Horecaondernemers voelen zich niet gehoord over nieuw terrassenbeleid

20 november 2023 – Een dozijn horecaondernemers uit de binnenstad, waaronder de voorzitter van de lokale afdeling van Horeca Nederland plus een vertegenwoordiger van de binnenstadondernemers hebben in de vergadering van de commissie Economie, Financiën en Economie op donderdag 16 november veel bezwaren geuit tegen het plan van het college om het beleid voor de terrassen en de terrasboten te vernieuwen.

Nadat de dertien insprekers aan het woord waren geweest en de commissie hun kritiek had gehoord was de conclusie van burgemeester Marja van Bijsterveldt dat ze nogmaals gaat overleggen met de horecaondernemers en de voorgenomen beleidsplannen nog een keer tegen het licht gaat houden. De burgemeester verzekerde de commissie dat ze daarbij ook de inhoud van het debat gaat meewegen. In het eerste kwartaal van 2024 wordt dat heroverwogen terrassenbeleid en terrasbotenbeleid opnieuw in de commissie Economie, Financiën en Bestuur besproken.

Nieuwe regels

De voorgenomen wijzigingen in dat beleid werden door diverse insprekers omschreven als de doodsteek voor de horeca in Delft. In grote lijnen komt het erop neer dat er niet meer ruimte komt voor terrassen. De verruiming, die tijdens de coronacrisis op sommige plekken in de stad was toegestaan, wordt teruggedraaid. Veiligheid, vrije doorgang in de smalle straten en beeldkwaliteit zijn grotendeels bepalend voor de nieuwe regels. De windschermen moeten weg, de parasols op de Markt moeten crème, licht tot midden grijs of beige van kleur zijn en de schotten mogen niet hoger zijn dan 1.60 meter. Hier en daar komen er terrasplekken bij en er gaan ook terrassen verdwijnen, bijvoorbeeld bij Theater de Veste. Horeca Nederland vindt de overgangsperiode van zes maanden te kort. Horecaondernemers zouden volgens de lokale afdeling drie jaar de tijd moeten krijgen om zich aan te passen aan het nieuwe voorgenomen beleid.

Ter inzage

Dat beleid staat echter nog niet vast. Het college had de plannen naar de commissie gestuurd, om van de fracties te horen hoe zij over het nieuwe terrassen- en terrasbotenbeleid denken. De twee beleidsnota’s liggen op dit moment ter inzage, zodat alle belanghebbenden in de stad er op kunnen reageren.

Evaluatie

De fractie van D66 zei blij te zijn dat het college na een aangenomen motie in de raad een vervroegde evaluatie van het terrassenbeleid uitvoerde. Minder blij was D66 met de uitkomst daarvan en de voorgenomen plannen. De fractie stelde onder meer vast dat de horecaondernemers zich te weinig gehoord voelen en dat de verbindende rol van de burgemeester te weinig voorkomt in de stukken.

STIP sprak onder meer over onnodige regeltjes en zei zich niet in de nota te kunnen vinden. Die fractie zei niet te zien wat die regels gaan oplossen en wat de aanleiding was om de regels aan te passen. De SP omschreef de zorgen van de horecaondernemers als pijnlijk om te horen.  Er komt iets bij en er gaat iets af en dat zei de SP prima te vinden, omdat in de visie van de SP ook de publieke ruimte beschermd moet worden voor mensen die geen geld hebben om op een terras te zitten. De SP liet weten flinke aanpassingen nodig te achten.

Verduurzaming

GroenLinks vond het lastig een oordeel te vormen, omdat er nog zoveel vragen en reacties zijn binnengekomen. Terrassen zijn belangrijk voor de stad, stelde GroenLinks, maar de fractie bleef vooral met vragen zitten over de inspraak, de verduurzaming van terrassen en de inclusie van het terrassenbeleid.  Volgens GroenLinks is het de taak van de overheid om richtlijnen op te stellen, ook voor terrassen, en om daarin een balans te vinden.

Betrekken

Ook Hart voor Delft plaatste vraagtekens bij de totstandkoming van de nieuwe terrasregels. De fractie zei een nota te verwachten op hoofdlijnen zonder geneuzel over plantenbakken en riep het college op per plek in de stad te kijken naar de inrichting de terrassen en de ondernemers te betrekken bij het beleid.

Bij nieuw beleid moet de gemeenteraad volgens Volt aangeven hoe de participatie vorm moet krijgen. Door de evaluatie van het beleid te vervroegen, is de nu uitgevoerde participatie onvoldoende gebleken. Volt zei het college de tijd te willen geven om wel onderzoek te doen, enquêtes af te nemen, de generatietoets toe te passen en met de horecaondernemers in gesprek te gaan. De CDA-fractie bedankte de burgemeester dat ze de nota’s ter consultatie naar de raad had gestuurd. Ze had dat niet hoeven doen, omdat het terrassenbeleid een bevoegdheid is van de burgemeester en het terrasbotenbeleid van het college. Het CDA vroeg ook aandacht voor de binnenstadbewoners die in dit beleid ook een belang hebben.

Haastwerk

De motie die vorig jaar leidde tot een vervroegde evaluatie van het beleid, heeft volgens de PvdA kennelijk tot haastwerk geleid. Het ontbrak in die evaluatie en het opstellen van de nieuwe regels aan tijd en ambtenaren om tot een plan met meer draagvlak te komen. Ook valt het volgens de PvdA moeilijk te toetsen, waarom de nieuwe regels worden ingevoerd. Daarnaast liet de PvdA weten een integrale visie op de binnenstad te missen.

Onafhankelijk Delft zei verbaasd te zijn dat er ondernemers zijn die hun toko willen sluiten en naar aanleiding van het beleid moeten overgaan tot een kleine personeelsvernietiging. De fractie riep de burgemeester op de horecaondernemers de ruimte te geven en te stoppen met ze te betuttelen. De ChristenUnie voelde mee met de ondernemers en vroeg ook aandacht voor de mensen die in de binnenstad wonen. Ook de ChristenUnie riep de burgemeester op om met de belanghebbenden in gesprek te gaan over de nut en noodzaak over de vele regels in het nieuwe beleid.

Balans

De VVD liet weten voorstander te zijn van uitbreiding van de terrasruimte. Daarbij is het volgens de VVD van belang dat levendigheid en leefbaarheid in balans blijven. Net als STIP wilde de VVD weten welk probleem er met de nieuwe regels wordt opgelost. Daarnaast pleitte de VVD voor soepelere terrasregels buiten de binnenstad.

Burgemeester Van Bijsterveldt ging uitgebreid in op de vragen en opmerkingen uit de commissie. Ze gaat de komende periode in gesprek met alle mensen, om het beleid wat scherper en dieper door te praten. Niet om het met elkaar helemaal eens te worden, zei de burgemeester, maar om een balans te vinden tussen de belangen van ondernemers en bewoners.  

Metropoolregio

Bij de bespreking van het voorstel Delftse zienswijze bij ontwerp-wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag kondigde de CDA-fractie aan in de komende raadsvergadering op donderdag 7 december twee amendementen te willen indienen. Eén amendement heeft te maken met de mogelijkheid dat raadsleden direct vragen kunnen stellen en het tweede amendement heeft betrekking op de rekeningcommissie. GroenLinks en PvdA lieten weten te kunnen instemmen met het voorstel.