Commissie Sociaal Domein en Wonen 23-01-2020

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  DELFTS KWARTIERTJE

 • 1.1

  Opening/mededelingen

 • 1.2

  Vaststellen agenda

 • 1.3

  1949936 College van B en W - afdoening toezegging 19-27 m.b.t. uitstroom GGZ naar Beschermd Wonen

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de bespreking. Het stuk is geagendeerd op verzoek van de fractie ChristenUnie via de lijst van ingekomen stukken van week 49. Motivering: de fractie wil het stuk nog even kort bespreken.

  1
 • 1.4

  1950952 College van B en W - afdoening toezegging inzake ROC Mondriaan

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de bespreking. Het stuk is geagendeerd op verzoek van de fractie STIP via de lijst van ingekomen stukken van week 50. Motivering: de fractie heeft vragen over het gebruik van de sporthal van ROC door Delftse sportverenigingen.

  1
 • 1.5

  Delft voor Elkaar

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de bespreking. Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fracties CDA en Stadsbelangen Delft. Motivering: de fracties hebben vragen over het (pro forma) opzeggen van de huur aan de Van Bleijswijckstraat en (het ontbreken van) nieuwe huisvesting op wijkniveau.

 • 1.6

  Sluiting

 • 2

  PROCEDUREVERGADERING (aanvang 19.15 uur)

 • 2.1

  Opening

 • 2.2

  Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering 3 december 2019

  1
 • 2.3

  Ingekomen stukken (wk 48 t/m 02)

  • 2.3b

   1949944 College van B en W - afschrift van bestuurlijke reactie op rapportage Tussenbalans II van de Adviesraad Sociaal Domein

   Het college stuurt de raad ter kennisname een afschrift van de bestuurlijke reactie op de rapportage Tussenbalans II van de Adviesraad Sociaal Domein, dat op 15 oktober aan de raad is gezonden.

    

   Voorgesteld wordt om ter voorbereiding op de bespreking een gesprek tussen de commissie en de Adviesraad Sociaal Domein te laten plaatsvinden op donderdag 6 februari 2020.

    

   Advies: Agenderen voor de overlegvergadering van 20 februari 2020

   1
  • 2.3c

   1951978 College van B en W - onderzoek Companen opgave Langer en Weer Thuis Delft

   Het college biedt de raadter kennisname het "Onderzoek Langer en Weer Thuis Delft" van onderzoeksbureau Companen aan.

    

   Voorgesteld wordt om (in maart 2020) ter voorbereiding van de bespreking een beeldvormende activiteit te organiseren met de verschillende belanghebbenden.

    

   Advies: Agenderen voor de overlegvergadering van 26 maart 2020

   1
 • 2.4

  Planning en externe oriëntaties

  In tabel A van het planningsoverzicht is zichtbaar wat al ingepland is en wanneer er tijd beschikbaar is. In tabel B (LTA) en C (planner jeugdhulp) staan mogelijke onderwerpen. Raads- en commissieleden kunnen ook onderwerpen die nog niet in tabel A of B staan voorstellen

   

  Aan de orde zijn de vragen over welke onderwerpen beeldvorming gewenst is, wat daarbij aan de orde moet komen, wie uitgenodigd worden en welke twee raadsleden de organisatie van de bijeenkomst begeleiden (zie bijgevoegde formulieren beeldvorming)

   

  Gesprek Commissie met Adviesraad Sociaal Domein

  Op initiatief van mevrouw Bij de Vaate wordt voorgesteld om een gesprek te laten plaatsvinden tussen de commissie en de Adviesraad Sociaal Domein. De ASD heeft aanggeven hiertoe bereid te zijn en is hiervoor beschikbaar op 6 februari 2020.

   

  Gesprek met werkgroep Politiek van COC Haaglanden

  De werkgroep Politiek van COC Haaglanden geeft aan graag met de commissie in gesprek te gaan gegaan over de positie van mensen met een Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele levensstijl of een Transgender- of Interseksuele conditie (LHBTI)

  Voorgesteld wordt om in een besloten informele bijeenkomst van ongeveer 1,5 uur het gesprek te voeren over onderwerpen als veiligheid, welzijn, sport en onderwijs en over het beleid zoals dat nu in gemeente Delft vorm krijgt.

   

  Delftse Rekenkamer - aankondiging onderzoek Jeugdhulp H10

  In de brief 2003021 geeft de DRK voornemens te zijn een onderzoek te gaan doen naar de kostenontwikkeling van jeugdhulp. De rekenkamer geeft aan graag bereid te zijn om in de raadscommissie Sociaal Domein en Wonen de onderzoeksopzet toe te lichten en vragen van raadsleden te beantwoorden.

   

  Momenteel wordt bekeken of de rekenkamer hiervoor beschikbaar is op donderdag 13 februari 2020

   

  Beeldvormende activiteit ‘langer en weer thuis’

  Mevrouw Gooijer stelt voor om ter voorbereiding van de bespreking van het onderzoek van Companen een beeldvormende activiteit te organiseren met de verschillende belanghebbenden. Voorgesteld wordt om dit in maart 2020 te laten plaatsvinden. Bij deze beeldvormende sessie kan ook het recent gepubliceerde rapport van de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen (zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/15/oud-en-zelfstandig-in-2030-een-reisadvies) betrokken worden.

   

  Mevrouw Gooijer heeft aangegeven bij de organisatie betrokken te willen zijn en gevraagd wordt of er nog andere leden van de commissie zijn die willen meedenken over de vorm en inhoud van de bijeenkomst.

  2
 • 2.5

  Openstaande moties en toezeggingen

  Zie bijgevoegde overzichten, ter vaststelling.

   

  Legenda voor de stoplichtenrapportage:

  Rood:                         (geactualiseerde) termijn van afwikkeling is overschreden

  Oranje:                       tijdvak van afwikkeling is aangebroken

  Groen:                        tijdvak van afwikkeling ligt in de toekomst

  Tekst in het blauw:     voorstellen voor een nieuwe termijn 

                                     (t.o.v. de lijst van vorige vergadering)

  Grijs/Doorstrepingen: voorstellen tot afdoening

  2
 • 2.6

  Rondvraag

 • 2.7

  Sluiting

 • 3

  OVERLEGVERGADERING

 • 3.1

  Opening/mededelingen

 • 3.2

  Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering

 • 3.3

  Vaststellen besluitenlijsten

  Vaststellen van de besluitenlijst van de overlegvergadering van 3 december 2019

  1
 • 3.4

  Inventarisatie insprekers

 • 3.5

  Vaststellen agenda/bepalen spreektijden

  De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 3 uur aan te houden. Dit betekent dat wordt uitgegaan van 9 minuten per fractie en 42 minuten voor het college voor alle agendapunten. In het kader van het experiment “Gratis interrumperen” wordt de spreektijd voor de betreffende fractie stilgezet wanneer commissieleden interrumperen.

 • 3.6

  Ontwikkelingen jeugdhulp

  Dit onderwerp is door de commissie geagendeerd naar aanleiding van de bespreking op het Delfts Kwartiertje van 12 november 2019

   

  Wethouder van der Woude is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist.

  Bij de bespreking kunnen de volgende stukken worden betrokken:

   

  • 1943832 College van B en W - uitspraak rechter inkoop jeugdhulp H-10
  • 1947912 College van B en W - inspectierapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'
  • 1948929 College van B en W - opbrengst marktverkenning zorgcontinuïteit jeugdhulp H10
  • 1951985 Kinderombudsman - rapport 'Ik ben meer dan mijn problemen'
  • 2002015 Meldpunt Jeugdzorg - bezuinigen en verbeteren in jeugdzorg

   

  Over het onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

   

  6
 • 3.7

  1949943 College van B en W - bestuurlijke reactie GGD quickscan m.b.t. Perspektief

  (onder voorbehoud van besluitvorming in de voorafgaande procedurevergadering)

  Het college stuurt de raad ter informatie de definitieve rapportage Quickscan Perspektief van de GGD Haaglanden d.d. 29 oktober en de bestuurlijke reactie daarop.

  Geagendeerd op verzoek van de fracties ChristenUnie, CDA en D66. Motivering: de fracties willen het stuk bespreken met het college.

  In eerste termijn voeren alleen de agenderende fracties het woord.

   

              Over het stuk is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

  1
 • 3.8

  1946894 College van B en W - actieplan middenhuur

  Het college informeert de raad over het door het college vastgestelde Actieplan middenhuur. In het stuk stelt het college voor toezegging 19-18 af te doen.

   

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de bespreking. Het stuk is geagendeerd op verzoek van de fracties STIP, D66 en VVD. Motivering: de fracties hebben aanvullende vragen aan het college.

   

  Over dit stuk is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

  1
 • 3.9

  1951979 College van B en W - prestatieafspraken 2020 met grote corporaties

  (onder voorbehoud van besluitvorming in de voorafgaande procedurevergadering)

  Het college biedt de raad de prestatieafspraken die het college heeft gemaakt met de 4 grote corporaties en hun huurdersorganisaties in Delft voor 2020 ter kennisname aan.Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de bespreking.

   

  Over dit stuk is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

  1
 • 3.10

  Rondvraag

 • 3.11

  Sluiting

Pagina opties