Raad maakt zich op voor begroting

Dit item is verlopen op 04-12-2019.
4 november 2019 - De gemeenteraad van Delft neemt donderdag 7 november tijdens de raadsvergadering een besluit over de Programmabegroting 2020-2023, de Belastingverordeningen 2020 en de Najaarsrapportage 2019. De vergadering begint om 20.00 uur.

In de begeleidende brief zegt het college dat de begroting een positief financieel perspectief biedt en structureel in evenwicht is. Het college stelt dat Delft zich financieel herstelt, zonder dat er nieuwe bezuinigingen nodig zijn. Het college zegt te streven naar beheerste woonlasten voor Delftenaren. In 2020 gaan de woonlasten daarom niet omhoog, met uitzondering van de inflatiecorrectie op de onroerendzaakbelasting. De afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen niet.

De begrotingsvoorstellen van het college zijn op 17 oktober besproken in de commissie Algemeen. In deze vergadering werden door nagenoeg alle fracties moties en amendementen aangekondigd. Verschillende fracties hebben op maandag 4 november in totaal acht (concept) moties voor een reactie voorgelegd aan het college.  

In de raadsvergadering van aanstaande donderdag zal blijken in hoeverre de fracties via deze en andere moties en amendementen wijzigingen in de begroting willen aanbrengen en welke opdrachten het college krijgt om onderdelen van de begroting verder of anders uit te werken.

De raadsvergadering kan donderdag 7 november vanaf 20.00 uur rechtstreeks bekeken worden via de webcast.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties