Procedurevergadering commissie Sociaal Domein en Wonen 12-03-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering 5 februari 2019

  1
 • 3

  Ingekomen stukken (wk 5 t/m 9)

 • 3.1

  1907085 College van B&W - actieplan regenboogstad Delft 2019-2022

  Geagendeerd op verzoek van de fracties GL, STIP, PvdA en D66. Motivering: de fracties willen het stuk bespreken in de commissie en voorafgaand experimenteren met beeldvorming bij betrokken organisaties.

   

  Advies: Agenderen voor bespreking in de overlegvergadering 6 juni

  1
 • 3.2

  1907088 College van B&W - collegereactie op initiatiefvoorstel Gratis OV voor ouderen

  Advies: betrekken bij de bespreking van het initiatiefvoorstel in de aansluitende overlegvergadering.

  1
 • 4

  Planning en externe oriëntaties

  Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling.

   

  Het bezoek aan Buitenhof  stond gepland op 19 maart. Tijdens dit bezoek zullen naast de sociale ook de fysieke ontwikkelingen in de wijk besproken worden en daarom zal ook de commissie Ruimte & Verkeer worden uitgenodigd. Omdat op 19 maart de commissie RV vergadert wordt voorgesteld om het bezoek te verplaatsen naar 7 mei 2019.

   

  Het college stelt voor om een interactieve raadssessie te houden over de educatieve agenda (uitwerking van de onderwijsvisie). Hierbij zullen ook de partners uit het onderwijsveld worden betrokken. In deze sessie verwacht het college een goed beeld te kunnen schetsen van de gezamenlijke agenda die voor ons ligt en zal ook worden ingegaan op de verschillende rollen van de gemeente en het onderwijs.

  Er wordt voorgesteld om deze sessie op 23 mei 2019 te laten plaatsvinden.

   

  Stand van zaken meeloopstages

  In het kader van de meeloopstages hebben de vrijwilligers van de organisatie DelftseBuur aangegeven om graag een keer met de commissieleden in gesprek te gaan. Voorgesteld wordt om dit op dinsdagvond 9 april te doen.

  1
 • 4.1

  Rapportages werkgroep ISD

  De laatste vergadering was op 15 februari 2019. Bijgevoegd is het verslag van de werkgroep ISD van 11 januari 2019. De volgende vergadering staat gepland op vrijdag 22 maart 2019.

  2
 • 5

  Openstaande moties en toezeggingen

  Zie bijgevoegde overzichten ter vaststelling

   

  Legenda voor de stoplichtenrapportage:

  Rood:                         (geactualiseerde) termijn van afwikkeling is overschreden

  Oranje:                       tijdvak van afwikkeling is aangebroken

  Groen:                        tijdvak van afwikkeling ligt in de toekomst

  Tekst in het blauw:     voorstellen voor een nieuwe termijn 

                                     (t.o.v. de lijst van vorige maand)

  Grijs/Doorstrepingen: voorstellen tot afdoening

  2
 • 6

  Rondvraag

 • 7

  Sluiting

Pagina opties