Commissie Ruimte en Verkeer 06-02-2020

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  DELFTS KWARTIERTJE

 • 1.1

  Opening/mededelingen

 • 1.2

  Vaststellen agenda

 • 1.3

  College van B&W – ontwerpbestemmingsplan ‘Bethelpark’ (nr. 2003034)

  Wethouder Huijsmans is uitgenodigd voor dit onderwerp. De brief van het college is geagendeerd op verzoek van de fracties ChristenUnie en SP via de lijst van ingekomen stukken van week 03. De fracties hebben aanvullende vragen aan het college.

  1
 • 1.4

  College van B&W – stand van zaken m.b.t. vervanging Sint Sebastiaansbrug (nr. 2004046)

  Wethouder Huijsmans is uitgenodigd voor dit onderwerp. De brief van het college is geagendeerd op verzoek van de fracties SP en STIP via de lijst van ingekomen stukken van week 04. De fracties hebben aanvullende vragen aan het college.

  1
 • 1.5

  Sluiting

 • 2

  PROCEDUREVERGADERING (aanvang 19.15 uur)

 • 2.1

  Opening

 • 2.2

  Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering cie. Ruimte en Verkeer 11 december 2019

  1
 • 2.3

  Ingekomen stukken (wk 51 t/m 04)

  • 2.3a

   College van B&W – evaluatie deelfietsen (nr. 1951986)

   Het college heeft in de raadsvergadering van 20 december 2018 toegezegd deelfietsen in Delft te evalueren. Met deze brief biedt het college de evaluatie aan.

   Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

   1
  • 2.3b

   College van B&W – motie parkeren Gasthuisplaats (nr. 2002020)

   Met deze brief geeft het college een eerste inhoudelijke reactie op de door de raad aangenomen motie ten aanzien van de toekomst van de Gasthuisplaats. De brief van het college is op verzoek van de fracties ChristenUnie, D66, GroenLinks en STIP geagendeerd voor deze procedurevergadering. De fracties hebben aanvullende vragen aan het college.

   Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

   1
  • 2.3c

   Burgerbrief – verkeersveiligheid voor voetgangers en gehandicapte Delftenaren (nr. 2003039)

   De burgerbrief is op verzoek van de fracties Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en PvdA geagendeerd voor deze procedurevergadering. De fracties hebben aanvullende vragen aan het college.

   Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

   1
  • 2.3d

   Initiatiefnemers petitie ‘Geen gif in de Lek’ – petitie ‘Geen gif in de Lek’ (nr. 2003028)

   De petitie ‘Geen gif in de Lek’ is op verzoek van de fracties Onafhankelijk Delft, ChristenUnie en SP geagendeerd voor deze procedurevergadering. De fracties hebben aanvullende vragen aan het college.

   Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering

   1
  • 2.3e

   Stadsbouwmeester – startnotitie (nr. 2004054)

   De stadsbouwmeester heeft zijn eerste 100 dagen in Delft op 23 januari jl. aan de raad gepresenteerd. Ook heeft hij een startnotitie opgesteld waarin hij een paar van zijn constateringen heeft gekoppeld aan aanbevelingen voor de toekomst. De startnotitie sluit af met een aantal vragen aan de raad die op 23 januari jl. niet zijn besproken. Bij afronding van de bijeenkomst op 23 januari jl. is verzocht de startnotitie te agenderen voor bespreking in de commissie.

   Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

   1
 • 2.4

  Planning en externe oriëntaties

  Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling.

   

  De planning geeft een overzicht van de ingeplande beeldvormende sessies van de commissie en een advies ten aanzien van onderwerpen in de lange-termijn-agenda van het college. De voorgestelde beeldvormende sessies worden inzichtelijk gemaakt door middel van het formulier voor beeldvormende activiteiten dat door de aanvrager kan worden ingevuld. Vervolgens besluit de commissie bij dit agendapunt of ze de beeldvormende activiteit wil inplannen en wie bij de organisatie worden betrokken. De commissie kan wensen meegeven ten aanzien van het programma en de genodigden.

  De volgende voorgestelde beeldvormende sessie/bijeenkomst ligt voor:

  Veiligheid rotonde Delflandplein (initiatief mw. Kok (SP) ondersteunt door fracties CDA, ChristenUnie en Stadsbelangen Delft)

  Voorgesteld wordt:

  “Een open overleg met belanghebbenden (bewoners/ondernemers/instellingen) op basis van een thema te organiseren over de veiligheid van de rotonde Delflandplein. Dit kan in de vorm van een discussieavond met een gespreksleider en een informatie-avond vanuit de gemeente met verkeersdeskundigen”.

   

  Horen van de gemeenteraad Delft i.v.m. Leiding door het Midden

  Zes gemeenten, het waterschap en de provincie Zuid-Holland zijn betrokken bij de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag. De provincie Zuid-Holland stelt namens de zes betrokken gemeenten een Provinciaal inpassingsplan (PIP) op. Met het oog op het opstellen is het belangrijk dat de gemeenteraden van de zes betrokken gemeenten worden gehoord. Indien de commissie door de gedeputeerden gehoord wil worden, kan dit op donderdagavond 13 februari (voorkeur gedeputeerden) of donderdagavond 20 februari 2020.

   

  Raadssessie Monitoringsplan MER Schieoevers Noord

  Het college stelt voor een interactieve raadssessie te organiseren over het “Monitoringsplan MER Schieoevers Noord”. Tijdens deze sessie wordt de raad meegenomen in de stand van zaken van het monitoringsplan, met focus op het monitoringsproces, een globale inkijk in de monitoringsrapportage en een overzicht van de te monitoren variabelen (functiedatabase). Voorgesteld wordt de raadssessie te houden op donderdag 23 april 2020.

   

   

   

   

  5
 • 2.5

  Openstaande moties en toezeggingen

  Zie bijgevoegde overzichten, ter vaststelling

  Legenda voor de stoplichtenrapportage:

  Rood:                         (geactualiseerde) termijn van afwikkeling is overschreden

  Oranje:                       tijdvak van afwikkeling is aangebroken

  Groen:                        tijdvak van afwikkeling ligt in de toekomst

  Tekst in het blauw:     voorstellen voor een nieuwe termijn 

                                     (t.o.v. de lijst van vorige maand)

  Grijs/Doorstrepingen: voorstellen tot afdoening

   

  2
 • 2.6

  Rondvraag

 • 2.7

  Sluiting

 • 3

  OVERLEGVERGADERING

 • 3.1

  Opening/mededelingen

 • 3.2

  Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering

 • 3.3

  Vaststellen besluitenlijsten commissie Ruimte en Verkeer:

  - Delfts Kwartiertje 11 december 2019;
  - Overlegvergadering 11 december 2019;
  - Delfts Kwartiertje 9 januari 2020.

  3
 • 3.4

  Inventarisatie insprekers

 • 3.5

  Vaststellen agenda

  De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 3 uur aan te houden. Dit betekent 9 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor alle agendapunten. De spreektijd voor het college is bepaald op 42 minuten. In het kader van het experiment “Gratis interrumperen” wordt de spreektijd voor de betreffende fractie stilgezet wanneer commissieleden interrumperen. De reactie is niet gratis.

 • 3.6

  Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  Overeenkomstig de motie “Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH“

              van 25 september 2014 wordt de Metropoolregio standaard geagendeerd voor korte

  terugkoppelingen door Delftse bestuurders en het eventueel meegeven van

  aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH. Bij

  het agendapunt zijn in de afgelopen periode geen ontvangen stukken te betrekken.

   

  Teneinde input op te halen vanuit de raadscommissie wordt eventueel ontvangen

  informatie vanuit de Delftse MRDH-delegatie over voorgenomen inbreng voor

  komende MRDH-vergaderingen eveneens onder dit agendapunt gepubliceerd.

  Vanuit de Delftse MRDH-delegatie zijn geen bespreekpunten aangedragen.

 • 3.7

  College van B&W – evaluatie deelfietsen (nr. 1951986)

   (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering) 

  Wethouder Huijsmans is uitgenodigd voor de bespreking. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 5 maart 2020 aan de orde.

   

  Aan het eind van de bespreking van dit onderwerp wordt de commissie verzocht om aan te geven of toezegging 18-15 door het college is afgedaan.

   

  Bij de bespreking van dit onderwerp kan het volgende stuk worden betrokken:

  • Brief belangenvereniging Binnenstad Noord – evaluatie deelfietsen (nr. 2005060).
  3
 • 3.8

  College van B&W – motie parkeren Gasthuisplaats (nr. 2002020)

  (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)

  Wethouder Huijsmans is uitgenodigd voor de bespreking. De brief van het college is geagendeerd op verzoek van de fracties CU, D66, GroenLinks en STIP. De fracties hebben aanvullende vragen aan het college. In eerste termijn zullen daarom eerst deze fracties het woord krijgen en daarna de overige fracties. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 5 maart 2020 aan de orde.

  1
 • 3.9

  Burgerbrief – verkeersveiligheid voor voetgangers en gehandicapte Delftenaren (nr. 2003039)

  (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)

  Wethouder Huijsmans is uitgenodigd voor de bespreking. De brief van het college is geagendeerd op verzoek van de fracties Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en PvdA. De fracties hebben aanvullende vragen aan het college. In eerste termijn zullen daarom eerst deze fracties het woord krijgen en daarna de overige fracties. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 5 maart 2020 aan de orde.

  1
 • 3.10

  Initiatiefnemers petitie ‘Geen gif in de Lek’- petitie ‘Geen gif in de Lek’ (nr. 2003028)

  (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)

   Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking. De petitie is geagendeerd op verzoek van de fracties Onafhankelijk Delft, ChristenUnie en SP. De fracties hebben aanvullende vragen aan het college. In eerste termijn zullen daarom eerst deze fracties het woord krijgen en daarna de overige fracties. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 5 maart 2020 aan de orde.

   

   Bij de bespreking van dit onderwerp kunnen de volgende stukken worden betrokken:

  - Initiatiefnemer petitie ‘Geen gif in de Lek’- petitie ‘Geen gif in de Lek’ (vervolg) (nr. 2004053);

  - Burgerbrief – uitstoot van PFAS (nr. 2005057).

  3
 • 3.11

  Stadsbouwmeester – startnotitie (nr. 2004054)

  (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)

   De Stadsbouwmeester is uitgenodigd voor de bespreking. Tijdens de presentatie van de Stadsbouwmeester op 23 januari jl. is zijn startnotitie niet volledig besproken. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in de raad van 5 maart 2020 aan de orde.

  1
 • 3.12

  Rondvraag

 • 3.13

  Sluiting

Pagina opties