Gemeenteraad stelt Cultuurkader Delft vast

Gemeenteraad stelt Cultuurkader Delft vast

19 november 2021 – In de vergadering op donderdag 18 november heeft een ruime meerderheid van de raad ingestemd met het Cultuurkader Delft 2021-2030. Het was een unieke vergadering, want de raad stemde ook in met alle andere voorstellen, moties en amendementen. Dat was in deze raadsperiode nog niet gebeurd.

Over het voorstel Cultuurkader Delft 2021 – 2030 Cultuur, motor van Delft in ontwikkeling, werd eerder dit jaar in de commissie al twee keer het debat gevoerd en ook bij de algemene beschouwingen en de begrotingsbehandeling werden veel woorden gewijd aan de cultuur in Delft. Net als in de voorgaande debatten concludeerden diverse fracties in de raadsvergadering dat het financieel lastig wordt om de ambities uit het Cultuurkader te realiseren, laat staan om de culturele basis op orde te houden.

De VVD was tevreden dat wethouder Bas Vollebregt nog een keer beloofde om in de uitvoeringsagenda een definitie op te nemen van de basis op orde plus een prioriteitstelling op hoofdlijnen. In die agenda komen in overleg met de culturele instellingen concrete plannen te staan voor de komende periode van twee tot vier jaar.  Daarnaast liet de wethouder weten dat er een scenarioverkenning wordt uitgevoerd die breder kijkt naar het voorzieningenniveau in Delft. Hij verzekerde de PvdA dat bij stadsontwikkelingen cultuur ook een plek krijgt.

De ambities en doelen voor de komende negen jaar zijn uitgewerkt in drie programmalijnen: Meedoen met Cultuur, Stedelijke Aantrekkelijkheid en Cultuur en Innovatie. De raad ging unaniem akkoord met het amendement Eerlijk betalen voor Cultuur. Via dit amendement van D66, CDA, STIP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft heeft de raad in het voorstel van de ambitie om de Fair Practice Code na te leven een randvoorwaarde gemaakt. Volgend jaar wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van deze gedragscode. De PvdA wees erop dat dit niet alleen van belang is voor de werknemers in de cultuursector, maar ook voor subsidievragers omdat eerlijk betalen inmiddels een belangrijke randvoorwaarde voor subsidiegevers is.

Daarnaast stemden alle fracties, op Hart voor Delft na, in met het amendement Een extra zaal voor een uitgebreider Delfts cultuuraanbod. Dat amendement van STIP, Onafhankelijk Delft, CDA, D66, GroenLinks en PvdA voegt het faciliteren van een multifunctionele vlakke-vloerzaal toe aan de paragraaf Aanpak van het Cultuurkader.

Hart voor Delft had geen goed woord over voor het Cultuurkader. Die fractie sprak over een kader voor de elite en niet voor de gewone man. De SP wees er onder meer op dat er geen geld is om de ambities te realiseren en Onafhankelijk Delft zei het uitgaansaanbod te missen in het stuk. Die drie fracties stemden tegen het voorstel. De overige partijen gingen akkoord.

Participatie

Het voorstel Vaststelling Nota Participatie in Delft 2022 en Verordening participatie en uitdaagrecht Delft 2022 kon eveneens rekenen op een flinke meerderheid in de raad. Alleen Hart voor Delft stemde tegen. Volgens die fractie heeft het college de afgelopen vier jaar niks gedaan aan participatie en had het voorstel voorgelegd moeten worden aan de belangenverenigingen. De Delftse participatieaanpak Delfts Doen wordt volgens Hart voor Delft niet gedaan. De ChristenUnie en GroenLinks wilden weten wat Hart voor Delft anders zou willen. Het antwoord van Hart voor Delft op die vraag was helemaal niks.

Andere fracties spraken hun waardering uit voor het voorstel en voor de verordening, waarin volgens de PvdA het participatieproces duidelijk omschreven wordt. Die fractie riep net als onder meer GroenLinks en D66 wethouder Martina Huijsmans op om zoveel mogelijk werk te maken van het contact met bewoners en ondernemers. De CDA-fractie constateerde tevreden dat het participatiebeleid om de twee jaar geëvalueerd gaat worden. De SP vroeg de wethouder om maatschappelijke betrokkenheid ook op te nemen als criterium in het participatiebeleid. Wethouder Huijsmans wilde niet zover gaan. Ze sprak over een zoektocht, werkende weg en de rol van politieke partijen.

De wethouder was enthousiaster over het amendement van de ChristenUnie om participatie mogelijk te maken bij gewijzigde plannen en projecten, waarover in een eerder stadium al met de stad is gesproken. Huijsmans bestempelde het amendement als een mooie aanvulling en aanscherping van het voorstel. De ChristenUnie noemde als voorbeeld de scholenschuif in Tanthof. Zonder het amendement zou over volgende plannen in Tanthof niet meer met bewoners kunnen worden gesproken, omdat Delfts Doen al was toegepast. Het amendement zorgt er voor dat dat wel kan. Het amendement werd zo goed als unaniem door de raad aangenomen.

Woonmonitor

Bij de bespreking van de Woonmonitor diende STIP samen met andere fracties twee moties in. De motie Actualiseren Convenant TU Delft werd mede ondertekend door D66, PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie en Onafhankelijk Delft. De raad stemde er unaniem mee in. Het college moet volgens deze motie intensiever met de TU Delft in gesprek over de groei van de universiteit en impact daarvan op de stad en hierbij expliciet aandacht te geven voor de huidige en toekomstige tekorten in de studentenhuisvesting. De raad verwacht de resultaten van dat gesprek in het tweede kwartaal van 2022.

Daarnaast diende STIP met D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Onafhankelijk Delft de motie Woningloten in Delftse woonvoorraad in. Hart voor Delft en SP lieten weten geen heil te zien in loten voor een woning, maar de overige fracties gingen akkoord met de motie. Die vraagt het college te onderzoeken of het verloten van een deel van de sociale huurvoorraad bijdraagt aan het vergroten van de kans voor Delftse jongeren en starters op een woning en met welk voor Delft passend percentage dit het geval is zonder dat dit te grote negatieve effecten heeft op andere woningzoekenden. Het college moet de uitkomsten van dit onderzoek meenemen bij het opstellen van de nieuwe Woonvisie 2023-2030.

Borstonderzoek

In navolging van diverse andere gemeenten in Nederland ging een ruime meerderheid van de raad akkoord met de motie Borstonderzoek vrouwen. De fracties van Hart voor Delft en PvdA dienden de motie in om de raad een lokaal signaal aan de landelijke politiek te laten geven. De fracties van CDA, ChristenUnie en VVD stelden dat de lokale politiek daar niet voor bedoeld is en dat er andere wegen zijn om landelijk beleid aan te kaarten. De drie fracties stemden tegen. Ook STIP en GroenLinks vroegen de raad om terughoudend te zijn met dit soort moties.

Die twee fracties stemden net als de rest van de raad wel in met de motie die het college oproept om bij de staatssecretaris van Volksgezondheid kenbaar te maken dat het terugbrengen van het periodiek borstonderzoek van twee naar drie jaar ongewenst en onverantwoord is. Volgens de motie moet het college erop aandringen om de maatregel in te trekken en er alles aan doen om de tweejarentermijn zo consequent mogelijk toe te passen.

Participatiewet

Het college moet met een voorstel komen hoe de premie in Delft ingezet kan worden om mensen in de Participatiewet te belonen die via deeltijdwerk stappen zetten op weg naar de uitstroom uit de bijstand. Het college moet daarbij gebruik maken van de ervaring in andere gemeenten en in het voorstel de financiële consequenties in beeld brengen.

Dat is de opdracht die de raad donderdagavond aan het college gaf via de motie Benut ruimte Participatiewet. De motie van ChristenUnie, D66, STIP, CDA, SP, Onafhankelijk Delft en GroenLinks kreeg de steun van alle fracties, behalve Hart voor Delft. Deeltijdwerkers met een bijstandsuitkering moeten hun loon nu nog inleveren. De Participatiewet staat echter een premie toe die kan worden toegekend als steuntje in de rug bij het vinden van werk.

In de commissievergadering uitte wethouder Stephan Brandligt nog zijn twijfels over het nut van een werkpremie. Hij zei toen meer te zien in het intensief begeleiden naar werk van mensen in de bijstand. De wethouder had donderdagavond geen bezwaar tegen de motie om die volgens hem oproept om er alles aan te doen om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen. Daarnaast las de wethouder in de motie ook de uitspraak van de raad dat de huidige Participatiewet nog voor verbetering vatbaar is.

Kostenbeheersing WMO

CDA en VVD kregen van alle fracties, op de SP na, steun voor hun motie Inzicht in de ontwikkeling van de voorliggende voorzieningen. Beide fracties haakten met hun motie in op het onderzoek Perspectieven voor Kostenbeheersing Wmo van de Delftse Rekenkamer. De rekenkamer adviseert de gemeente om meer te sturen op de samenhang tussen financiën, aanbod en ook op vraag (door netwerkversterking) en zelfvoorziening (door gemeenschapsvorming), omdat dit leidt tot minder hulpvragen en minder Wmo indicaties. Dat leidt uiteindelijk tot een kostenbesparing. 

De motie vraagt het college onder meer samenhang te brengen in de voorliggende voorzieningen en de maatwerkvoorzieningen en om in de voortgangsbrieven van het actieplan Sociaal Domein duidelijk te maken welke voorzieningen er zijn en hoe er gewerkt wordt aan het beheersbaar houden van de kosten.

Global Goals

Aan het begin van de vergadering verrichtte raadsvoorzitter Marja van Bijsterveldt de aftrap van de campagne Raadsleden adopteren een Global Goal.  De Global Goals zijn wereldwijd afgesproken ontwikkelingsdoelstellingen. Deze campagne zorgt ervoor dat de raadsleden als ambassadeurs zichtbaar worden voor de bewoners en organisaties die zich in Delft al bezig houden met de Global Goals. Naast de samenwerking met initiatieven in de stad prees ze ook de onderlinge samenwerking in de raad die voor verbindingen zorgt die anders misschien niet tot stand waren gekomen.

Raadswissel

Donderdagavond was er ook een raadswissel. Thierry Cüppers werd namens STIP benoemd tot raadslid. Hij vervangt Marcel Harinck die aan het begin van de vergadering met een woord van dank voor zijn inzet werd uitgezwaaid door de voorzitter van de raad. Harinck zat sinds december 2018 voor STIP in de raad. Omdat hij gaat verhuizen, kan hij niet langer lid van de gemeenteraad van Delft zijn.

Marcel Harinck nam afscheid als raadslid.
Thierry Cüppers werd donderdagavond benoemd tot raadslid.

Hamerstukken

Via een klap met de voorzittershamer ging de raad in deze vergadering onder meer akkoord met de voorstellen Tweede wijziging Verordening precariobelasting Delft 2021, Vijfde wijziging Legesverordening, Regiovisie Transformatie beschermd wonen en het initiatiefvoorstel Delftse principes voor digitale soevereiniteit van STIP, Onafhankelijk Delft, D66 en GroenLinks. Onafhankelijk Delft liet bij het voorstel Vaststelling verantwoording fractievergoedingen 2020 aantekenen onder protest voor te stemmen. 

Raadsleden in gesprek over Global Goals

23 september 2021 – Raadsleden zijn op donderdag 16 september met elkaar in gesprek gegaan over de Global Goals. Aan de hand van diverse presentaties werd duidelijk gemaakt wat dat precies zijn.

Catherine Bij de Vaate nam de raadsleden mee in de voorgeschiedenis in Delft en in wat Global Goals zijn. In Delft is er sprake van een Gouden Delftse Driehoek. De gemeente (het college), de politiek (gemeenteraad) en de stad werken vanuit hun eigen rol aan de Global Goals en staan in verbinding met elkaar. Zo kunnen ze elkaar versterken en inspireren. Opvallend is dat Delft bruist van de initiatieven van inwoners, organisaties, het bedrijfsleven, kennisinstellingen. De gemeenteraad sluit zich aan bij de stad en is nu aan zet.

De zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, de zogenaamde Global Goals of SDG’s (Sustainable Development Goals) vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda voor een duurzame én eerlijke wereld. Dat wil zeggen zowel verduurzaming van energie of mobiliteit als armoedebestrijding en bestrijding van kansenongelijkheid in werk of onderwijs bijvoorbeeld. Op 25 september 2015 heeft Nederland zich gecommitteerd aan de Global Goals, net als alle andere lidstaten van de VN. Dit geldt voor het Nederlandse beleid, zowel binnen als buiten Nederland.

Het zijn de volgende doelen:

Globals Goals

Think Global, act local. Alle doelen zijn concreet uitgewerkt in subdoelen. Meer dan de helft van deze subdoelen zijn relevant voor lokaal beleid. Daarom spelen gemeenten een belangrijke rol bij de uitvoering en bereiken van de Global Goals. Al eerder nam de raad hierover een motie aan.

Global Goals gemeente

Wethouder Brandligt lichtte toe hoe de gemeente en ook partners uitvoering geven aan de Global Goals in Delft. De gemeente zet in haar bestuursprogramma extra in op acht global goals. De wethouder benadrukte dat het echter geen harde grens is: De Global Goals zijn namelijk met elkaar verbonden eb bieden zo een integraal kader voor afwegingen in beleid.

Partners in de stad, nemen zelf initiatief en zoeken soms ook samenwerking met elkaar en/of met de gemeente. De gemeente brengt partijen bij elkaar, stimuleert en faciliteert. Onder andere met MAEX. De gemeente Delft was daarom uitgenodigd als goed voorbeeld voor andere gemeenten tijdens de Global Goal workshops van VNG in voorjaar 2021.

Op zaterdag 25 september aanstaande, op internationale dag van de Global Goals, maakt de gemeente Delft officieel bekend dat Delft een Global Goals Gemeente is geworden. Delft hijst dan voor het eerst de officiële Global Goals Gemeente vlag. Onze stad staat op deze dag in landelijke belangstelling. De coördinator van SDG- Nederland, Sandra Pellegrom, komt er speciaal voor naar Duurzaamheidscentrum De Papaver in Delft, mét de SDG bus. Ze wordt, samen met de Delftse wethouder Global Goals, Stephan Brandligt, geïnterviewd. Tijdens deze dag zijn er diverse activiteiten in het teken van de Global Goals. Kijk hier voor het programma van de dag.

Initiatieven uit de stad

Het aansluiten van de gemeente Delft bij de Global Goals volgt op een aantal jaren actief bezig zijn met de doelen. Het is ook precies een jaar na het lanceren van de website delft4globalgoals.nl door diverse Delftse organisaties. De initiatiefnemers zijn Stichting Stedenband Delft-Estelí, Stichting Fairtrade Delft, Buurttuin Voorhof, Milieudefensie Delft, aangevuld met vertegenwoordigers van IHE, studentenpastoraat, Stichting 8 maart en enkele culturele organisaties. Ria van Oostveen vertelde de raadsleden namens hen hoe deze organisaties samen werken aan echte verbetering via concrete projecten. Via Delft4GlobalGoals worden deze projecten vooral zichtbaar gemaakt. Ook pakken zij zelf projecten op: zo werken ze samen met De Papaver aan een les over de Global Goals voor scholen en maken ze een SDG-wandeling.

Op 25 september wordt een aantal activiteiten van Delft4globalgoals gelanceerd. Van september tot en met november 2021 zijn er de volgende activiteiten:

  • One Planet’ bij Duurzaamheidscentrum De Papaver. Deze van het Museon geleende tentoonstelling laat voor elk van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen zien hoe de wereld in 2030 mooier kan zijn en hoe wij daaraan kunnen bijdragen. En hij is speciaal voor Delft aangevuld met portretten van 17 Delftse ‘goalgetters’
  • Expositie ‘Koffie en Global Goals’ in Botanische tuin. Naast informatie over de hele koffieketen, van plant tot boon tot kopje koffie, wordt in deze tentoonstelling speciaal aandacht besteed aan hoe keurmerken zoals Fair Trade en de Global Goals van de Verenigde Naties onze kopjes koffie duurzamer kunnen maken.
  • Wandeltocht van circa 2 tot 2,5 uur langs diverse plekken met organisaties en bedrijven die zich inzetten voor de Global Goals doelen. De wandelaar maakt kennis met de doelen. De wandeling blijft ook na november bestaan en zal steeds worden uitgebreid.

De raad aan zet

Na deze presentaties praatten de raadsleden verder over de stand van zaken en over het adopteren van Global Goals doelen door de raadsleden. Ze kozen hun favoriete Global Goals en wisselenden van gedachten over de doelen 1 (Armoede), 5 (Gendergelijkheid) en 12 (Verantwoorde Consumptie en Productie).

Aan het einde van de avond bespraken de raadsleden het persoonlijk adopteren van een of meer Global Goals doelen. Dit is uiteraard op vrijwillige basis, waarbij iedereen een eigen invulling geeft aan zijn of haar gekozen doel. Het is een mooie manier om als (nieuwe) raadsleden met elkaar in gesprek te gaan en in verbinding te staan met elkaar én met de stad/ de inwoners. Op de website van de gemeenteraad kunnen dan namelijk de geadopteerde Global Goals bij de namen van de raadsleden komen te staan.

Wellicht praten de raadsleden hierover verder bij de raadsvergadering van 30 september.

Daarover en meer gaat een kerngroep zich buigen. Geïnteresseerde raadsleden zijn welkom zich bij het kernteam aan te melden dat onder andere bestaat uit Catherine bij de Vaate, Bert van der Woerd, Jan Geert van der Post, Rob van Woudenberg of Jip Enthoven.

Achtergrondinfo

Uitgave van VNG – Global Goals in het gemeentelijk beleid: https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/handreiking-global-goals-in-het-gemeentelijk-beleid-2020.pdf  

Uitgave van VNG – boekje over Global Goals voor raadsleden: https://vng.nl/nieuws/nieuwe-handreiking-global-goals-in-nederlandse-gemeenteraad