenomen. Volgens die motie moet de raad de kans krijgen om de kandidaten te bevragen op hun motivatie en geschiktheid. Dat gebeurde ook. Na een korte introductieronde door de fractievoorzitters van de coalitiepartijen werden de wethouderskandidaten één voor één aan de tand gevoeld.

Zwart

In het gesprek met de enige kandidaat-wethouder ‘van buiten’ lag de nadruk onder meer op haar band met Delft; de stad waar ze na haar studie uit vertrok om internationaal en tot voor kort bij de gemeente Amsterdam te werken aan duurzame ontwikkeling. Op de vraag hoe ze aankijkt tegen de rol van de oppositie antwoordde ze heel positief en dat beeld zei ze ook van de raad te hebben. Zwart zei uit te kijken naar de samenwerking met de hele raad. Daarna liet ze weten van plan te zijn om in haar eerste 100 dagen veel gesprekken in de stad te gaan houden en de samenwerking met de TU is in haar ogen essentieel voor de stad.

Huijsmans

Martina Huijsmans werd door diverse fracties gevraagd als zittenblijver in het college terug te blikken op de afgelopen vier jaar, waarbij ook de vraag werd gesteld wat er in die periode minder goed was gegaan. Daarop gaf ze de participatie rond mobiliteit en parkeren als voorbeelden. Huijsmans zei geleerd te hebben dat er voor het goede gesprek meer tijd nodig is en dat uit dat gesprek met mensen met andere meningen, uit liefde voor de stad, ook een mooie tussenweg gevonden wordt. Wat haar betreft waren de afgelopen vier jaar, de jaren van de visies en draait het de komende jaren om de uitvoering. Huijsmans zei zich ervan bewust te zijn dat de financiën beperkt zijn en dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Van Vliet

Als tiener toerde Frank van Vliet met de trein naar Delft. Een bezoek aan V&D was het hoogtepunt en inmiddels is hij naar eigen zeggen enorm verbonden met de stad. Zo zei hij ook zijn beoogd wethouderschap te zien in een samenspel met heel veel partijen die samen de stad maken. De rol van de gemeente daarin is wat hem betreft bescheiden en af en toe nodig om zetjes te geven om te zorgen dat het goed gaat en om te letten op wie en wat kwetsbaar is. Vragen over de landelijke fusieplannen van GroenLinks en PvdA wees hij door naar de fractievoorzitter van GroenLinks. Hij zei als wethouder er voor de hele raad te zijn. Op de vraag van de VVD wat hij de komende jaren anders gaat doen, liet Van Vliet weten dat hij na het Onderzoek Grote Projecten meer dialoog met de raad wil over risicomanagement. Daarnaast zei hij de raad te willen informeren over participatie en in stukken ook op te nemen welke mensen het er niet mee eens zijn en waarom niet.

Schrederhof

De afgelopen vier jaar was Karin Schrederhof als wethouder onder meer verantwoordelijk voor Onderwijs en Jeugd. Door de nieuwe portefeuilleverdeling zit Jeugd niet meer in haar pakket. De VVD wilde weten of dat een goede keuze was. Schrederhof verwacht dat de nieuwe verdeling en onderlinge samenwerking tussen de wethouders zoveel synergie oplevert dat een en een drie wordt. De VVD noemde dat Chinees rekenen. Maar het hernieuwde kennismakinggesprek met Schrederhof verliep voor een groot deel exact zoals vier jaar geleden. De SP sprak haar toen aan op de uitkomsten van de integriteitstoets. Schrederhof was voordat ze in 2018 voor het eerst wethouder werd jarenlang directeur bij Woonbron, waaronder locatiedirecteur in Delft.  Bureau Berenschot adviseerde om die reden het dossier woningbouw over te laten aan een andere wethouder. De SP wilde opnieuw weten waarom de coalitie dat advies niet overneemt. Om ervoor te zorgen dat haar integriteit niet ter discussie komt te staan, werd destijds in de coalitie afgesproken dat bij besluiten rond het thema Wonen er altijd een tweede wethouder meekijkt als er sprake is van beleid dat impact heeft op de relatie met Woonbron. Van een integriteitsrisico is volgens Schrederhof de afgelopen vier jaar nooit sprake geweest.

Gooijer

Joëlle Gooijer vertegenwoordigd in de nieuwe coalitie als kandidaat-wethouder namens de ChristenUnie de enige partij die in de afgelopen periode in de oppositie zat. Het kwam op mijn pad, verklaarde ze. Ze liet onder meer weten over vier jaar tevreden te zijn als de wachtlijsten in de jeugdzorg korter zijn, het geld gaat naar kinderen die het echt nodig hebben en er meer specifieke woon- en ontmoetingsruimte is voor ouderen. De lessen die ze als raadslid in het nieuwe college meeneemt, zijn volgens haar dat er altijd geluisterd wordt naar goede ideeën en dat door samenwerken meerderheden worden gesmeed. Ook op zondag als dat echt noodzakelijk is, antwoordde ze op de vraag of ze ook op zondag gaat werken. De ChristenUnie neemt in Delft voor het eerst deel aan een college, maar Gooijer zei niet bang te zijn dat de ChristenUnie binnen de coalitie de kleur op de wangen verliest.

Coalitieakkoord

De raad praat woensdag 15 juni verder over de inhoud van het nieuwe coalitieakkoord. In de raadsvergadering die om 20.00 uur begint, wordt voorafgaand aan het debat afscheid genomen van de vertrekkende wethouders. Na dat debat stemt de raad over de voorgedragen wethouderskandidaten. Volt heeft aangekondigd een amendement in te dienen, naar aanleiding van een passage in de Kadernota 2021, over het aantal van vijf wethouders in plaats van vier.

Kennismaking en commissievergadering

6 juni 2022 – De gemeenteraad houdt op dinsdag 7 juni kennismakingsbijeenkomst met de kandidaat-wethouders voor het nieuwe college van Delft.

Alle elf raadsfracties krijgen vanaf 20.00 uur in de raadszaal de kans om van gedachten te wisselen met de wethouderskandidaten. De kandidaten namens de coalitiepartijen zijn Maaike Zwart (STIP), Martina Huijsmans (D66), Frank van Vliet (GroenLinks), Karin Schrederhof (Partij van de Arbeid), en Joëlle Gooijer (ChristenUnie).

Ruimte en Verkeer

Nu de formatie bijna lijkt afgerond beginnen ook de reguliere commissievergaderingen weer. De commissie Ruimte en Verkeer trapt op donderdag 9 juni om 19.30 uur de nieuwe cyclus af. Het belooft een lange vergadering te worden, waarin onder meer de brief van het college over het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven). Hart voor Delft, VVD en STIP hebben om bespreking van dit onderwerp gevraagd.

Door de fracties van SP, Onafhankelijk Delft en Hart voor Delft is om bespreking gevraagd van de brieven en reacties op het plan van Staatsbosbeheer om in afstemming met de gemeente in het Abtswoudse bos de paden te verbeteren en een natuurlijke speelplek voor de jeugd aan te leggen.

Belangstellenden kunnen tijdens deze vergadering als inspreker hun zegje doen. Zij kunnen zich hiervoor tot op de dag van de vergadering 12.00 uur aanmelden bij de griffie. 

De commissievergadering is openbaar en kan in de raadszaal vanaf de publieke tribune worden gevolgd. Thuisblijvers kunnen de vergadering rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda kennismaking kandidaat-wethouders

Agenda commissie Ruimte en Verkeer