Commissie Rekening en Audit 29-05-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Technische vragen jaarstukken 2018 gemeente

  In de bijlage zijn tot dusver ontvangen technische vragen en antwoorden opgenomen.
  Indien voorafgaand aan de vergadering aanvullende vragen en/of antwoorden worden ontvangen, wordt een geactualiseerd overzicht gepubliceerd.

  De beschikbare antwoorden worden ter vergadering doorgenomen. 
  Ambtenaren van de afdelingen Controlling en Financiën zijn bij dit agendapunt aanwezig.

  1
 • 4

  Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2018

  Voor zes specifiek benoemde toezichtsdomeinen, waarbij eerder de provincie een controlerende rol vervulde, is sinds 2013 op grond van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht een horizontale controlerol aan de orde (de gemeenteraad controleert het college); het zgn. “Interbestuurlijk Toezicht”. In de R&A-vergadering van 17 december 2013 is besloten deze toezichtsrol van de raad te betrekken bij het R&A-adviestraject over de jaarstukken.

  De commissie kan vanuit haar controlende rol technische vragen stellen en/of opmerkingen plaatsen over de paragraaf “Staat van de Gemeente” uit het jaarverslag 2018 (pag. 32-33).
  Ambtenaren van de afdelingen Controlling en Financiën zijn bij dit agendapunt aanwezig

  1
 • 5

  Verbonden partijen

  Dit agendapunt bestaat uit onderstaande onderdelen:
  a) R&A-leden wordt gelegenheid geboden terugkoppelingen en vooruitblikken te verzorgen met betrekking tot voorbije en aanstaande vergaderingen van rekeningcommissies van gemeenschappelijke regelingen.
  b) Korte periodieke toelichting door de financieel raadsadviseur over evt. ontwikkelingen in de (regionale) sturing door raden op verbonden partijen.
  c) Stand van zaken ontvangst jaarstukken 2018 van verbonden partijen.
  In de bijlage is een overzicht opgenomen. Indien voorafgaand aan de vergadering aanvullende jaarstukken worden ontvangen, wordt een geactualiseerd overzicht gepubliceerd.
  d) Financiële kengetallen verbonden partijen.
  Voortvloeiend uit R&A-advies nr. 2017-2 (Verzorg compact totaaloverzicht voor verbonden partijen) en de collegereactie daarop worden door de afdeling Controlling een overzicht met financiële kengetallen van gemeenschappelijke regelingen en een overzicht van overige als prioritiaire geclassificeerde verbonden partijen (vennootschappen e.d.) ter beschikking gesteld.

  De commissie wordt gelegenheid geboden vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.
  Ambtenaren van de afdelingen Controlling en Financiën zijn bij dit agendapunt aanwezig

  4
 • 6

  Technische vragen over follow up R&A-adviezen jaarstukken 2017

  Bij dit agendapunt bestaat de mogelijkheid technische vragen te stellen over de collegebrief m.b.t. de follow up van de R&A-adviezen  van vorig jaar.

  Bij dit agendapunt zijn te betrekken:

  • Raadsvoorstel R&A-advies jaarstukken 2017 (vastgesteld in de raad van 5 juli 2018);
  • College van B&W: bestuurlijke reactie advies R&A jaarstukken 2017 (nr. 1847396).

  Ambtenaren van de afdelingen Controlling en Financiën zijn bij dit agendapunt aanwezig.

  NB: in de commissie R&A van 5 juni a.s. wordt de commissie, aan de hand van de beoordeling van de jaarstukken 2018, verzocht tot een oordeel te komen of adviezen uit voorgaande jaren met het voorstel “afgedaan” aan de raad kunnen worden voorgelegd.

  (na dit agendapunt volgt een korte pauze)

  2
 • 7

  Onderkennen van onderwerpen voor opname in het R&A-advies bij de jaarstukken 2018

  Commissieleden kunnen bij dit agendapunt onderwerpen aandragen voor het R&A-advies bij de jaarstukken 2018.

 • 8

  Rondvraag

 • 9

  Sluiting

Pagina opties