Fracties pleiten voor snellere overstap naar aardgasvrije wijken

18 november 2022 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer hebben verschillende fracties donderdag 17 november bij de bespreking van de keuze van het college voor de eerste buurt die in aanmerking komt voor een warmte-uitvoeringsplan gepleit voor meer vaart in de overgang naar aardgasvrije wijken.

Aanvullend op een analyse van technische en financiële factoren heeft het college per buurt laten kijken hoe enthousiast de bewoners zijn om zich in te zetten voor hun buurt en de stap naar schone warmte te maken. Uit die analyses is de Multatulibuurt in de wijk Voorhof aangemerkt als de buurt waar een kansrijke start gemaakt kan worden. De Multatulibuurt heeft 659 woningen en kent zowel laagbouw als hoogbouw, met een mix van eigen woning bezit, VvE’s en sociale huur. De woningcorporaties steunen volgens het college de keuze om te starten met de Multatulibuurt.

Ook in de commissie werd overwegend positief op deze keuze gereageerd, maar vooral het proces en het tempo waarin de dertien Delftse buurten van het aardgas af gaan, riepen vragen op. In 2030 wil de gemeente Delft dat 20% van de woningen aardgasvrij verwarmd worden. D66 rekende wethouder Maaike Zwart voor dat die doelstelling niet gehaald wordt in het voorgenomen tempo, teneinde de Multatulibuurt op een alternatieve manier verwarmd te krijgen.

In de brief aan de raad schrijft het college dat het de planning is om in het najaar een integraal buurtpaspoort op te stellen van de Multatulibuurt, waarna gedurende 2023 het participatieproces loopt om de ambitie en scope met de buurt te bepalen. Hierop volgt in 2024 het concrete ontwerp waarna de uitvoering medio 2025 kan starten. D66 drong er net als de ChristenUnie op aan om parallelle trajecten in verschillende buurten te starten. GroenLinks zei mee te voelen met D66. GroenLinks was daarnaast niet zo blij met een persbericht van het college dat kopte: Multatulibuurt eerste aardgasvrije buurt. Hart voor Delft was een beetje boos over het persbericht, omdat bewoners vooraf niet waren geïnformeerd en volgens GroenLinks suggereert de titel onterecht dat de gaskraan in de Multatulibuurt al wordt dichtgedraaid.

De PvdA liet weten de keuze voor de Multatulibuurt te steunen en betoogde dat de overstap naar aardgasvrij geen technisch, maar een sociaal verhaal is. Mensen moeten volgens de PvdA overtuigd worden en dat kost veel tijd. Volgens de PvdA is het verstandig dat Delft eerst ervaring opdoet, evalueert en leert en geen overhaaste dingen doet die fout gaan.

Ook wethouder Zwart pleitte voor zorgvuldigheid boven snelheid. Ze wil de tijd nemen voor de participatie; met alle bewoners worden individuele gesprekken gevoerd. De wethouder zei te verwachten dat tegen de zomer van 2023 een eerste evaluatie mogelijk is. Na de zomer van 2023 zou dan wellicht begonnen kunnen worden met parallelle trajecten. Dan moet Delft het geld dat door het Rijk is beloofd wel hebben ontvangen. Tevens wil het college de communicatie met de stad intensiveren. Een communicatieplan wordt uitgewerkt, maar welke buurt(en) na de Multatulibuurt aan de beurt is, is volgens de wethouder nu nog niet bekend.

De fracties van CDA, STIP, Volt en ChristenUnie konden zich vinden in de woorden van de wethouder. De VVD wilde onder meer nog weten wat er gebeurt als bewoners niet van het gas af willen. Die bewoners kunnen volgens de wethouder niet verplicht worden. Ze wees op wetgeving die in de maak is en op het moment dat in Delft daadwerkelijk de gaskraan dicht gaat. Wanneer dat gebeurt, is niet bekend, maar dan moeten die bewoners volgens wethouder Zwart wel een andere keuze maken.

Aan het slot van het debat zag geen van de fracties aanleiding om dit onderwerp verder te bespreken in de komende raadsvergadering.

Klimaatadaptief bouwen

Er waren complimenten en zorgen te horen in de bespreking van de Beleidsregel Klimaatadaptief Bouwen bij nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en herstructurering. Het college wil met deze regels zorgen dat nieuwbouw- en renovatieprojecten zijn opgewassen tegen de klimaatveranderingen die invloed hebben op neerslag, droogte, hitte en bodemdaling. Complimenten waren er van GroenLinks, omdat Delft met deze regels vooroploopt. GroenLinks deelde met STIP de zorg dat voorkomen moet worden dat Delft achter de feiten aanloopt.

Het rijk heeft met gemeentekoepel VNG afgesproken dat alle gemeenten in 2050 klimaatrobuust moeten zijn. STIP wees erop dat de levensduur van wegen en gebouwen verder strekt dan 28 jaar. Volgens STIP is het van belang ook met de verdere toekomst en de levensduur van gebouwen rekening te houden in de beleidsregels. De fractie liet weten op dat punt een motie te overwegen.

Het CDA zei content te zijn met de beleidsregels en wees op het belang van groen en bomen. Bij nieuwbouw gebeurt het volgens het CDA te vaak dat oude grote bomen moeten wijken voor dunne jonge bomen die geen schaduw en verkoeling geven. Bomen zijn volgens het CDA een belangrijke schakel in klimaatadaptief bouwen. De VVD liet weten zich vooral zorgen te maken over hoge ontwikkelkosten. Volgens die fractie moet voorkomen worden dat de beleidsregels waar ontwikkelaars zich aan moeten houden, leiden tot duurdere woningen.

Wethouder Frank van Vliet stelde de VVD gerust dat de regels zijn bedoeld om hoge kosten in de toekomst te voorkomen en om Delft leefbaar te houden. Volgens de wethouder zou het onverstandig zijn om niks te doen. De regels worden van kracht zodra ze door het college zijn vastgesteld, liet hij D66 weten. De suggestie van Volt om in Delft ook beleidsregels voor sociaalinclusief en verbindend bouwen op te stellen, noemde hij interessant maar daarover moet een andere raadscommissie zich buigen.

STIP liet aan het eind van het debat weten dit onderwerp mee terug te nemen naar de fractie. De brief van het college met de titel Feitenrelaas en evaluatie wateroverlast 15 augustus 2022 over de extreme onweersbui die dag wordt apart in een volgende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer besproken.

Wildopvang

Aan het begin van de overlegvergadering maakten twee vertegenwoordigers van Stichting Knaagdierenopvang Het Knagertje en Wildopvang Zuid-Holland in hun inspreekminuten bekend dat Het Knagertje graag wil verhuizen naar de locatie van de wildopvang aan het Linnaeuspad in Delft. De wildopvang redt het financieel niet en heeft besloten de opvang per 1 december dit jaar te sluiten.

Dat betekent volgens de Wildopvang Zuid-Holland dat er geen opvang meer is voor 1000 wilde zoogdieren, geen werk meer is voor de 100 vrijwilligers en dat er heel veel kennis verloren gaat. Een verhuizing van Het Knagertje dat in Den Haag tamme dieren opvangt zou betekenen dat de opvang van wilde dieren behouden blijft, vrijwilligers niet hoeven te vertrekken en kennis behouden blijft.

Omdat dit onderwerp niet op de overlegagenda stond van de commissie kwam het antwoord van wethouder Van Vliet in de rondvraag. De wethouder liet weten in gesprek te zijn met Het Knagertje en Wildopvang Zuid-Holland. De wildopvang huurt de grond van de gemeente Delft, maar hoeft na sluiting van de opvang de kavel niet direct kaal op te leveren. Wethouder Van Vliet hield de commissie voor dat Het Knagertje met een businessmodel en een degelijk onderbouwd toekomstplan moet komen. Hij beloofde de commissie op de hoogte te houden van de gesprekken.