Gemeenteraad bespreekt Kaderbrief 2022

27 juni 2022 – In een extra raadsvergadering bespreekt de gemeenteraad op donderdag 30 juni de Kaderbrief 2022 en de jaarstukken 2021 plus het advies van de commissie Rekening en Audit bij de jaarstukken. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis en begint om 20.00 uur.

De kaderbrief geldt als opmaat voor de programmabegroting 2023-2026 die na de zomer wordt aangeboden aan de raad. Om 2022 een verkiezingsjaar is en de kaderbrief door het ‘oude’ college is opgesteld, staan er geen nieuwe beleidsplannen in.

In de vergadering van de commissie Algemeen over de kaderbrief werd op 14 juni door diverse fracties wel vooruitgeblikt op de financiële situatie van de gemeente. Het college schrijft daarover in de kaderbrief dat heel veel onzeker is. Delft herstelt van de effecten van de coronacrisis. De oorlog in Oekraïne brengt nieuwe onzekerheden. De inflatie stijgt en Delft ontvangt nog steeds structureel te weinig geld van het rijk voor de taken die de gemeente van het rijk moet uitvoeren. De cijfers in de kaderbrief laten tot en met 2025 een positief saldo zien. Daarna lijkt Den Haag de geldkraan weer dicht te draaien en dreigt voor Delft een tekort van zeven miljoen euro.

In die commissievergadering lieten Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft weten de kaderbrief mee terug te nemen naar hun fracties. De SP kondigde enkele moties aan.

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen op de publieke tribune in de raadszaal. De vergadering wordt ook rechtstreeks uitgezonden via de website van de gemeenteraad.

Agenda raadsvergadering