Gemeenteraad stelt mobiliteitsprogramma vast

29 januari 2021 – In de vergadering op donderdag 28 januari heeft de gemeenteraad het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 vastgesteld. Daar ging een uitgebreid debat aan vooraf, waarin de fracties via zes amendementen en vijf moties probeerden het programma in de gewenste vorm te kneden.

Het Mobiliteitsprogramma Delft 2040 is de opvolger van het Lokaal Verkeers- en Vervoersplan dat van 2005 tot en met 2020 het mobiliteitsbeleid bepaalde. Aan het huidige programma is sinds 2017 gewerkt. De gemeenteraad en de stad (147 zienswijzen) waren nauw betrokken bij de totstandkoming van het beleid dat onder meer streeft naar meer leefbaarheid en duurzaamheid en tegelijkertijd naar een betere bereikbaarheid. Concrete plannen zijn in dit programma nog niet opgenomen.

Wethouder Martina Huijsmans liet weten dat ze de uitvoeringsagenda met de eerste plannen voor de zomer naar de raad stuurt. Ze beloofde de raad dat de monitoring, indicatoren en ook een aandachtspunt als toegankelijkheid op dat moment nog volop besproken kunnen worden. Die toezeggingen zorgen ervoor dat de moties Van MPD naar Uitvoeringsplan met monitoring en prioritering (VVD, PvdA en CDA) en Iedereen in de openbare ruimte doet mee (D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks) door de indienende partijen werden ingetrokken.

De motie Verkeersregelinstallaties uitvoeren met regensensoren, zodat voetgangers en fietsers vaker groen krijgen bij slecht weer werd door een krappe meerderheid van de raad verworpen. SP en Onafhankelijk Delft kregen voor deze motie de steun van de ChristenUnie, STIP en VVD maar dat leverde niet voldoende stemmen op. Ook de fracties van CDA, ChristenUnie en Onafhankelijk Delft kregen onvoldoende steun voor hun motie Mobiliteitsplan Overgangsregeling Parkeren Autoluw plus. Die motie werd naast de indieners alleen door de SP gesteund.

De motie Samen met bewoners naar de ‘Straat van de Toekomst’ van STIP, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA werd unaniem door de raad aangenomen.  Het college moet volgens deze motie de komende twee jaar op drie plekken in Delft aan de slag gaan met het concept Straat van de Toekomst. Dat concept omvat volgens de opstellers van de motie straten die de ruimte geven aan voetgangers, fietsers en groen en de ruimte geven aan bewoners met dezelfde visie die samen met de gemeente aan de slag willen om tot een aangepaste straatindeling te komen.

Via de ingediende moties vroegen de fracties vooral aandacht voor zaken die nog niet in het mobiliteitsprogramma waren opgenomen.  Diverse punten die al wel in het mobiliteitsprogramma stonden, maar voor verbetering vatbaar werden geacht zijn door de fracties via amendementen aangepast. De meerderheid van de raad ging akkoord met het amendement 30 in recreatiegebieden dat werd ingediend door GroenLinks, Onafhankelijk Delft, STIP en PvdA. De straten buiten de bebouwde kom van Delft in de Delftse Hout en richting Midden-Delfland moeten volgens dit amendement worden ingericht als fietsstraten met een maximale snelheid van 30 km/u.

Het amendement van CDA en Onafhankelijk Delft om de beoogde snelheidsverlaging op gebiedsontsluitingswegen te schrappen werd gesteund door de SP, maar de andere partijen stemden tegen. Dat amendement werd verworpen. STIP, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft kregen op het CDA na de steun van alle fracties voor hun amendement Experimenteren in de openbare ruimte. Dat amendement zorgt ervoor dat niet alleen in en rond de TU-campus geëxperimenteerd kan worden met innovatieve mobiliteitsoplossingen, maar dat dat in heel de stad kan en dat de gemeente daarbij ook het voortouw neemt.

Een ruime meerderheid van de raad ging ook akkoord met het amendement Toegankelijke openbare ruimte dat werd ingediend door de fracties van D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks. Door dit amendement is een extra alinea in het mobiliteitsprogramma opgenomen over de openbare ruimte die toegankelijk moet zijn voor diverse soorten beperkingen. Het amendement Groen voetgangersnetwerk voor Delft van GroenLinks, CDA, ChristenUnie en PvdA voegt in het mobiliteitsplan de ambitie toe om rond de binnenstad een groene wandelroute te realiseren. Dit amendement kreeg de steun van alle overige partijen, behalve Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft. GroenLinks en STIP wisten met hun amendement Toevoegingen aan het hoofdfietsnetwerk enkele ontbrekende routes aan het mobiliteitsprogramma toe te voegen. Alle fracties, behalve Stadsbelangen Delft, stemden voor dit amendement. Een ruime meerderheid van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, STIP en VVD stemde in met het voorstel Mobiliteitsprogramma Delft 2040.

Motie van wantrouwen

De scholenschuif in Tanthof was eerder deze maand in de commissie Sociaal Domein en Wonen goed voor een drie uur durend debat. De raad sprak er donderdagavond opnieuw ruim anderhalf uur over, omdat de fractie van de SP en Onafhankelijk Delft een motie van wantrouwen tegen de wethouders Hatte van der Woude en Karin Schrederhof hadden ingediend.

De motie werd aan het begin van de vergadering behandeld in een fel debat, waarin de SP populisme en politieke profilering werd verweten. De twee indieners van de motie trokken de integriteit van de wethouders in twijfel en verweten hen vooral dat ze de bewoners van Tanthof en de raad onvoldoende over het proces rond de scholenschuif hadden geïnformeerd.

Die kritiek werd door geen enkele andere fractie gedeeld. Ook de wethouders herkenden zich niet in de woorden van de SP. Onafhankelijk Delft liet weten veel waardering te hebben voor de wethouders maar hield tegelijkertijd vol dat ze beter konden vertrekken, omdat er onvoldoende geluisterd zou zijn naar de tegenstanders van de scholenschuif.

Diverse fracties, waaronder CDA, PvdA en Stadsbelangen Delft probeerden de SP duidelijk te maken dat er nog geen sprake is van een besluit en dat dat pas wordt genomen als de resultaten bekend zijn van de haalbaarheidsstudie voor de locatie kinderboerderij in Tanthof. Het behoud van de kindertuin en de kinderboerderij staat daarbij voorop, bevestigde wethouder Van der Woude nogmaals. Daarnaast herhaalden de wethouders dat er in de gesprekken met bewoners onbedoeld fouten zijn gemaakt en dat de informatie beter had gekund. Wethouder Van der Woude zegde na een uitvoerige toelichting toe dat ze de raad inzage gaat geven in het participatieproces in Tanthof. Ze liet de ChristenUnie en D66 weten dat bij een eventuele nieuwe school in Tanthof binnen het huidige parkeerbeleid de parkeernorm voor in- en uitstapplekken bij scholen rekbaar is. Wethouder Schrederhof bevestigde tegenover het CDA dat ouderenhuisvesting in Tanthof op de vrijgekomen plekken in de wijk prioriteit krijgt.

GroenLinks, CDA, Stadsbelangen Delft en D66 drongen er bij de SP op aan om de motie die in hun ogen veel te zwaar en onnodig was in te trekken. Dat gebeurde na een schorsing. De SP liet, mede namens Onafhankelijk Delft, weten dat het betoog van beide wethouders een sprankje vertrouwen had opgeleverd. De motie van wantrouwen werd ingetrokken.

Motie van afkeuring

Had wethouder Stephan Brandligt de raad eind vorig jaar wel of niet eerder moeten waarschuwen dat een niet-sluitende begroting altijd leidt tot preventief toezicht door de provincie? Om die vraag draaide het in het interpellatiedebat dat Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft hadden aangevraagd. Volgens die twee fracties was de wethouder te kort geschoten in het tijdig informeren van de raad over het preventief toezicht. Het college deed dat vlak voor het kerstreces, terwijl de wethouder al op 18 november had gesproken met de provincie en daarover had gemeld in de commissievergaderingen op 3 en 8 december.

Wethouder Brandligt legde uit dat het gesprek met de provincie niet ging over het voorkomen van het preventief toezicht, maar over de aanpak om te komen tot een herstelplan. Waar andere gemeenten het advies kregen van de provincie om hun financiële gaten bijvoorbeeld met de Eneco-gelden te dichten om toezicht te voorkomen, kreeg Delft volgens Brandligt het advies om de tijd te nemen voor een herstelplan waarmee de structurele financiële problemen worden opgelost. De wethouder beaamde ook dat hij met andere gemeenten bij het Rijk een statement wilde maken, omdat de regering met te weinig geld over de brug komt. Dat Delft als enige gemeente in Zuid-Holland een niet-sluitende begroting indiende, zorgde volgens Brandligt wel voor een signaal richting het Rijk.

Onafhankelijk Delft en de VVD konden waarderen dat Delft op die manier ballen had getoond. De CDA-fractie zei blij te zijn met de antwoorden van de wethouder, maar noemde het kwalijk dat de raad buitenspel was gezet, omdat de raad niet was geïnformeerd. GroenLinks zag dat anders. Volgens die fractie had de raad niks te kiezen en heeft de raad er niks aan om niet-reële opties voorgelegd te krijgen. STIP en D66 waren ook kritisch, maar zeiden ook vooruit te willen kijken om Delft weer zo snel mogelijk zijn zaakjes weer op orde te laten krijgen. De VVD en ChristenUnie dachten er net zo over. De PvdA was tevreden met de antwoorden van de wethouder en zei nog steeds achter het besluit te staan om een niet-sluitende begroting in te dienen.

De motie van afkeuring van Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft werd door een ruime raadsmeerderheid verworpen. Alleen de SP keurde net als de indieners van de motie het handelen van de wethouder af.

Referendumverordening

Het voorstel van het presidium om de Referendumverordening Delft te actualiseren is door een ruime meerderheid van de raad aanvaard. De VVD stemde tegen. Zij willen af van het referendum. Via een amendement van SP, Onafhankelijk Delft, GroenLinks en D66 is in de verordening opgenomen dat de voorgestelde geldigheidsdrempel van 25% wordt verlaagd naar 20%. Een amendement van Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga om die drempel te verlagen naar 15% haalde geen meerderheid.

D66 kondigde aan dat die partij samen met STIP werkt aan een voorstel om bewoners nauwer te betrekken bij de besluitvorming van de raad.

Houttuinenplein

Het voorstel van het college om een deel van de kwaliteitsgelden uit de grondexploitatie van Nieuw Delft te gebruiken om de openbare ruimte op en rond het Houttuinenplein mooier te maken werd door een meerderheid van de raad aangenomen. De fracties van CDA, CU stemden samen met de coalitiepartijen voor dit voorstel. De motie van Onafhankelijk Delft en SP om het geld te gebruiken voor de aanpak van de PFAS-problematiek kreeg geen steun van andere partijen en werd verworpen.

Businesspark

De raad maakte weinig woorden meer vuil over de gemeentelijke deelname aan de Stichting Businesspark Haaglanden. In de commissievergadering hadden de fracties hun wensen en bedenkingen al laten horen. Wethouder Bas Vollebregt herhaalde in de raadsvergadering dat de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp al sinds 2016 deel uitmaken van deze stichting. Delft wil samen met Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg nu ook toetreden om invloed te hebben op het vestigen van bedrijven en de werkgelegenheid in de regio. De wethouder verwacht dat de stichting een concrete bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld het vinden van bedrijfsruimte in de regio voor bedrijven die moeten of willen verhuizen.

Actuele motie

Ruim na middernacht besprak de raad de actuele motie van Onafhankelijk Delft om het college de mogelijkheid van een drive-thru-stemlokatie te laten onderzoeken. Burgemeester Marja van Bijsterveldt liet als portefeuillehouder weten dat Delft al beschikt over voldoende stemlokalen die geheel volgens de coronarichtlijnen worden ingericht. Het stemmen vanuit de auto was ook onderzocht maar daar zitten volgens de portefeuillehouder zoveel haken en ogen aan dat Delft daarvan afziet. Van Bijsterveldt wees onder meer op de kosten van ongeveer 10.000 euro en de privacy die in een drive-thru-stemlokaal erg ingewikkeld is.

Veel fracties spraken hun waardering uit voor het idee van Onafhankelijk Delft maar zeiden ook de argumentatie van de burgemeester te kunnen volgen. Onafhankelijk Delft concludeerde dat het college in feite de motie al had uitgevoerd en trok de motie in.

Commissielid

Aan het begin van de vergadering is Hamilcar Knops benoemd tot commissielid namens de CDA-fractie.

Hamerstukken

Via een klap van de voorzittershamer stelde de raad de nota Reserves, Voorzieningen en Investeringen vast en werd akkoord gegaan met het intrekken van zes verordeningen.