Commissie Economie, Financien en Bestuur 13-02-2020

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  DELFTS KWARTIERTJE

 • 1.1

  Opening/mededelingen

 • 1.2

  Vaststellen agenda

 • 1.3

  2003038 VNG - ledenbrief inzake gevolgen sluiting rookruimten in de horeca

  Het stuk is geagendeerd op verzoek van de fractie Onafhankelijk Delft.

  Motivering: De fractie wil graag een gesprek over het voorkomen van overlast en vervuiling. Daarnaast wil de fractie bespreken of er nog een financiële tegemoetkoming en een overgangsperiode voor ondernemers mogelijk is.

   

  Burgemeester van Bijsterveldt-Vliegenthart is uitgenodigd voor dit agendapunt

  1
 • 1.4

  2003037 College van B en W - afdoening motie inzake OZB-verlaging

  Het stuk is geagendeerd op verzoek van de fractie D66.

  Motivering: De fractie heeft aanvullende vragen aan het college.

   

  Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  1
 • 1.5

  Sluiting

 • 2

  PROCEDUREVERGADERING (aanvang 19.15 uur)

 • 2.1

  Opening

 • 2.2

  Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering commissie EFB 16 januari 2020

  1
 • 2.3

  Ingekomen stukken (wk 2 t/m 5)

  • 2.3a

   2002012 College van B en W - brief regioburgemeester aan de Minister van Justitie en Veiligheid inzake capaciteitstekort

   Het college informeert de raad over de brief die op 12 december 2019 door de regioburgemeester, namens de 27 burgemeesters in de politie-eenheid Den Haag, naar de minister van Justitie en Veiligheid is gestuurd inzake het capaciteitstekort bij de politie. Ook is de reactie van de minister van 17 december 2019 bijgevoegd. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in een volgende raadsvergadering aan de orde.

    

   De collegebrief is geagendeerd voor bespreking op verzoek van de fracties CDA, VVD en D66. Motivering: De fractie CDA wil de portefeuillehouder vragen wat de effecten zijn voor Delft. De fractie VVD heeft aanvullende vragen over de gevolgen van de situatie voor Delft. De fractie D66 heeft aanvullende vragen aan het college.

    

   Advies: Agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

   1
  • 2.3b

   2003027 Burgemeester - verloop jaarwisseling 2019-2020

   De burgemeester informeert de raad dat “komende weken staan in teken van het evalueren van de jaarwisseling en de samenwerking met partners.”

    

   De burgemeestersbrief is geagendeerd voor bespreking op verzoek van de fracties CDA, OD en D66.

   Motivering: De fractie CDA wil graag vooruitkijken naar de effecten m.b.t. vuurwerk op de komende jaarwisseling en de aansluiting van Delft op het landelijk beleid daarbij betrekken. De fractie Onafhankelijk Delft heeft vragen en opmerkingen. De fractie D66 heeft aanvullende vragen aan het college. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in een volgende raadsvergadering aan de orde.

    

   Advies: Agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 19 maart 2020

   1
  • 2.3c

   2005058 Ministerie van BZK - vooraankondiging monitor Integriteit & Veiligheid 2020

   Uw aandacht wordt gevraagd voor de Monitor Integriteit en Veiligheid. Uw

   deelname aan de monitor wordt zeer op prijs gesteld. Bij voorkeur ontvangt I&O

   Research uw reactie voor 17 februari van dit jaar.

    

   Advies: Deelnemen aan het onderzoek en de online vragenlijst invullen

   1
  • 2.3d

   2005071 Voorstel van het college aan de raad inzake ‘Van visie naar ontwerp museum Prinsenhof Delft’

   Het college stelt voor een voorbereidingsbudget ad € 1,44 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van het opstellen van een programma van eisen en het aanbesteden van een ontwerpteam en dit ten laste te laten komen van de

   Algemene Reserve. Daarnaast stelt het college voor als vertrekpunt voor de ontwerpfase een variant uit te laten werken waarbij de inhoudelijke visie van het museum kan worden gerealiseerd en waarbij tevens de buitenruimte (Kloostertuin en St Agathaplein) wordt betrokken. Voor deze variant wordt de visie van de Werkgroep als perspectief voor het Prinsenhofgebied gehanteerd. De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel.

    

   Advies: Agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

   1
 • 2.4

  Planning en externe oriëntaties

  De planning geeft een overzicht van de ingeplande beeldvormende sessies van de commissie en een advies ten aanzien van onderwerpen in de lange-termijn-agenda van het college. De voorgestelde beeldvormende sessies worden inzichtelijk gemaakt door middel van het formulier voor beeldvormende activiteiten dat door de aanvrager kan worden ingevuld. Vervolgens besluit de commissie bij dit agendapunt of ze de beeldvormende activiteit wil inplannen en wie bij de organisatie worden betrokken. De commissie kan wensen meegeven ten aanzien van het programma en de genodigden.

   

  Vragen bij de Lange-Termijn-Agenda van het college.

  1. Wenst u beeldvorming op een onderwerp uit de Lange Termijn Agenda? Zo ja, steunen 3 partijen dit verzoek?
  2. Waarom wenst u beeldvorming? Wat wilt u ermee bereiken? Welke vragen/wat verdiepen/welke uitgangspunten geeft u mee. Of mist u informatie?
  3. Zijn er gedachten bij de vorm, locatie en genodigden? Is voldoende duidelijk wat er reeds aan participatie is georganiseerd?
  4. Zijn er raad-commissieleden die betrokken willen zijn bij de voorbereiding (minimaal 2 per onderwerp)?
  1
 • 2.5

  Openstaande moties en toezeggingen

  Zie bijgevoegde overzichten, ter vaststelling.

   

  Legenda voor de stoplichtenrapportage:

  Rood: (geactualiseerde) termijn van afwikkeling is overschreden

  Oranje: tijdvak van afwikkeling is aangebroken

  Groen: tijdvak van afwikkeling ligt in de toekomst

  Tekst in het blauw: voorstellen voor een nieuwe termijn

                                    (t.o.v. de lijst van vorige maand)

  Grijs/Doorstrepingen: voorstellen tot afdoening

   

  2
 • 2.6

  Rondvraag

 • 2.7

  Sluiting

 • 3

  OVERLEGVERGADERING

 • 3.1

  Opening/mededeling

 • 3.2

  Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering

 • 3.3

  Vaststellen besluitenlijsten

  1. Delfts Kwartiertje commissie EFB 16 januari 2020;
  2. Overlegvergadering commissie EFB 16 januari 2020.
  2
 • 3.4

  Inventarisatie insprekers

 • 3.5

  Vaststellen agenda

  De commissievoorzitter stelt voor een totale spreektijd van (afgerond) maximaal 4 uur aan te houden. Dit betekent dat wordt uitgegaan van 12 minuten per fractie en 54 minuten voor het college voor alle agendapunten. In het kader van het experiment “Gratis interrumperen” wordt de spreektijd voor de betreffende fractie stilgezet wanneer commissieleden interrumperen

 • 3.6

  2002012 College van B en W - brief regioburgemeester aan de Minister van Justitie en Veiligheid inzake capaciteitstekort

  (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)

   

  Het college informeert de raad over de brief die op 12 december 2019 door de regioburgemeester, namens de 27 burgemeesters in de politie-eenheid Den Haag, naar de minister van Justitie en Veiligheid is gestuurd inzake het capaciteitstekort bij de politie. Ook is de reactie van de minister van 17 december 2019 bijgevoegd. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in een volgende raadsvergadering aan de orde.

   

  De collegebrief is geagendeerd voor bespreking op verzoek van de fracties CDA, VVD en D66. Motivering: De fractie CDA wil de portefeuillehouder vragen wat de effecten zijn voor Delft. De fractie VVD heeft aanvullende vragen over de gevolgen van de situatie voor Delft. De fractie D66 heeft aanvullende vragen aan het college.

   

  Burgemeester van Bijsterveldt-Vliegenthart is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  1
 • 3.7

  2005071 Voorstel van het college aan de raad inzake ‘Van visie naar ontwerp museum Prinsenhof Delft’

  (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)

   

  Het college stelt voor een voorbereidingsbudget ad € 1,44 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van het opstellen van een programma van eisen en het aanbesteden van een ontwerpteam en dit ten laste te laten komen van de

  Algemene Reserve. Daarnaast stelt het college voor als vertrekpunt voor de ontwerpfase een variant uit te laten werken waarbij de inhoudelijke visie van het museum kan worden gerealiseerd en waarbij tevens de buitenruimte (Kloostertuin en St Agathaplein) wordt betrokken. Voor deze variant wordt de visie van de Werkgroep als perspectief voor het Prinsenhofgebied gehanteerd. De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel.

   

  Wethouder Vollebregt is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  4
 • 3.8

  1946892 College van B en W - actieprogramma ruimtelijk-economische visie Delft 2030

  Het college informeert de raad over het actieplan ruimtelijk economische visie 2030 (actieplan REV). Op dinsdag 26 november 2019 is de raad geïnformeerd door middel van een interactieve raadsessie over het actieplan ruimtelijk economische visie 2030. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in een volgende raadsvergadering aan de orde.

   

  Wethouder Vollebregt is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  2
 • 3.9

  Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  Overeenkomstig de motie “Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH“ van 25 september 2014 wordt de Metropoolregio standaard geagendeerd voor korte terugkoppelingen door Delftse bestuurders en raadsleden en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH.

   

  Teneinde input op te halen vanuit de raadscommissie wordt eventueel ontvangen informatie vanuit de Delftse MRDH-delegatie over voorgenomen inbreng voor komende MRDH-vergaderingen eveneens onder dit agendapunt gepubliceerd.

   

  Bij het agendapunt zijn in de afgelopen periode ontvangen stukken te betrekken:

  • 1951991 MRDH - inhoudelijke jaarplanning MRDH 2020 Q1 + en tot zover bekend tm Q4
  • 2003024 MRDH - conceptverslag Adviescie. EV en reactiebrieven Bestuurscie. EV op adviezen Advies.cie. EV
  3
 • 3.10

  a) 1951982 College van B en W - aanpassing Aanwijzingsbesluit 'ambtelijk horen' b) 1951983 Voorstel van het college aan de raad inzake wijziging van de verordening Adviescie. voor bezwaarschriften De

  Het college verzoekt de raad eventuele wensen en bedenkingen uit te brengen ten aanzien van de wijziging van categorieën in het Aanwijzingsbesluit waarin ambtelijk gehoord kan worden. Het college gaat pas tot besluitvorming over nadat u het voorstel tot wijziging van de Verordening Adviescommissie voor bezwaarschriften Delft heeft behandeld.

  De commissie  wordt gevraagd haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college van B en W ten aanzien van de aanpassing Aanwijzingsbesluit 'ambtelijk horen'. Vervolgens wordt de commissie gevraagd de raad te adviseren over het voorstel van het college aan de raad inzake wijziging van de verordening Adviescie. voor bezwaarschriften Delft .

   

  Bij de bespreking is te betrekken:

  • 1951981 College van B en W - afdoening toezeggingen d.d. 13 juni 2019 over de behandeling van bezwaarschriften

   

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  3
 • 3.11

  1950953 College van B en W - informatiebeveiligingsbeleid 2020-2022 en privacybeleid 2020-2022

  Het college heeft beide nota’s op 10 december 2019 vastgesteld en stelt: “In de nota Informatiebeveiligingsbeleid 2020-2022 worden de uitgangspunten, randvoorwaarden en kaders van het informatiebeveiligingsbeleid voor de gemeentelijke organisatie vastgelegd.” “In de nota Privacybeleid 2020-2022 zijn de uitgangspunten, randvoorwaarden en kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming uitgewerkt in het gemeentelijk beleid.” Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het in willen dienen van een motie, dan is afronding in een volgende raadsvergadering aan de orde.

   

  Wethouder Huijsmans is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  1
 • 3.12

  Rondvraag

 • 3.13

  Sluiting

Pagina opties