Delft uit de pas met coronabesmettingen

11 september 2020 – Net als in de rest van Zuid-Holland is het aantal coronabesmettingen in Delft de afgelopen dagen toegenomen. Maar Delft onderscheidt zich in de regio, omdat het in 80% van het aantal besmettingen gaat om mensen tussen de achttien tot dertig jaar. Burgemeester Marja van Bijsterveldt deelde dat donderdag 10 september mee tijdens de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.  

De burgemeester liet in haar corona-update weten dat er daarom extra aandacht uitgaat naar de studentenhuizen. Daar is het volgens de burgemeester ‘te gezellig’. Daarover voerde ze overleg met de minister en met TU Delft, alsook met de studentenverenigingen. Het idee is om studenten in te zetten die andere studenten wijzen op de maatregelen die nodig zijn om Covid-19 in te dammen. Daarnaast kondigde de burgemeester aan dat het toezicht op de horeca wordt versterkt en dat de gemeente hard werkt om in Delft zo snel mogelijk een teststraat te krijgen. Van Bijsterveldt stelde de commissie enigszins gerust dat het bij het aantal besmettingen steeds gaat om dagkoersen en dat er de laatste drie dagen geen ziekenhuisopnames zijn geweest.

De suggestie van Groep Stoelinga om in de Delftse supermarkten een senioren-uur in te voeren, noemde Van Bijsterveldt niet zo gek. Ze stelde voor om het idee dat ouderen hun eigen ‘veilige’ winkeltijd krijgen met de supermarkten te bespreken. Op de vraag van STIP wanneer Delft een teststraat krijgt, had de burgemeester niet direct een antwoord. Eerst zou dat eind september zijn, maar dat gaat niet meer lukken. “We doen wat we kunnen”, aldus burgemeester Van Bijsterveldt.

Begroting

De eerste wijziging in de begroting 2020 van de Regionale Belasting Groep heeft in de commissie niet geleid tot tekstwijzigingen in de reactie van het college op de begroting. Groep Stoelinga vroeg wethouder Stephan Brandligt wel om een specificatie van de wijziging. Brandligt weigerde dat, omdat de cijfers te vinden zijn in de begroting en de brief met de wijziging alle relevante informatie bevat.

Geen van de fracties zag aanleiding om dit stuk verder te bespreken. De gemeenteraad hoeft er ook geen besluit over te nemen in de komende raadsvergadering.

Geluid

Zeventien zienswijzen van bewoners en belangenverenigingen hebben niet gezorgd voor wijzigingen in het Actieplan Geluid 2020-2022.  De commissie vroeg in mei vorig jaar om het plan na de inspraak nog een keer te bespreken, voordat het door het college wordt vastgesteld. Dat er schijnbaar niks met de aan- en opmerkingen is gebeurd, leidde tot nogal wat vragen aan wethouder Brandligt. Toch waren de meeste fracties redelijk tevreden, omdat Delft met dit plan voldoet aan de wet. Maar ook niet meer dan dat, constateerde de fractie van de PvdA.

Het actieplan is bedoeld om de geluidhinder van (spoor)wegverkeer en industrieterreinen terug te dringen. De PvdA stelde dat geluidhinder een ernstig probleem kan zijn voor mensen. De fractie pleitte ervoor dat het college komt met een integrale visie op geluid. De PvdA acht zo’n visie noodzakelijk, gelet op het groeiend aantal inwoners van Delft.

Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga vroegen aandacht voor de Reinier de Graafweg en de toenemende geluidhinder als die weg wordt aangesloten op de A4. Volgens Groep Stoelinga betekent die aansluiting een doorgang dwars door Delft, van het Westland naar het Oostland. D66 wilde van de wethouder weten hoe Delft invloed kan uitoefenen op het vliegverkeer van en naar Rotterdam Airport. STIP zei blij te zijn dat in het actieplan diverse maatregelen zijn opgenomen die het verkeerslawaai moeten verminderen. STIP zou graag zien dat er meer pilots komen met straten waar niet harder gereden mag worden dan 30 km/u. Daarover las STIP niks in het actieplan. De fractie kondigde daarom een motie aan.

De VVD vond de bespreking van het plan overbodig, omdat de meeste maatregelen om geluidhinder tegen te gaan te vinden zijn in andere plannen van de gemeente. Een soortgelijke conclusie trok het CDA, terwijl GroenLinks zei wel wat te voelen voor de suggestie van STIP. Maar het verlagen van de snelheden op wegen is volgens Brandligt geen onderdeel van het Actieplan Geluid, maar van het Mobiliteitsplan 2040. En ook andere maatregelen die verkeerslawaai tegengaan, liggen volgens hem buiten de reikwijdte van het actieplan. De ChristenUnie had die maatregelen graag teruggezien in het actieplan.

Dat bracht STIP echter niet op andere gedachten. Die fractie wil in de raadsvergadering op donderdag 1 oktober een motie indienen. Ook de PvdA gaat nadenken over een motie, na de voor die fractie wat teleurstellende reactie van de wethouder. De PvdA spoorde wethouder Brandligt aan met de andere collegeleden rond de tafel te gaan zitten om te gaan werken aan een integraal geluidsplan. Ook Groep Stoelinga liet weten terug naar de fractie te gaan. De SP zei uit te kijken naar eventuele moties.

Prinsenhof

Overwegend positief waren de reacties in de commissie op de voortgangsrapportage van het college over het project Prinsenhof. Het Delftse monumentale museum is hard toe aan een grondige renovatie. In de rapportage is te lezen dat er een projectorganisatie is opgetuigd die onder meer bestaat uit een Raad van Advies voor het college en vijf werkgroepen.

De VVD herinnerde de wethouder aan de eerder gemaakte afspraken met de raad dat er een modulair ontwerp wordt opgesteld als basis voor de drie door de raad vastgestelde scenario’s. Groep Stoelinga wees op de gevolgen van de coronacrisis voor het toerisme en vroeg wethouder Bas Vollebregt de plannen in de ijskast te leggen en alleen de noodzakelijke boel op te knappen. De wethouder zei daar niks voor te voelen, omdat daarmee volgens hem geen recht zou worden gedaan aan het proces dat in gang is gezet.

De CDA-fractie zei een goed gevoel te hebben bij de gekozen aanpak en de ChristenUnie wees erop dat het Prinsenhof door de raad is aangemerkt als risicovol project. STIP zei dat Delft moet investeren in het toekomstbestendig maken van het museum. Volgens STIP verdient het gebouw de aandacht na jaren van achterstallig onderhoud.

De rapportage riep ook wel vragen op, omdat die inmiddels drie maanden oud is. Wethouder Bas Vollebregt lichtte de commissie daarom in over de laatste stand van zaken, zoals het aanbestedingsproces om te komen tot een ontwerpteam. Daarvan zijn er na een selectie van zestien gegadigden nog vijf over.

Verschillende fracties, waaronder het CDA, wilden van de wethouder weten welke rol de raad in het hele proces nog speelt. Vollebregt stelde voor om met een aantal raadsleden daar eens goed naar te kijken. Fractieleden van PvdA, SP en D66 lieten weten mee te zullen denken en ook om daar een beeldvormende bijeenkomst voor te gebruiken. De CDA-fractie was benieuwd of de gemeenteraad ook een beroep kan doen op de Raad van Advies. Daar had de wethouder moeite mee. Vollebregt zei de Raad van Advies niet in het politieke debat te willen betrekken, maar hij zei wel bereid te zijn om die raad een plek te geven in het proces.

Delftse wateren

De notitie Uitgangspunten Delftse wateren leverde geen debat op, maar wel heel veel technische vragen die de fracties volgens wethouder Vollebregt voor de vergadering hadden kunnen stellen. De wethouder legde uit dat de notitie was bedoeld als discussiestuk voor de commissie om input te geven over alles wat in Delft samenhangt met water.

Die input kwam er wel maar net als eerder op de avond wees ook deze wethouder op andere stukken en documenten van andere wethouders, waarin zaken al geregeld zijn.

Zoals bijvoorbeeld de trappetjes en relingen die Onafhankelijk Delft graag zou zien in de grachten. Die aanpassingen moeten het wat Onafhankelijk Delft betreft mens en dier makkelijker maken om uit het water te klauteren, mochten ze er onverhoopt in vallen. De fractie wil daarover in de komende raadsvergadering een motie indienen.