Raad rondt laatste vergadering voor het reces af

De gemeenteraad heeft op maandag 13 juli, in de verlenging van de digitale vergadering die op donderdag 9 juli begon, de resterende bespreekpunten behandeld. Dit was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

Afgelopen donderdag stelde de gemeenteraad onder meer het voorstel Parkeertransitie vast. Dat gebeurde na middernacht en toen moesten er nog vier onderwerpen besproken worden. De regels schrijven voor dat de raad in die situatie op de eerstvolgende maandag verder vergadert.

Een ruime meerderheid van de raad ging akkoord met het voorstel Bijdrage Fonds 2040 aan Stichting Planet B.io, Biotech Campus Delft. Dit voorstel omvat een bijdrage van maximaal 1,5 miljoen euro uit Fonds 2040 aan Stichting Planet B.io  voor de ontwikkeling van een deel van de Biotech Campus Delft tot een open innovatie campus. De bijdrage bestaat uit een subsidie van 1,2 miljoen euro en een huurgarantie van maximaal € 300.000,-.

De SP probeerde via de twee moties Delfts geld niet weggeven aan biotech bedrijven en Bijdrage Fonds 2040 aan Stichting Planet B.io, Biotech Campus Delft de bijdrage om te zetten in een achtergestelde lening. De SP betoogde dat de gemeente commerciële bedrijven niet moet steunen en als dat wel gebeurt dan moet het geld na onbepaalde tijd ook weer terugvloeien naar de gemeente. Het pleidooi van de SP vond weinig gehoor in de raad. De PvdA wees de SP erop dat de gemeentelijke investering juist bedoeld is om werkgelegenheid op alle niveaus te creëren. GroenLinks steunde het betoog van de PvdA.

De fractie van het CDA had aanvankelijk de tweede motie mee ingediend, maar zag na een ambtelijke toelichting daarvan af, omdat volgens die fractie de bijdrage toch meer in balans bleek te zijn dan eerst werd gedacht. Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga keurden de bijdrage af, omdat de gemeente al genoeg aan haar hoofd heeft. Onafhankelijk Delft oordeelde dat de gemeente veel te veel geld spendeerde en dat de stichting Planet B.io het prima zonder de gemeentelijke steun kon doen.

Daar waren onder meer STIP en PvdA het niet mee eens. STIP zei dat dit de innovaties zijn waar Delft op moet inzetten. De PvdA herhaalde het belang van de werkgelegenheid op de lange termijn. Om banen vanaf de onderkant te creëren zijn volgens de PvdA een investering en verantwoordelijkheid van de overheid nodig.

Wethouder Bas Vollebregt lichtte toe dat in de eerste fase van het project wordt uitgegaan van 150 banen en in de hele biotech campus van 600 banen. Hij sprak ook het beeld tegen dat de SP opwierp alsof het zou gaan om een commercieel doel. Volgens de wethouder vloeien alle inkomsten terug in de stichting en worden die inkomsten voor maatschappelijke doelen gebruikt, zoals bijvoorbeeld aansluiting vinden bij het onderwijs.

Beide moties werden verworpen. Het voorstel werd door de meerderheid van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, STIP en VVD aanvaard.

Energiestrategie

Bij de bespreking van de concept Regionale Energiestrategie (RES) hadden de fracties in de commissie Ruimte en Verkeer een maand geleden hun wensen en bedenkingen al kenbaar gemaakt. In dit dikke document worden zoekgebieden geduid voor de opwekking van duurzame elektriciteit (zon en wind), een aanzet gegeven voor een visie voor het koppelen van het regionale warmte-aanbod aan de lokale warmtevraag en onderzoek gedaan naar kansen voor het produceren en transporteren van duurzame brandstoffen zoals groengas en waterstof. Enkele aandachtspunten die door de commissie naar voren werden gebracht waren energiebesparing, het gebruik van restwarmte, de betaalbaarheid van de energietransitie, de samenwerking met kennisinstellingen en de rol van de raad in dit proces.

Door de fracties van STIP, VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie werd nog een aandachtspunt aan toegevoegd via de motie Zon-energiestrategie Delft. Met 26 zetels vormden de indieners al een meerderheid. De motie werd zonder de steun van de overige vijf fracties aangenomen door de raad. De motie draagt het college op om te onderzoeken hoeveel dakoppervlak per sector in Delft beschikbaar is voor zonnepanelen en welk percentage hiervan momenteel bedekt is. Daarnaast moeten ook andere ruimten of oppervlakken bekeken worden op de mogelijkheden om er zonnepanelen te plaatsen. Het college moet de resultaten, voor de oplevering van de definitieve regionale energiestrategie, in een voorstel rapporteren aan de raad.

Woningmarktafspraken

De raad stond uitvoering stil bij de contouren van het Delftse bod om in de regio Haaglanden tot nieuwe woningmarktafspraken te komen. Doel van die afspraken is om tot 2030 meer balans op de regionale woningmarkt en voldoende aanbod in Delft te realiseren, ook voor mensen met minder draagkracht.

De studentenhuisvesting is geen onderdeel van de afspraken. Stadsbelangen Delft, CDA, SP en Onafhankelijk Delft vonden dat dat wel zou moeten en dienden moties in. De motie Regionale studentenhuisvesting van Stadsbelangen Delft werd verworpen. Die motie werd alleen gesteund door de fractie van het CDA. De motie Studenten huisvesten in de regio van CDA, Stadsbelangen Delft, SP en Onafhankelijk Delft werd eveneens verworpen. Geen van de andere fracties steunde deze motie.

Alle elf fracties stemden wel in met de aangepaste motie Betaalbare koopwoningen van SP en CDA. De motie stuurde eerst aan op een voorstel van het college om voor het eind van dit jaar met een bouwplan te komen voor 200 betaalbare koopwoningen (vanaf €180.000,-). Wethouder Karin Schrederhof noemde de motie interessant, maar moeilijk uitvoerbaar omdat ook werd gevraagd bouwgrond beschikbaar te stellen aan een sociale ontwikkelaar. De indieners van de motie schrapten de bouwgrond uit de motie en gingen er op verzoek van de wethouder ook mee akkoord om niet om een voorstel, maar om een onderzoek te vragen. Wethouder Schrederhof verwacht dat dat onderzoek in het eerste kwartaal van 2021 gereed kan zijn.

De motie Meer zekerheid over woningen die eveneens door SP en CDA werd ingediend, haalde het niet. Een meerderheid van D66, GroenLinks, PvdA, STIP en VVD stemde tegen de motie.

Sociaal uitzendbureau

Bij de bespreking van de evaluatie van het Sociaal Uitzendbureau dienden de fracties van ChristenUnie en CDA de motie Sociaal Uitzendbureau. De motie vroeg het college om begin 2021 een eindevaluatie naar de raad te sturen, maar daarvoor was onvoldoende steun in de raad. Alleen Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft stemden voor de motie die daarmee door een ruime raadsmeerderheid werd verworpen.

Slotwoord

Burgemeester Marja van Bijsterveldt blikte aan het eind van de vergadering kort terug op de coronaperiode en de ongewone maatregelen die daarop volgden. Een periode waarin, volgens de burgemeester, bergen werk zijn verzet door de raad en het college. Een periode ook waarin bewoners de veerkracht en het vernuft van Delft lieten zien om samen de coronacrisis te boven te komen.