Extra overlegvergadering commissie Ruimte en Verkeer 18-06-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Inventarisatie insprekers

  Van tevoren hebben zich geen insprekers aangemeld

 • 3

  Vaststellen agenda

  De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 3 uur aan te houden. Dit betekent 14 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor alle agendapunten. De spreektijd voor het college is bepaald op 42 minuten

 • 4

  Burgerbrief – terugtrekking uit overleg verkeersveiligheid Gasthuislaan (nr. 1922415)

  P.S. De bespreking van dit agendapunt wordt naar verwachting, op verzoek van het college, doorgeschoven naar de overlegvergadering van de commissie Algemeen op dinsdag 2 juli 2019.

  Wethouder Huijsmans is uitgenodigd voor de bespreking. De burgerbrief is geagendeerd op verzoek van de fracties PvdA, CDA en GroenLinks. De fracties willen door de wethouder worden geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek en de acties die de wethouder heeft genomen. In eerste termijn zullen daarom alleen deze fracties het woord krijgen.

   

  In tweede termijn is er voor de overige fracties de gelegenheid om kort te reageren.

  Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad van 27 juni 2019 aan de orde.

   

  2
 • 5

  College van B&W – vastgesteld bedrijfsplan 2019-2022 Parkeren in Delft van ParkerenDelft B.V. (nr. 1910130)

  Wethouder Huijsmans is uitgenodigd voor de bespreking. De brief van het college is na de externe oriëntatie bij ParkerenDelft op 21 mei 2019 geagendeerd op verzoek van de fracties Onafhankelijk Delft, Stadsbelangen Delft en ChristenUnie. De fracties hebben aanvullende vragen aan het college. In eerste termijn zullen daarom  alleen deze fracties het woord krijgen.

   

  In tweede termijn is er voor de overige fracties de gelegenheid om kort te reageren.

  Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad van 27 juni 2019 aan de orde.

  1
 • 6

  College van B&W – verplaatsing Laga (nr. 1915263)

  Wethouder Vollebregt is uitgenodigd voor de bespreking. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad van 27 juni 2019 aan de orde.

   

              Bij de bespreking van dit onderwerp kan het volgende stuk worden betrokken:

              - College van B&W - geheimhouding bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst

                 Provincie - Laga (nr. 1919321).

  2
 • 7

  Rondvraag

 • 8

  Sluiting

Pagina opties