Digitale raadsvergadering heeft volle agenda

1 februari 2022- In de voorlaatste raadsvergadering van deze raadsperiode neemt de gemeenteraad op donderdag 3 februari onder meer besluiten over de Nota Taal Werkt 2.0 en de Verordening behandeling bezwaarschriften Delft. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt digitaal gehouden.

De voorstellen Budgetneutraal investeringsvoorstel renovatie Rietveld Theater en Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft zijn toegevoegd aan de voorlopige agenda van de raadsvergadering, omdat diverse fracties na de bespreking in de commissies lieten weten daar verder intern over te willen praten. Als die besprekingen leiden tot moties bespreekt de raad beide voorstelen.

In deze vergadering buigt de raad zich tevens over het Rekenkamerrapport Effecten coronacrisis en het door het college vastgestelde coffeeshopbeleid. De fractie van Hart voor Delft heeft een motie aangekondigd bij de brief van het college over de resultaten en conclusies van de pilot Afval op Afroep in de binnenstad. Daarnaast kondigde Hart voor Delft een motie aan bij de burgerbrief over de overlast door laden en lossen in de Breestraat.

Vanwege de coronamaatregelen is de publieke tribune in de raadszaal gesloten. Belangstellenden kunnen de raadsvergadering thuis rechtstreeks bekijken via de website van de gemeenteraad.

Agenda raadsvergadering