Procedurevergadering commissie Ruimte en Verkeer 11-12-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering cie. Ruimte en Verkeer 19 november 2019

  1
 • 3

  Ingekomen stukken (wk 46 t/m 48)

 • 3.1

  College van B&W – beantwoording schriftelijke vragen van de CDA-fractie inzake Sranti en gemeente Delft als verhuurder (nr. 1946886)

  De beantwoording door het college van de schriftelijke vragen van de CDA-fractie is voor deze procedurevergadering geagendeerd op verzoek van de fracties CDA, VVD en D66. De fracties hebben aanvullende vragen aan het college.

  Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

  1
 • 3.2

  Voorstel van het college aan de raad inzake definitieve weigering VVGB voor het transformeren van een kantoorgebouw naar tijdelijke studentenwoningen op de locatie Motorenweg 5 (nr. 1946890)

  De eigenaar van het pand ‘Motorenweg 5’ heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het transformeren van het pand (een kantoorgebouw) naar tijdelijke studentenwoningen, voor een periode van 10 jaar. Voorwaarde om de vergunning te kunnen verlenen is dat de raad een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor het project afgeeft. Op 20 juni 2019 heeft de raad geweigerd de ontwerp-VVGB af te geven. De ontwerp-weigering heeft vanaf 4 juli 2019 ter inzage gelegen. Tegen de ontwerp-weigering zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om de verklaring definitief te weigeren, opdat de omgevingsvergunning kan worden geweigerd.

  Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering

  3
 • 4

  Planning en externe oriëntaties

  Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling.

  De planning geeft een overzicht van de ingeplande beeldvormende sessies van de commissie en een advies ten aanzien van onderwerpen in de lange-termijn-agenda van het college. De voorgestelde beeldvormende sessies worden inzichtelijk gemaakt door middel van het formulier voor beeldvormende activiteiten dat door de aanvrager kan worden ingevuld. Vervolgens besluit de commissie bij dit agendapunt of ze de beeldvormende activiteit wil inplannen en wie bij de organisatie worden betrokken. De commissie kan wensen meegeven ten aanzien van het programma en de genodigden.

  De volgende voorgestelde beeldvormende sessie ligt voor:

  Presentatie gebiedsvisie Buytenhout-West (initiatief dhr. Van vliet (GL))

  Voorgesteld wordt:

  “De opstellers van de gebiedsvisie Buytenhout-West een presentatie over de gebiedsvisie te laten verzorgen aan de gezamenlijke gemeenteraden van Pijnacker-Nootdorp en Delft. Daarna gesprek met opstellers over inhoud en wat zij vragen van beide gemeenteraden.”

  2
 • 5

  Openstaande moties en toezeggingen

  Zie bijgevoegde overzichten, ter vaststelling.

   

  Legenda voor de stoplichtenrapportage:

  Rood:                         (geactualiseerde) termijn van afwikkeling is overschreden

  Oranje:                       tijdvak van afwikkeling is aangebroken

  Groen:                        tijdvak van afwikkeling ligt in de toekomst

  Tekst in het blauw:     voorstellen voor een nieuwe termijn (t.o.v. de lijst van vorige maand)

  Grijs/Doorstrepingen: voorstellen tot afdoening

  2
 • 6

  Rondvraag

 • 7

  Sluiting

Pagina opties