Delftse Omgevingsvisie klaar voor vaststelling

3 juni 2021 – Ook al is de landelijke invoering van de Omgevingswet uitgesteld, het werk aan de Delftse Omgevingsvisie gaat gewoon door. Op dinsdag 1 juni werden raads- en commissieleden in een beeldvormende bijeenkomst aan de hand van het stuk bijgepraat over het participatieproces, de rol van de gemeenteraad en de relatie met andere visies en projecten.

De omgevingsvisie maakt keuzes op hoofdlijnen met aandacht voor samenhang en eventuele concurrerende ruimtelijke claims. Maar het is geen statisch document. Het doel is dat de omgevingsvisie altijd actueel is. 

In overleg met onder andere de stad heeft Delft zes opgaven geformuleerd, als basis voor de omgevingsvisie. Die opgaven bestaan uit onder meer gezondheid en veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Per opgave wordt een scorebord gemaakt, op punten als bijvoorbeeld relatie tot het geheel, beleid en gebied. Zo ontstaat een afwegingskader voor (toekomstige) keuzes.

De volgende stap is het in overleg met de inwoners van Delft uitwerken van de visie in omgevingsplannen. Op dit niveau gaat het meer concreet over de directe leefomgeving. Uiteindelijk zijn de omgevingsplannen het kader en bindend. Een initiatief op een bepaalde plek kan dan gescoord worden op bepaalde aspecten. Op dit moment is er een plan van aanpak in de maak om van visie naar omgevingsplannen te komen. Die plannen moeten er uiterlijk in 2029 zijn.

Op 1 juli – mogelijk 29 juni – wordt de omgevingsvisie inhoudelijk besproken in de commissie Ruimte en Verkeer. Het vaststellen van de visie door de gemeenteraad staat gepland op 15 juli.