Commissie Rekening en Audit 29-01-2020

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststellen besluitenlijst vergadering R&A-commissie 27 november 2019

  1
 • 3

  Inventarisatie insprekers

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Presentatie Rekenkamerrapport ‘Voor waardevol samenspel’

  De Delftse Rekenkamer verzorgt een korte presentatie over hun onderzoek naar de doorwerking van de adviezen van de Delftse Rekenkamer in de periode 2014-2018.

   

  Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Politieke behandeling zal op een later tijdstip plaatsvinden in de commissie EFB.

 • 6

  Delftse Rekenkamer

  De voorzitter van de Delftse Rekenkamer is aanwezig voor een korte actuele afstemming.

  Voorafgaand aan de vergadering ontvangen R&A-leden per email een actuele groslijst van de (potentiële) onderzoeksonderwerpen.

  Daarnaast kan de commissie met de Rekenkamer in gesprek over de algemene gang van zaken, zoals afgesproken na het traject ‘herijking rekenkamerfunctie’ dat in 2018 leidde tot de nieuwe Verordening Delftse Rekenkamer 2018.

   

  De commissie wordt na de toelichting vanuit de Delftse Rekenkamer gelegenheid geboden vragen te stellen en opmerkingen te maken.

  Bij dit agendapunt kan het volgende stuk worden betrokken, waarin de DRK leden van de commissie oproept om zich aan te melden om te participeren in de sollicitatiecommissie:

   

  • 2002005 Delftse Rekenkamer - vacatures in de DRK:
  1
 • 7

  Bestuurlijke reactie Rekenkamerrapport ‘Voor waardevol samenspel’ (besloten agendapunt)

  Het presidium vraagt de commissie R & A om een bestuurlijke reactie te geven op het rekenkamerrapport ‘Voor waardevol samenspel’. Hiervoor is een conceptreactie door de griffie opgesteld. Na akkoord zal de reactie verzonden worden naar de Delftse Rekenkamer. Vervolgens zal het rapport samen met de bestuurlijke reacties van de commissie en van het college en een eventueel nawoord van de Rekenkamer worden aangeboden aan de raad. Daarna zal het rapport (en de reacties hierop) geagendeerd worden in de commissie EFB.

   

  Voorafgaand aan de vergadering ontvangen R&A-leden per email het concept-rekenkamerrapport en de concept-bestuurlijke reactie van de kant van de raad.

 • 8

  Bestuurlijke reactie Rekenkamerrapport ‘Vindbaarheid Beleidsinformatie’ (besloten agendapunt)

  Het presidium vraagt de commissie R & A om een bestuurlijke reactie te geven op het rekenkamerrapport ‘Vindbaarheid Beleidsinformatie’. Hiervoor is een conceptreactie door de griffie opgesteld. Na akkoord zal de reactie verzonden worden naar de Delftse Rekenkamer. Vervolgens zal het rapport samen met de bestuurlijke reacties van de commissie en van het college en een eventueel nawoord van de Rekenkamer worden aangeboden aan de raad. Daarna zal het rapport (en de reacties hierop) geagendeerd worden in de commissie EFB.

  Voorafgaand aan de vergadering ontvangen R&A-leden per email het concept-rekenkamerrapport en de concept-bestuurlijke reactie van de kant van de raad.

 • 9

  Accountantscontrole jaarrekening 2019/Update auditplan

  Bij dit agendapunt wordt door de ambtelijke ondersteuning van het college een korte toelichting verzorgd over het geüpdatete auditplan en de stand van zaken van de jaarrekeningcontrole. Daarnaast zal ingegaan worden op de vanaf 2021 verplichte rechtmatigheidsverantwoording door het college.

   

  De commissie wordt gelegenheid geboden vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.

  Wethouder Brandligt is bij dit agendapunt uitgenodigd.

   

  Bij dit agendapunt kunnen de volgende stukken worden betrokken:

  • 1948924 College van B en W - Auditplan 2019-2020
  • Commissie BBV – Notitie Rechtmatigheidsverantwoording
  3
 • 10

  Concept-raadsvoorstel planning & controlcyclus 2020

  Het concept-raadsvoorstel is door de griffie in overleg met de ambtelijke ondersteuning van het college opgesteld en wordt ter accordering aan de commissie R&A voorgelegd. De voorgestelde data voor de aanbieding en behandeling van de cyclusdocumenten zijn in lijn met die van 2019.

  Wethouder Brandligt is uitgenodigd bij dit agendapunt. Na commissiebehandeling wordt het voorstel, voor zover noodzakelijk geacht, voor formele bestuurlijke reactie aan het college aangeboden

  1
 • 11

  Verbonden partijen

  1. R&A-leden die tevens lid zijn van rekeningencommissies van gemeenschappelijke regelingen wordt gelegenheid geboden korte terugkoppelingen/vooruitblikken te verzorgen.
  2. Korte periodieke toelichting door de commissiegriffier over evt. ontwikkelingen in de (regionale) sturing door raden op verbonden partijen.
 • 12

  Rondvraag

 • 13

  Sluiting

Pagina opties