Procedurevergadering commissie Sociaal Domein en Wonen 03-12-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering 12 november 2019

  1
 • 3

  Ingekomen stukken (wk 45 t/m 47)

 • 3.1

  1946894 College van B en W - actieplan middenhuur

  Het college stuurt de raad ter kennisgeving het Actieplan middenhuur Delft

   

  Geagendeerd op verzoek van de fracties STIP, D66 en VVD. Motivering: de fracties hebben aanvullende vragen aan het college.

   

  Advies: Agenderen voor de overlegvergadering van donderdag 20 januari 2020

  1
 • 4

  Planning en externe oriëntaties

  In tabel A van het planningsoverzicht is zichtbaar wat al ingepland is en wanneer er tijd beschikbaar is. In tabel B (LTA) en C (planner jeugdhulp) staan mogelijke onderwerpen. Raads- en commissieleden kunnen ook onderwerpen die nog niet in tabel A of B staan voorstellen

   

  Aan de orde zijn de vragen over welke onderwerpen beeldvorming gewenst is, wat daarbij aan de orde moet komen, wie uitgenodigd worden en welke twee raadsleden de organisatie van de bijeenkomst begeleiden

   

  13/2/20 - IHP Onderwijshuisvesting. Op de procedurevergadering van 1 oktober heeft de commissie het college gevraagd om een raadssessie over het te verwachten Integraal Huisvestingsplan. Het IHP wordt februari 2020 verwacht. Voorgesteld wordt om de raadsessie te laten plaatsvinden op 13 februari 2020

  2
 • 4.1

  Verslag werkgroep ISD

  De laatste vergadering was op 22 november 2019. De volgende vergadering staat gepland op vrijdag 17 januari 2020

  1
 • 5

  Openstaande moties en toezeggingen

  Zie bijgevoegde overzichten, ter vaststelling

   

  Legenda voor de stoplichtenrapportage:

  Rood:                         (geactualiseerde) termijn van afwikkeling is overschreden

  Oranje:                       tijdvak van afwikkeling is aangebroken

  Groen:                        tijdvak van afwikkeling ligt in de toekomst

  Tekst in het blauw:     voorstellen voor een nieuwe termijn 

                                     (t.o.v. de lijst van vorige vergadering)

  Grijs/Doorstrepingen: voorstellen tot afdoening

  2
 • 6

  Rondvraag

 • 7

  Sluiting

Pagina opties