Nieuw stadsbestuur gaat aan de slag

Nieuw stadsbestuur gaat aan de slag

16 juni 2022 – Delft heeft een nieuw college van b en w. In de extra raadsvergadering op woensdag 15 juni werden de wethouders Maaike Zwart (STIP), Martina Huijsmans (D66), Frank van Vliet (GroenLinks), Karin Schrederhof (Partij van de Arbeid) en Joëlle Gooijer (ChristenUnie) benoemd en beëdigd.

Huijsmans en Schrederhof zijn de zittenblijvers in het college. Zij beginnen allebei aan hun tweede periode als wethouder. Huijsmans had al Ruimtelijke ordening en Mobiliteit in haar pakket en krijgt daar nu Financiën bij. Schrederhof wordt verantwoordelijk voor Wonen, Zorg, Onderwijs en Sport.

Frank van Vliet zat acht jaar in de raad, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter van GroenLinks. Hij gaat zich bezighouden met Klimaat, Cultuur en Openbare ruimte. Joëlle Gooijer was twaalf jaar raadslid en tevens fractievoorzitter van de ChristenUnie. Als wethouder krijgt zij de portefeuille Jeugd, Ouderen en Armoede. De door STIP voorgedragen Maaike Zwart is nieuw in de Delftse politiek. Zij wordt verantwoordelijk voor het pakket Duurzaamheid, Werk en inkomen en Economie.

Afscheid

Aan het begin van de vergadering sprak burgemeester Marja van Bijsterveldt de vertrekkende wethouders Stephan Brandligt, Bas Vollebregt en Lennart Harpe toe. Ze keren niet terug in de politiek. Alhoewel. Lennart Harpe vertrok eerder in 2018 als wethouder om na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 Hatte van der Woude op te volgen die gekozen werd als Kamerlid.  Stephan Brandligt ontving bij zijn afscheid de gemeentepenning vanwege zijn verdiensten voor de stad als wethouder bij de gemeente Delft van 28 juni 2012 tot 15 juni 2022.

Coalitieakkoord

Fractievoorzitter van STIP en coalitieleider Ida de Boer gaf namens de coalitiepartijen een toelichting op het formatieproces. Gedurende dat proces werkte STIP in veertien sessies met D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie aan het coalitieakkoord met de titel Samen werken aan Delft. Ze nodigde alle partijen in de raad en alle bewoners van Delft uit om samen te werken de gestelde doelen uit het akkoord te bereiken.

Hart voor Delft

Fractievoorzitter Bram Stoop van Hart voor Delft hield in zijn analyse geen spaan heel van het formatieproces. Dat was volgens zijn fractie een grote theatershow. Stoop zei dat Hart voor Delft klaar was voor een plek in het college en hij wees er nogmaals op dat zijn partij bij de verkiezingen in 19 van de 45 Delftse stemlokalen als grootste uit de bus was gekomen. De oproep van de coalitie om samen te werken nam de Hart voor Delft-voorman met een korreltje zout. Een links akkoord zonder invulling, vervolgde hij. Als eerste in de rij maakte Stoop bekend dat de oppositie ook tot een akkoord was gekomen; een vijfpuntenplan waarin de Delftenaar centraal staat.

STIP

Fractievoorzitter Ida de Boer van STIP gaf aan trots te zijn op het akkoord en uit te kijken naar de samenwerking met alle partijen in de raad. Wat STIP betreft gaat het nieuwe college stappen zetten in de klimaatcrisis, de wooncrisis en de cultuurcrisis. Dat de coalitie niet voor vier, maar voor vijf wethouders heeft gekozen, heeft volgens haar alles te maken met de wens dat de wethouders de komende jaren aanspreekbaar zijn in de stad en daadkrachtig hun werk kunnen doen.

VVD

Dat de VVD niet terugkomt in de coalitie heeft volgens fractievoorzitter Dimitri van Rijn ervoor gezorgd dat Delft nu een stadsbrede oppositie heeft. Ook hij was kritisch over het formatieproces. Dat was volgens zijn partij niet transparant en er was geen overleg met de oppositiepartijen. Van Rijn omschreef het coalitieakkoord als een opendeurenakkoord dat achter gesloten deuren tot stand is gekomen. Het vijfpuntenplan van de oppositie bevat volgens Van Rijn concrete ideeën waarmee de raad het coalitieakkoord kan verrijken. De fractievoorzitter kondigde aan dat de VVD bij de bespreking van de Kaderbrief 2022 op 30 juni een paar ideeën in de vorm van een motie indient.

D66

Fractievoorzitter van D66, Sivan Maruf, zei met een goed gevoel terug te kijken op de coalitieonderhandelingen. Het coalitieakkoord bevat volgens zijn partij plannen voor alle inwoners. Maruf vertelde dat daarbij is gekeken naar de programma’s van alle partijen en is geluisterd naar de stad. Een akkoord voor jong en oud, voor alle wijken, waarin aandacht is voor onderwijs, werken, wonen, klimaat, verduurzaming, regionale samenwerking en cultuur. De fractievoorzitter van D66 nodigde de oppositiepartijen uit om daar de komende vier jaar werk van te maken.

SP

In het betoog van SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum riep ze alle partijen op om zich, net als de SP, meer te laten zien in de stad. Van Rossum sprak de zorg uit dat bij de volgende verkiezingen meer dan de helft van de kiezers thuisblijft. De SP-fractievoorzitter wees op de verantwoordelijkheid die partijen hebben om de lokale politiek dichter bij de bewoners te brengen. Ze riep de coalitie op om in te stemmen met het vijfpuntenplan van de oppositie, omdat Delft in haar visie geen woorden maar daden nodig heeft. De SP riep de raad op de komende jaren vooral werk te maken van betaalbaar wonen.

GroenLinks

GroenLinks-fractievoorzitter Rinske Wessels sprak over een prachtig akkoord op hoofdlijnen dat verder met alle partijen in de raad en de stad uitgewerkt moet worden. Wessels zei uit te kijken naar de plannen van de oppositie. Wat GroenLinks betreft wordt de komende jaren in Delft de kansengelijkheid vergroot, wordt er intensiever samengewerkt met sociale partners en wordt er gewerkt aan een gezonde en veilige stad. Wessels noemde daarbij onder meer doorgaan met vergroenen en verduurzamen, cultuur als basisvoorziening op orde brengen en de ruimte in de wijken en in Schieoevers goed benutten.

CDA

Een nieuw stadsbestuur bestaat volgens CDA-fractievoorzitter Frank Visser niet alleen uit het college van b en w waar de coalitiepartijen de wethouders voordragen. Dat stadsbestuur bestaat volgens Visser op de eerste plaats uit de hele raad, de burgemeester en de wethouders. Tijdens het formatieproces was er nauwelijks tot geen contact geweest tussen de formerende en niet-formerende partijen, aldus de CDA-voorman. Volgens Visser staat in het coalitieakkoord een aantal goede punten, maar het akkoord is op sommige punten wat hem betreft ook weinig ambitieus en vaag. Hij sprak de hoop uit dat het oppositieplan daar een concrete aanvulling op kan zijn.

PvdA

De wereld buiten Delft is in beweging en zorgt voor onzekerheid. PvdA-fractievoorzitter Leon Hombergen zei het coalitieakkoord om die reden meer als een kompas te zien dan als een actielijst. Het akkoord zet volgens Hombergen onder meer in op een herwaardering van de woningcorporaties, op verduurzaming en op terug naar de menselijke maat. Als het aan de PvdA ligt, biedt de raad perspectief aan volgende generaties en wordt er niet op afstand bestuurt maar dichtbij in verbondenheid met de hele stad. Dat is volgens de PvdA-fractievoorzitter nodig om te laten zien dat politiek ertoe doet en dat er op inhoud wordt samengewerkt. Hombergen sprak zijn waardering uit voor de plannen van de oppositie.

Onafhankelijk Delft

Raadslid Liedewei Timmermans van Onafhankelijk Delft hekelde in haar betoog het gebrek aan transparantie tijdens de formatie. Waarom werd de VVD gepasseerd en waarom wil de coalitie vijf in plaats van vier wethouders? Ook vroeg ze zich af wat de politiek gaat betekenen voor dat Delftse gezin dat nauwelijks rond kan komen, maar net twee tientjes te veel verdiend om recht te hebben op financiële steun van de gemeente. Onafhankelijk Delft ziet te weinig blauw op straat en te veel blauwalg in de Delftse Hout. Te veel geld gaat volgens Onafhankelijk Delft naar de klimaatverandering en energietransitie.

ChristenUnie

De ChristenUnie maakt voor het eerst deel uit van de coalitie in Delft. ChristenUnie-fractievoorzitter Bert van der Woerd benadrukte in zijn beschouwing op de formatie dat de coalitie er voor alle Delftenaren is en dat de raad als geheel, soms hard tegen hard, in het debat plannen maakt om Delft beter te maken. Hij riep op om gebruik te maken van de wijsheid van de minderheid om plannen beter te maken. Het vertrouwen in de politiek kan volgens Van der Woerd alleen worden teruggewonnen als de raad verbinding legt met de stad.

Volt

Volt-fractievoorzitter Kyra Gremmen liet weten dat haar partij als nieuwkomer in Delft nog veel moet leren, maar dat haar partij daardoor niet bezwaard is met hoe in de Delftse politiek dingen worden gedaan. Volgens Gremmen was de ontvangst van Volt in de raad hartelijk en is de samenwerking goed. Het had Volt wel verrast dat direct na de verkiezingen werd gesproken over de invulling van de wethoudersposten en niet over de verschillen en overeenkomsten tussen partijen. Volt had liever een raadsakkoord gezien. Gremmen zei te hopen dat met het vijfpuntenplan een raadsakkoord in de toekomst mogelijk is. Om bewoners meer invloed te geven op de eigen omgeving zou in Delft wat Volt betreft gewerkt moeten worden met nieuwe vormen van participatie, zoals een burgerberaad.

Wethouders

Bij de bespreking van het voorstel Vaststellen van het aantal wethouders en de tijdsbestedingsnorm draaide het om de vraag of de coalitie bereid was zich te houden aan de bezuinigingsafspraak die vorig jaar was gemaakt in de raad om na de verkiezingen van vijf naar vier wethouders te gaan. Volt, VVD, Hart voor Delft, SP, CDA en Onafhankelijk Delft legden in twee amendementen de keuzes aan de raad voor om het met één wethouder minder te doen of om de vijf wethouders niet fulltime maar voor 80% te benoemen. Beide amendementen werden verworpen. Alle coalitiepartijen stemden tegen. Het voorstel om vijf fulltime-wethouders te benoemen werd aangenomen, nadat alle coalitiepartijen voor hadden gestemd. Het voorstel Ontheffing ingezetenschap werd via een hamerslag vastgesteld.

Nieuw raadslid

Na de installatie van de wethouders werd JanGeert van der Post geïnstalleerd als raadslid. Hij volgt in de PvdA-fractie Karin Schrederhof op die werd benoemd tot wethouder. Simon de Rijk werd namens de PvdA benoemd tot commissielid. Hij neemt die taak over van Van der Post. Het voorstel Benoeming (plv) commissievoorzitters nam de raad via hamerslag aan.

Raad maakt kennis met kandidaat-wethouders

8 juni 2022 – De gemeenteraad heeft op dinsdag 7 juni tijdens een bijeenkomst van de commissie Algemeen kennisgemaakt met de vijf kandidaat-wethouders: Maaike Zwart (STIP), Martina Huijsmans (D66), Frank van Vliet (GroenLinks), Karin Schrederhof (Partij van de Arbeid) en Joëlle Gooijer (ChristenUnie).

Martina Huijsmans en Karin Schrederhof zijn in de nieuwe wethoudersploeg de twee kandidaten die de afgelopen raadsperiode al in het college zaten. Huijsmans blijft verantwoordelijk voor onder meer Ruimtelijke ordening en Mobiliteit. Daarnaast krijgt ze er Financiën bij. In het takenpakket van Schrederhof zitten onder meer Wonen, Zorg, Onderwijs en Sport.

Frank van Vliet zat acht jaar in de raad, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter van GroenLinks. Hij gaat zich na zijn benoeming bezighouden met Klimaat, Cultuur en Openbare ruimte. Joëlle Gooijer was acht jaar raadslid en tevens fractievoorzitter van de ChristenUnie. Als wethouder krijgt zij de portefeuille Jeugd, Ouderen en Armoede.

De door STIP voorgedragen Maaike Zwart is nieuw in de Delftse politiek. Zij wordt verantwoordelijk voor het pakket Duurzaamheid, Werk en inkomen en Economie.

De kennismaking met de kandidaat-wethouders vloeit voort uit de motie Wethouders die in 2017 na het Onderzoek Grote Projecten met een ruime meerderheid door de raad werd aangenomen. Volgens die motie moet de raad de kans krijgen om de kandidaten te bevragen op hun motivatie en geschiktheid. Dat gebeurde ook. Na een korte introductieronde door de fractievoorzitters van de coalitiepartijen werden de wethouderskandidaten één voor één aan de tand gevoeld.

Zwart

In het gesprek met de enige kandidaat-wethouder ‘van buiten’ lag de nadruk onder meer op haar band met Delft; de stad waar ze na haar studie uit vertrok om internationaal en tot voor kort bij de gemeente Amsterdam te werken aan duurzame ontwikkeling. Op de vraag hoe ze aankijkt tegen de rol van de oppositie antwoordde ze heel positief en dat beeld zei ze ook van de raad te hebben. Zwart zei uit te kijken naar de samenwerking met de hele raad. Daarna liet ze weten van plan te zijn om in haar eerste 100 dagen veel gesprekken in de stad te gaan houden en de samenwerking met de TU is in haar ogen essentieel voor de stad.

Huijsmans

Martina Huijsmans werd door diverse fracties gevraagd als zittenblijver in het college terug te blikken op de afgelopen vier jaar, waarbij ook de vraag werd gesteld wat er in die periode minder goed was gegaan. Daarop gaf ze de participatie rond mobiliteit en parkeren als voorbeelden. Huijsmans zei geleerd te hebben dat er voor het goede gesprek meer tijd nodig is en dat uit dat gesprek met mensen met andere meningen, uit liefde voor de stad, ook een mooie tussenweg gevonden wordt. Wat haar betreft waren de afgelopen vier jaar, de jaren van de visies en draait het de komende jaren om de uitvoering. Huijsmans zei zich ervan bewust te zijn dat de financiën beperkt zijn en dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Van Vliet

Als tiener toerde Frank van Vliet met de trein naar Delft. Een bezoek aan V&D was het hoogtepunt en inmiddels is hij naar eigen zeggen enorm verbonden met de stad. Zo zei hij ook zijn beoogd wethouderschap te zien in een samenspel met heel veel partijen die samen de stad maken. De rol van de gemeente daarin is wat hem betreft bescheiden en af en toe nodig om zetjes te geven om te zorgen dat het goed gaat en om te letten op wie en wat kwetsbaar is. Vragen over de landelijke fusieplannen van GroenLinks en PvdA wees hij door naar de fractievoorzitter van GroenLinks. Hij zei als wethouder er voor de hele raad te zijn. Op de vraag van de VVD wat hij de komende jaren anders gaat doen, liet Van Vliet weten dat hij na het Onderzoek Grote Projecten meer dialoog met de raad wil over risicomanagement. Daarnaast zei hij de raad te willen informeren over participatie en in stukken ook op te nemen welke mensen het er niet mee eens zijn en waarom niet.

Schrederhof

De afgelopen vier jaar was Karin Schrederhof als wethouder onder meer verantwoordelijk voor Onderwijs en Jeugd. Door de nieuwe portefeuilleverdeling zit Jeugd niet meer in haar pakket. De VVD wilde weten of dat een goede keuze was. Schrederhof verwacht dat de nieuwe verdeling en onderlinge samenwerking tussen de wethouders zoveel synergie oplevert dat een en een drie wordt. De VVD noemde dat Chinees rekenen. Maar het hernieuwde kennismakinggesprek met Schrederhof verliep voor een groot deel exact zoals vier jaar geleden. De SP sprak haar toen aan op de uitkomsten van de integriteitstoets. Schrederhof was voordat ze in 2018 voor het eerst wethouder werd jarenlang directeur bij Woonbron, waaronder locatiedirecteur in Delft.  Bureau Berenschot adviseerde om die reden het dossier woningbouw over te laten aan een andere wethouder. De SP wilde opnieuw weten waarom de coalitie dat advies niet overneemt. Om ervoor te zorgen dat haar integriteit niet ter discussie komt te staan, werd destijds in de coalitie afgesproken dat bij besluiten rond het thema Wonen er altijd een tweede wethouder meekijkt als er sprake is van beleid dat impact heeft op de relatie met Woonbron. Van een integriteitsrisico is volgens Schrederhof de afgelopen vier jaar nooit sprake geweest.

Gooijer

Joëlle Gooijer vertegenwoordigd in de nieuwe coalitie als kandidaat-wethouder namens de ChristenUnie de enige partij die in de afgelopen periode in de oppositie zat. Het kwam op mijn pad, verklaarde ze. Ze liet onder meer weten over vier jaar tevreden te zijn als de wachtlijsten in de jeugdzorg korter zijn, het geld gaat naar kinderen die het echt nodig hebben en er meer specifieke woon- en ontmoetingsruimte is voor ouderen. De lessen die ze als raadslid in het nieuwe college meeneemt, zijn volgens haar dat er altijd geluisterd wordt naar goede ideeën en dat door samenwerken meerderheden worden gesmeed. Ook op zondag als dat echt noodzakelijk is, antwoordde ze op de vraag of ze ook op zondag gaat werken. De ChristenUnie neemt in Delft voor het eerst deel aan een college, maar Gooijer zei niet bang te zijn dat de ChristenUnie binnen de coalitie de kleur op de wangen verliest.

Coalitieakkoord

De raad praat woensdag 15 juni verder over de inhoud van het nieuwe coalitieakkoord. In de raadsvergadering die om 20.00 uur begint, wordt voorafgaand aan het debat afscheid genomen van de vertrekkende wethouders. Na dat debat stemt de raad over de voorgedragen wethouderskandidaten. Volt heeft aangekondigd een amendement in te dienen, naar aanleiding van een passage in de Kadernota 2021, over het aantal van vijf wethouders in plaats van vier.

Coalitieakkoord voor 2022-2026: ‘Samen werken aan Delft’

25 mei 2022- De fracties van STIP, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe coalitie voor Delft. De afspraken liggen vast in het coalitieakkoord voor 2022-2026: ‘Samen werken aan Delft’. Met trots hebben de fracties het akkoord woensdag gepresenteerd en ondertekend. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders gaat vanaf juni aan de slag om de plannen uit te voeren.

Met hun wethouderskandidaten op de achtergrond presenteerden de fractievoorzitters Bert van der Woerd (ChristenUnie), Sivan Maruf (D66), Ida de Boer (STIP), Rinske Wessels (GroenLinks) en Leon Hombergen (PvdA) het coalitieakkoord voor 2022-2026.

De fracties hebben in de afgelopen weken onderhandeld over de keuzes die ze willen maken voor Delft. Dat gebeurde tijdens constructieve gesprekken onder leiding van formateur Huri Sahin. De basis voor deze gesprekken was het advies dat informateur Pieter Guldemond in april heeft uitgebracht.

Na gesprekken met alle fracties in de gemeenteraad noemde hij onder meer de energietransitie, wonen, gelijke kansen voor iedereen en de financiële positie van de gemeente als belangrijke thema’s voor het nieuwe college.

Ook hebben tientallen Delftenaren, organisaties en andere belanghebbenden suggesties en adviezen ingestuurd, na een oproep van de formateur. De fracties hebben ook van deze inbreng dankbaar gebruik gemaakt.

Vijf thema’s

Het coalitieakkoord benoemt vijf thema’s waarop het nieuwe college in de komende jaren het verschil wil maken.

Delft kansrijk voor iedereen

Het college streeft naar een Delft dat kansen biedt aan iedereen. Samen met partners kan de gemeente hiervoor een goede basis leggen: met scholing en opleiding, taalvaardigheid, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en hulp waar dat nodig is. Kinderen moeten volwaardig kunnen meedoen, ongeacht het inkomen van hun ouders.

Ruimte voor wonen

Delft moet een woningaanbod hebben dat betaalbaar is voor mensen met verschillende draagkracht. Per gebied stuurt het college op een goede balans tussen sociale huurwoningen en koopwoningen. In 2040 is een derde van de hele woningvoorraad in Delft sociale huur; het college wil niet onder dit percentage komen. Een huurteam gaat huurders ondersteunen in het contact met verhuurders. Er moeten meer betaalbare woningen komen in het middensegment en extra groepswoningen voor studenten. Er komt een seniorenmakelaar die ouderen begeleidt als zij een andere woning zoeken.

Een gezonde en veilige stad

Het college gaat werken aan een gezonde leefomgeving in alle wijken waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Bewoners moeten hier waardig ouder kunnen worden, doordat ze mee kunnen blijven doen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Delft moet een veilige stad zijn. In geval van criminaliteit, ondermijning of huiselijk geweld moeten Delftenaren dit durven melden en kennen ze de weg naar hulp.

Een duurzame stad

Delft gaat meer werk maken van duurzaamheid, om de stad prettig leefbaar te houden en om energie en warmte duurzaam en betaalbaar te houden. Om de ambitie – Delft is in 2050 klimaatneutraal – te halen, wil het college de uitvoering versnellen. Bouwende partijen worden uitgedaagd om te komen tot ambitieuze plannen voor circulair en natuur-inclusief bouwen, aangepast aan klimaatverandering. Het college stimuleert duurzame mobiliteit: lopen, fietsen en openbaar vervoer, en zet in op deelmobiliteit. Ruimte die vrijkomt, wordt gebruikt om de stad te vergroenen.

Economische kracht en een bruisende stad

Er moeten banen bij komen op elk niveau, met extra aandacht voor banen voor praktisch geschoolde mensen. Cultuur is een basisvoorziening, die het college op orde gaat brengen. De gemeente versterkt cultuur met extra budget om cultuur naar de wijken te brengen, bestaande partners niet om te laten vallen en het aanbod te laten aansluiten bij de samenstelling van de bevolking.

Samen met de stad

Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. De fracties willen de plannen verder uitwerken samen met de gemeenteraad en met de stad. Het college betrekt bewoners, organisaties en bedrijven nauw bij bijvoorbeeld de energietransitie, het vergroenen van de stad en de woningopgave. Het college wil zichtbaar en benaderbaar zijn voor de Delftenaar.

Wethouders

De partijen dragen de volgende kandidaat-wethouders voor:

  • Maaike Zwart (STIP) voor Duurzaamheid, Werk en inkomen en Economie
  • Martina Huijsmans (D66) voor Financiën, Ruimtelijke ordening en Mobiliteit
  • Frank van Vliet (GroenLinks) voor Klimaat, Cultuur en Openbare ruimte
  • Karin Schrederhof (Partij van de Arbeid) voor Wonen, Zorg, Onderwijs en Sport
  • Joëlle Gooijer (ChristenUnie) voor Jeugd, Ouderen en Armoede

Kennismaking en installatie

Dinsdag 7 juni heeft de gemeenteraad een kennismakingsgesprek met de kandidaat-wethouders. Op woensdagavond 15 juni vindt het debat plaats over het coalitieakkoord en worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd, tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad. Beide bijeenkomsten zijn openbaar en ook online te volgen, via de website van de gemeenteraad.

Onderhandelingen coalitie in afrondende fase

UPDATE 25 mei 2022 – De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Delft zijn in de afrondende fase gekomen. De fracties van STIP, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie verwachten dat ze woensdag 25 mei hun coalitieakkoord voor de periode 2022-2026 kunnen presenteren. De presentatie vindt plaats om 16.30 uur in de raadszaal van het stadhuis op de Markt.

De onderhandelaars hebben in de afgelopen weken afspraken gemaakt over het beleid dat ze in de komende vier jaar willen gaan voeren. De eerder voorgestelde planning om de nieuwe wethouders op 7 juni te installeren en het kennismakingsgesprek met de kandidaat-wethouders te laten plaatsvinden op 1 juni is na overleg in het presidium gewijzigd.

Het voorstellen van en het stellen van vragen aan de wethouderskandidaten gebeurt op dinsdag 7 juni vanaf 20.00 uur in de raadszaal. De installatie van de nieuwe wethouders en het debat over het coalitieakkoord vindt plaats in een extra raadsvergadering op woensdag 15 juni vanaf 20.00 uur in de raadszaal.

Het nieuwe college bestaat, naast burgemeester Marja van Bijsterveldt, uit vijf wethouders. De kandidaten namens de coalitiepartijen zijn Maaike Zwart (STIP), Martina Huijsmans (D66), Frank van Vliet (GroenLinks), Karin Schrederhof (Partij van de Arbeid) en Joëlle Gooijer (ChristenUnie).

De presentatie van het coalitieakkoord kan woensdag rechtstreeks worden bekeken via de website van de gemeenteraad.

Formatie nieuwe coalitie Delft onder leiding van Huri Sahin

15 april 2022 – Huri Sahin is aangewezen als formateur voor de nieuw te vormen coalitie in Delft. Zij gaat de gesprekken leiden met de vertegenwoordigers van de raadsfracties van STIP, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie, op weg naar een nieuw college voor de periode 2022-2026.

Mevrouw Huri Sahin is werkzaam als directeur bij stichting LOKAAL Rotterdam, centrum voor democratie. Daarnaast is zij lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, voorzitter van het Kinderrechtencollectief en voorzitter van adviescommissies voor het Fonds Podiumkunsten.

Verder is zij wethouder geweest in Oegstgeest, fractievoorzitter voor GroenLinks in de Provinciale Staten van Zuid-Holland en raadslid in Zoetermeer.

De vijf fracties starten nu onder haar leiding met de gesprekken om tot een coalitieakkoord te komen. De fracties volgen hiermee het advies dat informateur Pieter Guldemond heeft uitgebracht om, op basis van inhoudelijke overeenkomsten, met deze partijen een coalitie te vormen.

Advies informateur: coalitie van STIP, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie

6 april 2022 – De Delftse informateur Pieter Guldemond heeft woensdag verslag uitgebracht van de verkenning die hij heeft uitgevoerd, op weg naar een nieuwe coalitie voor Delft. Op basis van zijn opdracht adviseert de informateur een coalitie van STIP, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie.

De informateur heeft opdracht gekregen van de fractie van STIP om een advies uit te brengen over een samenstelling van partijen die een coalitie kunnen vormen. Het moet gaan om een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag en waarbij de inhoud centraal staat.

Gesprekken

Pieter Guldemond heeft gesprekken gevoerd met alle fracties in de gemeenteraad. Hij heeft onder meer besproken wat voor hen de belangrijkste thema’s zijn voor de komende vier jaar, welke coalities mogelijk zijn en wat voor de fracties belangrijk is in de samenwerking binnen de raad, tussen de raad en het college, en met de stad. Daarnaast heeft hij een gesprek gevoerd met de burgemeester, als voorzitter van raad en college.

Bevindingen

In zijn rapportage stelt de informateur vast dat alle fracties dezelfde thema’s noemen waarmee het stadsbestuur in de komende jaren in elk geval aan de slag moet. Dit zijn: wonen, de energietransitie, gelijke kansen voor iedereen en de financiële positie van Delft.

Binnen de raad leeft de wens om de samenwerking tussen coalitie en oppositie te verbeteren. Veel partijen zijn ook van mening dat het betrekken van de stad bij onderwerpen nog beter kan. Met name bij grote ontwikkelingen zoals de energietransitie en de woningopgave willen partijen inwoners en ondernemers een intensievere rol geven in het proces.

De informateur stelt vast dat alle partijen bereid zijn om deel te nemen in een coalitie. Vrijwel alle partijen hebben aangegeven dat – gezien de inhoudelijke overeenkomsten en zetelaantal – een coalitie met in elk geval STIP, D66 en GroenLinks een logische start lijkt. Ook constateert hij dat er voor deelname van de PvdA en ChristenUnie aan het college breed inhoudelijk en politiek draagvlak is. Hierbij is wel opgemerkt dat er op onder meer enkele ideologische thema’s goede afspraken nodig zijn.

Advies voor coalitie

De informateur adviseert daarom dat STIP, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie besprekingen starten om te komen tot een coalitie. Deze ruime meerderheidsvariant heeft de duidelijke voorkeur boven andere coalitiesamenstellingen. Op basis van de inhoudelijke overeenkomsten tussen deze partijen kan een coalitie gevormd worden die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Tegelijkertijd ligt er bij deze partijen de opdracht om duidelijk te maken hoe zij als nieuw stadsbestuur de samenwerking tussen het college, de raad en de stad willen verbeteren.

Informateur presenteert eindrapportage

2 april 2022- De Delftse informateur Pieter Guldemond verkent de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie voor Delft. Op woensdag 6 april brengt hij zijn eindverslag uit aan de fractievoorzitters. Dat gebeurt tijdens een openbare bijeenkomst in het stadhuis van Delft.

De informateur onderzoekt in opdracht van de fractie van STIP welke partijen samen een coalitie kunnen vormen. Dat doet hij op basis van de verkiezingsuitslag en de inhoudelijke agenda van de partijen.

Woensdag licht informateur Pieter Guldemond zijn rapport met bevindingen en advies toe, als afsluiting van het informatieproces. Aansluitend hebben fracties de mogelijkheid om vragen te stellen.

De openbare bijeenkomst begint om 19.00 uur in de raadszaal en duurt tot ongeveer 19.45 uur. De bijeenkomst is ook online te volgen, via de website van de gemeenteraad. Na de bijeenkomst komt het rapport van de informateur digitaal beschikbaar op die website.

Videobericht van de informateur

31 maart 2022 – Informateur Pieter Guldemond heeft donderdag 31 maart een tussentijds videobericht gedeeld over de voortgang van de informatie.

Voorgedragen door STIP

Guldemond werd vorige week door STIP voorgedragen als informateur. Guldemond was namens STIP wethouder in Delft van 2010 – 2014. Hij was daarna onder andere directeur van incubator YES!Delft. Op dit moment werkt Guldemond als leidinggevende bij Airbnb. Hij begeleidde in 2018 samen met oud-Groenlinksraadslid Wim Bot ook een succesvolle informatieronde.

Twee fases

Studenten Techniek in Politiek (STIP) werd op 16 maart de grootste partij van Delft. Dat betekent dat STIP het voortouw neemt in het vormen van een nieuw college. Dat vindt plaats in twee fases. De eerste fase is de ‘informatie’. In deze fase zoekt de informateur naar een meerderheid van partijen die met elkaar een coalitie willen vormen. De tweede fase is de ‘formatie’. Dan onderhandelen deze partijen met elkaar over de inhoud, wethouders en portefeuilleverdeling.