Commissie Rekening en Audit 30-01-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststellen besluitenlijst vergadering R&A-commissie 28 november 2018

  1
 • 3

  Inventarisatie insprekers

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Delftse Rekenkamer (besloten agendapunt)

  Voor zover agendatechnisch mogelijk (gelet op andere verplichtingen), is de voorzitter van de Delftse Rekenkamer aanwezig voor een korte actuele afstemming.

  Voorafgaand aan de vergadering ontvangen R&A-leden per email een groslijst met potentiële onderzoeksonderwerpen.

   

  De commissie wordt gelegenheid geboden vragen te stellen en opmerkingen te maken.

 • 6

  Afstemming accountant / Collegebrief inzake bestuurlijke reactie op observaties accountant over de begroting 2019 (nr. 1904035)

  De gemeentelijk accountant wordt gelegenheid geboden een korte toelichting te geven over het (op 7 januari jl.) aan de commissieleden per email toegezonden memo met verwonderpunten over de begroting 2019.

  Verder is vanuit PricewaterhouseCoopers de heer Van Kommer aanwezig voor een klankbordmoment in het kader van zijn adviesrol richting de R&A-commissie.

   

  Het college heeft een bestuurlijke reactie opgesteld op de observaties.

  De ambtelijke ondersteuning zal bij dit agendapunt verder een korte toelichting geven op de stand van zaken van (voorbereidingen voor) de jaarrekeningcontrole 2018.

   

  De commissie wordt gelegenheid geboden vragen te stellen en opmerkingen te maken.

   

  PricewaterhouseCoopers en wethouder Brandligt zijn bij dit agendapunt uitgenodigd.

  2
 • 7

  Presentatie “Audits”

  Zoals beloofd in de vorige vergadering, wordt door de ambtelijke ondersteuning van het

  college een presentatie over uitgevoerde en geplande audits/doelmatigheidsonderzoeken

  verzorgd.

  De commissie wordt gelegenheid geboden vragen te stellen en opmerkingen te maken.

  Wethouder Brandligt is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  1
 • 8

  Concept-raadsvoorstel planning & controlcyclus 2019

  De aanbiedingsmomenten die worden voorgesteld in bijgevoegd concept-raadsvoorstel zijn door de griffie met de ambtelijke ondersteuning van het college besproken.

   

  In dit concept-raadsvoorstel is, in lijn met voorgaande jaren, vooralsnog uitgegaan van een aanbiedingsdatum van de Najaarsrapportage (inclusief evt. structrurele effecten) op 27 september. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt voorgesteld aanbieding op 4 oktober te laten plaatsvinden. Dit, vanwege het late zomerreces en in het kader van de zorgvuldigheid.

   

  Na korte toelichtingen over het bovenstaande punt wordt de commissie gevraagd te adviseren over het concept-raadsvoorstel. 

   

  Wethouder Brandligt is bij dit agendapunt uitgenodigd. Na commissiebehandeling wordt het voorstel inclusief evt. ter vergadering geaccordeerde aanpassingen, voor zover noodzakelijk geacht, voor formele bestuurlijke reactie aan het college aangeboden.

  1
 • 9

  Verbonden partijen

  a)  R&A-leden die tevens lid zijn van rekeningencommissies van gemeenschappelijke

      regelingen wordt gelegenheid geboden korte terugkoppelingen/vooruitblikken te verzorgen.

  b) Korte periodieke toelichting door de financieel raadsadviseur over evt. ontwikkelingen in de

      (regionale) sturing door raden op verbonden partijen.

 • 10

  Rondvraag

 • 11

  Sluiting

Pagina opties