Gemeenteraad stelt Kaderbrief 2020 vast

Na een uitvoerig debat heeft de gemeenteraad, in de digitale vergadering op donderdag 9 juli, de Kaderbrief 2020 vastgesteld. De kaderbrief geldt als opmaat voor de programmabegroting 2021-2024, die na de zomer wordt aangeboden. Na de bespiegelingen in de commissie Algemeen probeerden de raadsfracties donderdagavond via acht moties hun eigen accenten te zetten in het beleid voor de komende tijd.

Van deze moties werden er vier ingetrokken, twee verworpen en twee aanvaard door de raad. De twee moties die Stadsbelangen Delft had ingediend, Geen lastenverhoging en Pas op de plaats kregen de steun van Groep Stoelinga. De overige fracties stemden tegen deze moties die pleitten voor het op peil houden van de woonlasten en meer inzicht in de financiële plannen van het college.

Kerkenvisie

Motie Opstellen kerkenvisie van het CDA werd door die fractie ingetrokken, nadat wethouder Martina Huijsmans toelichtte dat het college al werkt aan de gevraagde visie op religieus erfgoed en dat de raad op korte termijn de nota Erfgoed kan verwachten. Onafhankelijk Delft trok de motie Lange termijn agenda van het college moet beter in, omdat het college bij monde van burgemeester Marja van Bijsterveldt had beloofd dat deze agenda beter benut en aangescherpt gaat worden. De burgemeester herinnerde de raad eraan dat de lange termijn agenda op verzoek van de raad is ontstaan als indicatie van onderwerpen die in de pijplijn van het college zitten, zodat de raad daar zijn beeldvorming op kan afstemmen. De burgemeester zei ook dat het college bij voorstellen duidelijk gaat laten zien wat er is gedaan aan participatie. Onafhankelijk Delft was daarmee tevreden en bracht de motie niet in stemming.

Havengelden

In de motie Havengelden vroeg de ChristenUnie het college onder meer om met een voorstel te komen voor aanpassing van de liggelden in de passantenhaven om deze meer kostendekkend te maken. Wethouder Bas Vollebregt liet weten daarmee aan de slag te gaan. Het college gaat in kaart brengen wat het effect is van een verhoging van de havengelden. De ChristenUnie trok de motie in. Dat deden ook de fracties van D66, CDA, GroenLinks, STIP, ChristenUnie, PvdA en Groep Stoelinga met hun motie Bijverdienen in de bijstand. Wethouder Stephan Brandligt gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om bijstandsgerechtigden een deel van hun verdiensten uit deeltijdwerk te laten behouden.

Meer bomen

Een ruime meerderheid van de raad stemde in met de motie Meer bomen die werd ingediend door ChristenUnie en GroenLinks. Groep Stoelinga en Stadsbelangen Delft stemden tegen. De motie draagt het college onder meer op om bij het opstellen van de begroting, waarin wordt nagedacht over bezuinigingsopties en investeringen, het belang van de toevoeging van bomen en groen zwaar te laten meewegen. Daarnaast moet het college de nota Groen actualiseren en in de nog op te stellen nota Kapitaalgoederen specifiek aandacht besteden aan de lange termijn opgave voor het areaal bomen en groen en de verjonging van het bomenbestand.

Mediafonds

De raad stemde unaniem in met de motie Mediafonds ter versterking lokale (onderzoeks)journalistiek. De motie werd ingediend door de fracties van CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, Onafhankelijk Delft en Stadsbelangen Delft. Het college moet voor dit jaar 30.000 euro uit de algemene reserve bestemmen voor het ondersteunen van onderzoeksjournalistiek met als doel dat in 2021 cofinanciering wordt gevonden bij de provincie. Daarnaast moet het college voor 2021 een mediafonds oprichten met een onafhankelijke beoordelingscommissie die aan de hand van vastgestelde criteria bepaalt welke onderwerpen worden onderzocht. Voorts moet het college volgend jaar voor de zomer een tussenbalans van projecten en initiatieven uit het mediafonds aan de raad geven en bij een positieve terugkoppeling een voorstel naar de raad sturen over een vervolg van het mediafonds.

De Kaderbrief 2020 werd door een ruime raadsmeerderheid aangenomen. De tegenstemmen kwamen van Groep Stoelinga, SP en Stadsbelangen Delft. Groep Stoelinga was de enige fractie die tegen het voorstel Eerste financiële vertaling coronacrisis en meicirculaire stemde. Ook dat voorstel werd door een ruime meerderheid aanvaard.

Bacinol

Met vier tegenstemmen van ChristenUnie en Onafhankelijk Delft en 32 stemmen vóór van de overige negen fracties ging de raad akkoord met het voorstel Bestemmingsplan Bacinol. De motie Houdt Bacinol uit de wind van de ChristenUnie werd met dezelfde stemverhouding verworpen.

Bethelpark

Het voorstel Bestemmingsplan Bethelpark werd unaniem door de gemeenteraad aanvaard. Het voorstel werd via een aangenomen amendement van GroenLinks, ChristenUnie, STIP, CDA, PvdA en D66 wel aangepast. In de afwijkingsregels die in het bestemmingsplan staan is via dit amendement de woon- en leefsituatie als voorwaarde toegevoegd.

De motie Reinier de Graafweg metingen van de SP en de motie Isolatie huizen Reinier de Graafweg vóór aansluiting met A4, die de SP samen met ChristenUnie en Onafhankelijk Delft indiende werden de raadsmeerderheid verworpen.

Hamerstukken

De raad ging via hamerslag onder meer akkoord met het Voorbereidingsbesluit MotorenwegGebiedsvisie Reinier de Graafbuurt – Juniusstraat, het door STIP, D66 en GroenLinks opgestelde initiatiefvoorstel Duurzaam verbouwen en de Jaarstukken 2019. Onafhankelijk Delft liet bij het vaststellen van de hamerstukken tegen het voorstel Definitieve verklaring van geen bedenkingen voor 8 appartementen Jordaniëstraat te stemmen.