Commissie bespreekt nieuwe huisvestingsverordening

20 februari 2023 – In de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op donderdag 23 februari onder meer de actualisatie van de Huisvestingsverordening 2023 besproken. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal.

Het college heeft de commissie gevraagd om wensen en/of bedenkingen te uiten over de voorgenomen wijzigingen in de huisvestingsverordening. Sinds deze week ligt het concept van de gewijzigde verordening voor een periode van zes weken ter inzage, zodat bewoners en belanghebbenden hun zienswijze kunnen indienen. De opmerkingen van de raad en alle ingebrachte zienswijzen uit de stad of van andere belanghebbenden worden vervolgens verwerkt in het definitieve raadsvoorstel dat later ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

In deze vergadering overlegt de commissie ook over de inclusieagenda. In 2016 nam de raad de motie Lokale Inclusie Agenda aan en ook in het huidige coalitieakkoord is het belang van inclusie genoemd. Het college informeert de raad nu in een brief over de stand van zaken en over de onderwerpen en thema’s die in de inclusieagenda opgenomen zouden kunnen worden.

Voorts bespreekt de commissie de brief van het college over de stand van zaken rond de aanpak tegen eenzaamheid. Delft doet sinds 2018 mee aan het landelijke programma om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Dit programma krijgt de komende jaren een vervolgaanpak die ook de eenzaamheid in andere leeftijdsgroepen moet verminderen.

Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in de raadszaal of thuis bekijken via de uitzending op de website van de gemeenteraad. Wanneer u tijdens het overlegdeel van de vergadering wilt inspreken op een van de agendapunten kunt u zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur aanmelden bij de griffie.

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen