Procedurevergadering commissie Sociaal Domein en Wonen 05-02-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering 15 januari 2019

  1
 • 3

  Ingekomen stukken (wk 52 t/m 4)

 • 3.1

  College van B&W - afdoening toezegging inzake werkloze ouderen (1903018 )

  Op verzoek van de fracties ChristenUnie, CDA en Stadsbelangen Delft is de brief van het college geagendeerd voor deze procedurevergadering. De fracties willen het stuk bespreken met het college om meer duidelijkheid te krijgen in de differentiatie van de groep 45-plussers en een toelichting op de 'maximale inzet van Werkse!' waarover gesproken wordt.

   

  Advies: Agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 12 maart 2019.

  1
 • 3.2

  College van B&W - toelichting bij inspraak huisvestingsverordening 2019 (1903023)

  Het college verzoekt de raad zo spoedig mogelijk een zienswijze aan het college voor te leggen over de concepttekst van de nieuwe huisvestingsverordening en daarin expliciet aan te geven welke wijzigingen u noodzakelijk acht om in juni tot vaststelling over te kunnen gaan.

   

  Advies: Agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

  1
 • 3.3

  College van B&W - prestatieafspraken met woningcorporaties (1903017)

  Het college biedt de raad de prestatieafspraken met de lokale woningcorporaties ter informatie aan. Hierin is ook motie M 8-1-1 (Motie Stookkosten huurwoningen Delft) meegenomen. Daarnaast kunnen de volgende motie en toezegging worden betrokken: Motie M 8.9.3. (Woonvisie 2016-2023 en woningbouwmonitor 2017 d.d. 8 maart 2018); Toezegging 17-49.

   

  Advies: Agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 12 maart 2019.

  1
 • 3.4

  College van B&W - bestuurlijke reactie op het jaarverslag van het ISR over 2017 (1904032)

  Het bestuur geeft jaarlijks een reactie op het jaarverslag van het Instituut Sociaal Raadslieden (ISR) en de aanbevelingen daarin.

  Advies: Agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 12 maart 2019.

  1
 • 4

  Planning en externe oriëntaties

  Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling.

  1
 • 4.1

  Rapportages werkgroep ISD

  De laatste vergadering was op 11 januari 2019. Het verslag hiervan volgt.

  De volgende vergadering staat gepland op vrijdag 15 februari 2019

 • 5

  Openstaande moties en toezeggingen

  Zie bijgevoegde overzichten, ter vaststelling.

   

  Legenda voor de stoplichtenrapportage:

  Rood:                         (geactualiseerde) termijn van afwikkeling is overschreden

  Oranje:                       tijdvak van afwikkeling is aangebroken

  Groen:                        tijdvak van afwikkeling ligt in de toekomst

  Tekst in het blauw:     voorstellen voor een nieuwe termijn 

                                     (t.o.v. de lijst van vorige maand)

  Grijs/Doorstrepingen: voorstellen tot afdoening

  2
 • 6

  Rondvraag

 • 7

  Sluiting

Pagina opties