Coalitieakkoord voor 2022-2026: ‘Samen werken aan Delft’

25 mei 2022- De fracties van STIP, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe coalitie voor Delft. De afspraken liggen vast in het coalitieakkoord voor 2022-2026: ‘Samen werken aan Delft’. Met trots hebben de fracties het akkoord woensdag gepresenteerd en ondertekend. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders gaat vanaf juni aan de slag om de plannen uit te voeren.

Met hun wethouderskandidaten op de achtergrond presenteerden de fractievoorzitters Bert van der Woerd (ChristenUnie), Sivan Maruf (D66), Ida de Boer (STIP), Rinske Wessels (GroenLinks) en Leon Hombergen (PvdA) het coalitieakkoord voor 2022-2026.

De fracties hebben in de afgelopen weken onderhandeld over de keuzes die ze willen maken voor Delft. Dat gebeurde tijdens constructieve gesprekken onder leiding van formateur Huri Sahin. De basis voor deze gesprekken was het advies dat informateur Pieter Guldemond in april heeft uitgebracht.

Na gesprekken met alle fracties in de gemeenteraad noemde hij onder meer de energietransitie, wonen, gelijke kansen voor iedereen en de financiële positie van de gemeente als belangrijke thema’s voor het nieuwe college.

Ook hebben tientallen Delftenaren, organisaties en andere belanghebbenden suggesties en adviezen ingestuurd, na een oproep van de formateur. De fracties hebben ook van deze inbreng dankbaar gebruik gemaakt.

Vijf thema’s

Het coalitieakkoord benoemt vijf thema’s waarop het nieuwe college in de komende jaren het verschil wil maken.

Delft kansrijk voor iedereen

Het college streeft naar een Delft dat kansen biedt aan iedereen. Samen met partners kan de gemeente hiervoor een goede basis leggen: met scholing en opleiding, taalvaardigheid, een goede aansluiting op de arbeidsmarkt en hulp waar dat nodig is. Kinderen moeten volwaardig kunnen meedoen, ongeacht het inkomen van hun ouders.

Ruimte voor wonen

Delft moet een woningaanbod hebben dat betaalbaar is voor mensen met verschillende draagkracht. Per gebied stuurt het college op een goede balans tussen sociale huurwoningen en koopwoningen. In 2040 is een derde van de hele woningvoorraad in Delft sociale huur; het college wil niet onder dit percentage komen. Een huurteam gaat huurders ondersteunen in het contact met verhuurders. Er moeten meer betaalbare woningen komen in het middensegment en extra groepswoningen voor studenten. Er komt een seniorenmakelaar die ouderen begeleidt als zij een andere woning zoeken.

Een gezonde en veilige stad

Het college gaat werken aan een gezonde leefomgeving in alle wijken waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Bewoners moeten hier waardig ouder kunnen worden, doordat ze mee kunnen blijven doen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Delft moet een veilige stad zijn. In geval van criminaliteit, ondermijning of huiselijk geweld moeten Delftenaren dit durven melden en kennen ze de weg naar hulp.

Een duurzame stad

Delft gaat meer werk maken van duurzaamheid, om de stad prettig leefbaar te houden en om energie en warmte duurzaam en betaalbaar te houden. Om de ambitie – Delft is in 2050 klimaatneutraal – te halen, wil het college de uitvoering versnellen. Bouwende partijen worden uitgedaagd om te komen tot ambitieuze plannen voor circulair en natuur-inclusief bouwen, aangepast aan klimaatverandering. Het college stimuleert duurzame mobiliteit: lopen, fietsen en openbaar vervoer, en zet in op deelmobiliteit. Ruimte die vrijkomt, wordt gebruikt om de stad te vergroenen.

Economische kracht en een bruisende stad

Er moeten banen bij komen op elk niveau, met extra aandacht voor banen voor praktisch geschoolde mensen. Cultuur is een basisvoorziening, die het college op orde gaat brengen. De gemeente versterkt cultuur met extra budget om cultuur naar de wijken te brengen, bestaande partners niet om te laten vallen en het aanbod te laten aansluiten bij de samenstelling van de bevolking.

Samen met de stad

Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. De fracties willen de plannen verder uitwerken samen met de gemeenteraad en met de stad. Het college betrekt bewoners, organisaties en bedrijven nauw bij bijvoorbeeld de energietransitie, het vergroenen van de stad en de woningopgave. Het college wil zichtbaar en benaderbaar zijn voor de Delftenaar.

Wethouders

De partijen dragen de volgende kandidaat-wethouders voor:

  • Maaike Zwart (STIP) voor Duurzaamheid, Werk en inkomen en Economie
  • Martina Huijsmans (D66) voor Financiën, Ruimtelijke ordening en Mobiliteit
  • Frank van Vliet (GroenLinks) voor Klimaat, Cultuur en Openbare ruimte
  • Karin Schrederhof (Partij van de Arbeid) voor Wonen, Zorg, Onderwijs en Sport
  • Joëlle Gooijer (ChristenUnie) voor Jeugd, Ouderen en Armoede

Kennismaking en installatie

Dinsdag 7 juni heeft de gemeenteraad een kennismakingsgesprek met de kandidaat-wethouders. Op woensdagavond 15 juni vindt het debat plaats over het coalitieakkoord en worden de nieuwe wethouders geïnstalleerd, tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad. Beide bijeenkomsten zijn openbaar en ook online te volgen, via de website van de gemeenteraad.