Ontwerpplan Schieoevers Noord leidt tot uitvoerig debat

Ontwerpplan Schieoevers Noord leidt tot uitvoerig debat

10 juni 2022 – In de eerste reguliere oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer hebben de fracties op donderdag 9 juni uitgebreid de tijd genomen om het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord met elkaar te bespreken. De commissie sprak volgens de GroenLinks-fractie een beetje voor haar beurt, omdat in het ontwerpplan nog veel punten op de i gezet moeten worden en het college nog bezig is met het verwerken van de vele ingediende zienswijzen.

Normaal gesproken buigt de commissie zich pas over een bestemmingsplan als dat met een reactie van het college op alle zienswijzen van belanghebbenden voor besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. Zover is het nog niet en toch deelden vier insprekers donderdagavond hun zorgen over diverse aspecten van de ontwikkelingen in Schieoevers Noord.

Clubboot

De vertegenwoordiger van Studenten Rugby Club Thor liet weten dat de clubboot vanaf 2023 niet meer in de Nieuwe Haven kan liggen. Door de komst van roeivereniging Laga en de aanwezigheid van de waterscouts is de boot van Thor geschrapt uit het ontwerpbestemmingsplan. Een nieuwe plek heeft de rugbyclub nog niet gevonden. De insprekers namens Ontwikkelcombinatie Kabeldistrict en Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) drongen er bij de commissie op aan de zorgvuldigheid in het hele planproces niet uit het oog te verliezen en bij de plannen ook rekening te houden met de afspraken uit het verleden. De vertegenwoordiger van Lijm & Cultuur hield een pleidooi te komen tot een definitief bestemmingsplan met minder detail, minder specifieke regels, meer op hoofdlijnen en meer experiment met als doel een versnelling van de integrale ontwikkeling.

De gemeente wil van Schieoevers Noord een levendig stedelijk gebied met ruimte voor innovatieve maakbedrijven maken; waar naast gewerkt ook gewoond wordt. In 2018 en 2019 voegde de gemeenteraad daar via moties onder meer aan toe dat bestaande bedrijven niet beknot mogen worden in hun bedrijvigheid. Hart voor Delft zei zich zorgen te maken over zaken als geluid, bereikbaarheid en milieucategorieën. Zorgen die ook naar voren kwamen in achttien zienswijzen van ondernemers die BKS met de raad had gedeeld.

Moties

De VVD noemde de ontwikkeling van Schieoevers Noord cruciaal voor de economische functie van Delft. Die fractie herinnerde de wethouders Stephan Brandligt en Martina Huijsmans aan de moties en opdrachten die het college kreeg van de raad. Ook de VVD spoorde de wethouders aan om alle zienswijzen zo snel mogelijk met de raad te delen. In het betoog van STIP klonk steun voor de ambities voor meer bedrijvigheid, duurzaam bouwen, maar ook zorgen over mogelijke beperkingen waar Lijm & Cultuur mee te maken krijgt. Als er woningen in de buurt komen, moet Lijm & Cultuur het misschien wat zachter aan doen. STIP dacht vooruit en vindt dat strengere geluidsregels niet ten koste mogen gaan van minder evenementen. Daar moet dan een andere plek voor worden gevonden, net als voor het dobberende clubhuis van Thor, betoogde STIP.

Risicoprofiel

GroenLinks benadrukte dat de gemeente in de toekomst in gesprek moet blijven met alle belanghebbenden. De fractie vroeg wethouder Huijsmans om een nieuwe hoogbouwvisie, maar de normen van hoogbouw zijn volgens de wethouder voor dit gebied vastgelegd in het kwaliteitskader. Zo’n visie moet voor de rest van Delft nog wel worden opgesteld. De CDA-fractie kon zich vinden in de woorden van STIP en VVD. Daarnaast pleitte de fractie ervoor om Schieoevers Noord toe te voegen aan de lijst met risicovolle projecten. Die projecten worden door de raad extra scherp in de gaten gehouden. Wethouder Brandligt zei dat niet nodig te achten, omdat Schieoevers Noord al is aangeduid in het risicoprofiel van de gemeente.

Zienswijzen

De PvdA sloot zich aan bij de fracties die zo snel mogelijk inzage willen in de zienswijzen op dit ontwerpbestemmingsplan. Dat de raad niet over alle informatie beschikt, maakt de bespreking ingewikkeld, concludeerde de PvdA. De SP stelde voor dat de TU mee zoekt naar een oplossing voor Thor en vroeg de wethouders of uitstel mogelijk was van de subsidie die Delft krijgt van het rijk voor de ontwikkeling van Schieoevers Noord. Dat zou volgens de SP veel druk van de ketel halen. Maar dat zit er volgens wethouder Huijsmans niet in, omdat het gaat om een impulsbijdrage die snel resultaat moet opleveren.

Burgerberaad

De ChristenUnie stelde de commissie voor om dit onderwerp niet alleen in vergadervorm te behandelen, maar om er ook op andere manieren over te praten voordat een definitief besluit wordt genomen. Wat de ChristenUnie betreft zou de commissie over de zienswijzen met de belanghebbenden kunnen praten. Volt kwam met het idee om dat eventueel in de vorm van een burgerberaad te doen. Volt sprak ook de wens uit om in deze gebiedsontwikkeling ook rekening te houden met zaken als klimaatverandering en sociale ongelijkheid. D66 acht het van belang dat toekomstige bewoners in het gebied prettig kunnen wonen.

Dezonering

De toelichting van wethouder Brandligt was vooral technisch. Hij legde onder meer uit dat het plan niet meer in delen kan worden opgeknipt. Dat levert vertraging op. Daarnaast wil Delft wonen en werken mixen en dat kan volgens de wethouder na dezonering van het hele gebied. De geldende milieucategorieën verdwijnen en voor elk bedrijf apart worden geluidsregels ingesteld. Die kunnen later of bij de komst van nieuwe bedrijven worden aangepast. Wethouder Huijsmans beloofde de commissie dat bij de definitieve stukken het college in een brief rapporteert over de afdoening van de moties.

Aan het eind van het debat lieten Onafhankelijk Delft, Hart voor Delft, SP en STIP weten dit onderwerp mee terug te nemen naar hun fracties. Dat betekent dat de raad hierover in de vergadering op donderdag 7 juli verder praat en stemt over eventuele moties.

Speelbos

Op verzoek van de SP, Onafhankelijk Delft en Hart voor Delft stond de commissie in deze vergadering ook stil bij het plan van Staatsbosbeheer om in het Abtswoudse Bos langs de Willem Dreeslaan en Alkstraat een speelbos voor kinderen aan te leggen. Omwonenden hoorden in oktober vorig jaar voor het eerst van dit plan. Ze voelden zich overvallen en vormden het bewonersinitiatief Geen Speelbos langs de Willem Dreeslaan en Alkstraat.

Een vertegenwoordiger van dit bewonersinitiatief liet als inspreker de commissie weten dat er inmiddels overleg is met Staatsbosbeheer en de omwonenden. De bewoners vrezen onder meer parkeeroverlast, hangjeugd en een gebrek aan handhaving. Die zorgen werden door diverse fracties voorgelegd aan wethouder Brandligt. Hij erkende dat het overleg tussen de omwonenden en Staatsbosbeheer in het begin stroef verliep. Inmiddels is het gesprek op gang gekomen en is het wachten op een plan dat mede door de inbreng van de bewoners is aangepast.

Op 21 juni aanstaande gaat Staatsbosbeheer weer met hen in gesprek. Volgens het bewonersinitiatief zou Staatsbosbeheer eind mei het nieuwe plan met de bewoners delen, maar dat is tot op heden niet gebeurt. Volt vroeg de wethouder er bij Staatsbosbeheer op aan te dringen dat dit minstens een week voor de informatiebijeenkomst gebeurt.

Gebruikersgroep

Die noodzaak zei de wethouder nu niet te zien. Volgens Brandligt moet de gemeente ruimte laten aan Staatsbosbeheer om zelf die verantwoordelijkheid te nemen. Ook acht hij het niet noodzakelijk dat de gemeente een bemiddelende rol oppakt. De gemeente overlegt volgens de wethouder regelmatig met Staatsbosbeheer ook als het gaat over handhaving. Brandligt legde ook uit dat de gemeente gaat meedoen in de gebruikersgroep van bewoners die Staatsbosbeheer inricht als naar verwachting over een jaar het speelbos wordt gerealiseerd.

Hart voor Delft liet weten dit onderwerp mee terug te nemen naar de fractie. Als uit dat beraad een motie volgt, komt dit bespreekpunt terug op de agenda van de raadsvergadering op donderdag 7 juli.