Commissie Sociaal Domein en Wonen vergadert dinsdag

22 april 2024 – De commissie Sociaal Domein en Wonen vergadert deze week niet zoals gebruikelijk op donderdag, maar wel op dinsdag 23 april. De oordeelsvormende vergadering wordt gehouden in de raadszaal en begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan onder meer de bespreking van het voorstel Vaststellen Verordening maatschappelijke ondersteuning Delft 2024. Om fouten te voorkomen wordt de huidige verordening niet aangepast, maar is gekozen voor een nieuwe verordening die gaat over de rechten en plichten van Delftenaren die WMO-ondersteuning krijgen. De nieuwe verordening moet door de gemeenteraad worden vastgesteld.

In deze vergadering overlegt de commissie ook over het voorstel Re-integratieverordening Participatiewet Delft 2023. De bestaande verordening uit 2015 moet vervangen worden, omdat de Participatiewet en enkele andere wetten gewijzigd zijn en om gelijk op te trekken met de regiogemeenten in de arbeidsmarktregio Haaglanden. De verordening heeft betrekking op het pakket aan regels en maatregelen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Daarnaast bespreekt de commissie twee voorstellen die te maken hebben met wijzigingen van twee gemeenschappelijke regelingen: Gemeenschappelijke Regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en de Gemeenschappelijke Regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden.

Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie. Belangstellenden kunnen beide vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis rechtstreeks of achteraf bekijken via de webcast die te vinden is op de website van de gemeenteraad.

Agenda en webcast commissie Sociaal Domein en Wonen