Donderdag raadsdag met raadsvergadering

Donderdag raadsdag met raadsvergadering

31 mei 2022 – Na de presentatie van het coalitieakkoord lijkt alles erop dat de gemeenteraad op donderdag 2 juni zijn laatste vergadering houdt met het huidige college. Deze vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

Bij verschillende onderwerpen die eerder in de commissievergadering werden besproken lieten fracties weten een motie of amendement te overwegen. Hart voor Delft deed dat bij de commissiebehandeling van het voorstel Omgevings-proof maken van Verordening en Reglement van Orde van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit. Die fractie overweegt een motie bij dit voorstel.

De SP kondigde een amendement aan bij het voorstel Conceptzienswijze splitsingsplan Vestia. Bij de bespreking van de collegebrief over het rapport Naar een toekomstbestendig voorzieningenniveau podiumkunsten in Delft liet STIP weten een motie te overwegen.

Het debat vorige week in de commissie Algemeen over de terrassen was voor Onafhankelijk Delft, PvdA, Hart voor Delft en GroenLinks aanleiding om hier nog eens intern over door te praten. De fracties van STIP en VVD kondigden moties aan. STIP liet in dezelfde vergadering weten een motie te overwegen naar aanleiding van de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van Avalex.

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering op de publieke tribune in de raadszaal bijwonen of thuis rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda raadsvergadering