Commissie Rekening en Audit 05-06-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Delftse Rekenkamer

  De voorzitter van de Delftse Rekenkamer (DRK) is aanwezig bij dit agendapunt. Er wordt ingegaan op de actuele groslijst van DRK-onderzoeksvoornemens (incl. bijlage onderzoeksplan ‘volkshuisvestingsbeleid’), die R&A-leden op 24 mei jl. per email is toegezonden. Daarbij wordt commissieleden tevens om input gevraagd ten aanzien van het onderzoeksplan.
  NB: de DRK vraagt de commissie SDW eveneens om input voor het onderzoeksplan ‘volkshuisvestingsbeleid’; dat vindt plaats op 6 juni a.s.

 • 4

  Accountantsverslag bij de jaarstukken 2018

  PricewaterhouseCoopers verzorgt een toelichting op de bevindingen uit het concept-accountantsverslag bij de jaarstukken (nr. 1922402).
  Verder is een collegebrief ontvangen over de opvolging van de adviezen van de accountant (nr. 1922413).
  De commissie wordt gelegenheid geboden vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.

  De gemeentelijk accountant en ambtenaren van de afdelingen Controlling en Financiën zijn bij dit agendapunt aanwezig.

  2
 • 5

  Technische vragen jaarstukken 2018 gemeente en verbonden partijen

  Dit agendapunt bestaat uit onderstaande onderdelen:
  a) R&A-leden wordt gelegenheid geboden terugkoppelingen en vooruitblikken te verzorgen met betrekking tot voorbije en aanstaande vergaderingen van rekeningcommissies van gemeenschappelijke regelingen.
  b) Korte periodieke toelichting door de financieel raadsadviseur over evt. ontwikkelingen in de (regionale) sturing door raden op verbonden partijen.
  c) Stand van zaken ontvangst jaarstukken 2018 van verbonden partijen.
  In de bijlage is een overzicht opgenomen. Indien voorafgaand aan de vergadering aanvullende jaarstukken worden ontvangen, wordt een geactualiseerd overzicht gepubliceerd.

  d)  Technische vragen-antwoorden jaarstukken gemeente en verbonden partijen. In de bijlage zijn tot dusver ontvangen antwoorden opgenomen. Indien aanvullende antwoorden worden ontvangen, wordt een geactualiseerd overzicht gepubliceerd. De beschikbare antwoorden worden ter vergadering doorgenomen.

  De commissie wordt gelegenheid geboden vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.
  Ambtenaren van de afdelingen Controlling en Financiën zijn bij dit agendapunt aanwezig.

  (na dit agendapunt volgt een korte pauze)

   

  3
 • 6

  Concept-raadsvoorstel R&A-advies jaarstukken 2018

  Op maandag 3 juni ontvangen R&A-commissieleden per email het concept-raadsvoorstel voor het R&A-advies bij de jaarstukken 2018. Het concept-raadsvoorstel omvat nieuwe adviezen van de R&A-commissie en een beoordeling van openstaande adviezen uit voorgaande jaren. Bij beoordeling van mogelijke afdoening van de adviezen over voorgaande jaren is tevens de collegebrief te betrekken waarin wordt ingegaan op het R&A-advies bij de jaarstukken 2017 (nr. 1847396).

  1
 • 7

  Rondvraag

 • 8

  Sluiting

Pagina opties