Commissie Sociaal Domein en Wonen 20-02-2020

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 1.1

  Vaststellen besluitenlijst

  Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 23 januari 2020

  1
 • 2

  DELFTS KWARTIERTJE

 • 2.1

  Vaststellen agenda Delfts Kwartiertje

 • 2.2

  2004051 College van B en W - reactie college op motie 'Een mooie toekomst voor Tanthof en voor de scholen'

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de bespreking. Het stuk is geagendeerd op verzoek van de fractie SP via de lijst van ingekomen stukken van week 4. Motivering: Het college heeft in de debatten veelvuldig aangegeven het draagvlak in de wijk mee te nemen in de haalbaarheidsonderzoeken. In de invalshoeken die het college nu benoemt voor de haalbaarheidsonderzoeken wordt dit criterium volgens de SP onvoldoende geformaliseerd. Kan de wethouder toezeggen dat zij voornemens is het draagvlak onder bewoners, ouders, en leraren voor elk plan in kaart te brengen? Kan de wethouder toezeggen dat zij onder invalshoek 3 - het algemene wijkbelang - ook: 'Onderzoek naar het draagvlak en de steun in de wijk voor de plannen op elke te onderzoeken locatie.' in het afwegingskader mee zal nemen?

  1
 • 2.3

  Perspektief

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de bespreking. Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fracties Onafhankelijk Delft en het CDA. Motivering: de fracties hebben vragen aan de wethouder naar aanleiding van recente incidenten.

 • 2.4

  2006082 Gemeente Steenbergen - motie inzake verhuurdersheffing

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de bespreking. Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van de op verzoek van de fractie D66 via de lijst met ingekomen stukken van week 6. Motivering: de fractie heeft aanvullende vragen aan het college.

  1
 • 3

  PROCEDUREVERGADERING (aanvang 20.15 uur)

 • 3.1

  Ingekomen stukken (wk 3 t/m 6)

  • 3.1a

   2003033 College van B en W - vernieuwing Bomenwijk

   Op 28 augustus 2018 (collegebrief 1835194) informeerde het college de raad over de doorstart van de vernieuwing van de Bomenwijk. In de voorliggende brief informeert het college de raad nader over de huidige stand van zaken.

   Het stuk is geagendeerd op verzoek van de fracties SP, CDA en Onafhankelijk Delft.

   Advies: Agenderen voor de aansluitende overlegvergadering.

   1
  • 3.1b

   2003023 College van B en W - beleidsnota 'Iedereen Delftenaar'

   Het college heeft in het bestuursprogramma 2018-2022 aangekondigd een kader op te stellen voor integratie. Met de voorliggende nota "ledereen Delftenaar" geeft het college invulling aan zijn voornemen. Hierin leest u hoe het college denkt over "integratie" in een veelkleurige samenleving.

    

   In het beeldvormende gesprek van de commissie SDW met de Adviesraad Sociaal Domein op donderdag 6 februari 2020, heeft de ASD aangegeven een ongevraagd advies te hebben voorbereid op de beleidsnota.

    

   Advies: Agenderen voor de overlegvergadering van 26 maart 2020

   1
 • 3.2

  Planning en externe oriëntaties

  In tabel A van het planningsoverzicht is zichtbaar wat al ingepland is en wanneer er tijd beschikbaar is. In tabel B (LTA) en C (planner jeugdhulp) staan mogelijke onderwerpen. Raads- en commissieleden kunnen ook onderwerpen die nog niet in tabel A of B staan voorstellen

   

  Vragen bij de Lange-Termijn-Agenda van het college.

  1. Wenst u beeldvorming op een onderwerp uit de Lange Termijn Agenda? Zo ja, steunen 3 partijen dit verzoek?
  2. Waarom wenst u beeldvorming? Wat wilt u ermee bereiken? Welke vragen/wat verdiepen/welke uitgangspunten geeft u mee. Of mist u informatie?
  3. Zijn er gedachten bij de vorm, locatie en genodigden? Is voldoende duidelijk wat er reeds aan participatie is georganiseerd?
  4. Zijn er raad-commissieleden die betrokken willen zijn bij de voorbereiding (minimaal 2 per onderwerp)?

   

  Beeldvormende activiteit ‘Schimmelproblematiek in huurwoningen

  Mevrouw Gaal en mevrouw Van Rossum stellen voor om naar een beeldvormende activiteit met als doel de raad een beeld uit de praktijk te laten vormen van de problematiek rond schimmel in huurwoningen en de mogelijkheden/moeilijkheden om dit op te lossen. Voorgesteld wordt om dit april of mei te laten 2020 te laten plaatsvinden.

  2
 • 3.3

  Openstaande moties en toezeggingen

  Zie bijgevoegde overzichten ter vaststelling

   

  Legenda voor de stoplichtenrapportage:

  Rood:                         (geactualiseerde) termijn van afwikkeling is overschreden

  Oranje:                       tijdvak van afwikkeling is aangebroken

  Groen:                        tijdvak van afwikkeling ligt in de toekomst

  Tekst in het blauw:  voorstellen voor een nieuwe termijn 

                                     (t.o.v. de lijst van vorige vergadering)

  Grijs/Doorstrepingen: voorstellen tot afdoening

  2
 • 3.4

  Rondvraag m.b.t. het onderdeel procedurevergadering

 • 4

  OVERLEGVERGADERING

 • 4.1

  Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering

 • 4.2

  Inventarisatie insprekers

 • 4.3

  Vaststellen agenda/bepalen spreektijden onderdeel Overlegvergadering

  De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 1.5 uur aan te houden. Dit betekent dat wordt uitgegaan van 5 minuten per fractie en 21 minuten voor het college voor alle agendapunten. In het kader van het experiment “Gratis interrumperen” wordt de spreektijd voor de betreffende fractie stilgezet wanneer commissieleden interrumperen.

 • 4.4

  Tussenbalans II van de Adviesraad Sociaal Domein

  -1942826 College van B en W - tussenbalans II toegankelijkheid en zorg sociaal domein Delft en 1949944 College van B en W - afschrift van bestuurlijke reactie op rapportage Tussenbalans II van de Adviesraad Sociaal Domein

   

  Het college stuurt de raad ter kennisname de rapportage Tussenbalans II van de Adviesraad Sociaal Domein en een afschrift van de bestuurlijke reactie hierop.

   

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de bespreking. Bij de bespreking kunnen de volgende stukken worden betrokken:

   

  -           1942825 Nationale Ombudsman - problematiek Wmo-hulpmiddelen

  -           1942815 College van B en W - beantwoording schriftelijke vragen van GL, CU, STIP, D66, SP, OD en PvdA inzake meeloopstage bij de thuiszorg

             

  Over de stukken is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

  4
 • 4.5

  2003033 College van B en W - vernieuwing Bomenwijk

  (onder voorbehoud van besluitvorming in de voorafgaande procedurevergadering)

  Op 28 augustus 2018 (collegebrief 1835194) informeerde het college de raad over de doorstart van de vernieuwing van de Bomenwijk. In de voorliggende brief informeert het college de raad nader over de huidige stand van zaken.

  Het stuk is geagendeerd op verzoek van de fracties SP, CDA en Onafhankelijk Delft.

  In eerste termijn voeren alleen de agenderende fracties het woord.

   

  Over het stuk is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

  1
 • 4.6

  Rondvraag overlegvergadering

 • 5

  Sluiting

Pagina opties