Procedurevergadering commissie Ruimte en Verkeer 19-11-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering cie. Ruimte en Verkeer 8 oktober 2019

  1
 • 3

  Ingekomen stukken (wk 40 t/m 45)

 • 3.1

  College van B&W – voortgangsrapportage ‘Nieuw Delft’, 2e en 3e kwartaal 2019 (nr. 1940767)

  Ter informatie biedt het college de raad de voortgangsrapportage “Gebiedsontwikkeling Nieuw Delft” over het 2e en 3e kwartaal 2019 aan. In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de voortgang en planning van de ontwikkeling van de diverse velden in het noordelijke en zuidelijke plandeel.

  Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

  1
 • 3.2

  Avalex – wensen en bedenkingen lidmaatschap werkgeversvereniging (nr. 1941785)

  Op 27 september jl. heeft het bestuur van Avalex het voornemen uitgesproken om lid te worden van de door het VNG op te richten werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. Het betreffende voornemen is 1 oktober 2019 aan de colleges verzonden met het verzoek om de gemeenteraden te vragen wensen en bedenkingen bij dit voornemen kenbaar te maken. De gemeenteraad wordt verzocht om wensen en bedenkingen op het voornemen van het bestuur van Avalex uiterlijk 4 december 2019 bij het bestuur van Avalex kenbaar te maken.

  Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

  1
 • 3.3

  College van B&W – evaluatie ‘Grip op Grondstoffen’ (nr. 1941803)

  In september 2015 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie "Grip op Grondstoffen"vastgesteld. Hiermee heeft de raad het college de opdracht gegeven "Het Nieuwe Inzamelen" in te voeren zoals omschreven in scenario 2 van de beleidsnotitie. Begin 2018 zijn de eerste twee startwijken gestart met HNI. Nu, een jaar later biedt het college de raad een verslag aan met daarin de stand van zaken, de opgedane ervaringen en de eerste voorzichtige resultaten.

  Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 11 december 2019.

  1
 • 3.4

  Voorstel van het college aan de raad inzake vaststelling bestemmingsplan Harnaschpolder aanpassing 2018 (nr. 1942813)

   Voor de wijk Harnaschpolder wordt voorzien in enkele afrondende aanpassingen van het geldende bestemmingsplan Harnaschpolder 2015 teneinde het navolgende mogelijk te maken: de realisatie van drie vrijstaande woningen aan de Kastanjewetering, de herbestemming van enkele woonpercelen aan de Laan van Bentvelsen, een kleine verlenging van de Laan van Bentvelsen en de realisatie van twee woningen aan de Dijkhoornseweg 134. Het voorliggende bestemmingsplan heeft als doel om de voorgenomen ontwikkeling planologisch te borgen binnen duidelijke kaders. Het college verzoekt de raad het bestemmingsplan Harnaschpolder aanpassing 2018 vast te stellen in de raadsvergadering van 28 november 2019.

   Advies: agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

  6
 • 3.5

  Voorstel van het college aan de raad inzake nota vastgoedbedrijf analyse 2019 (nr. 1942827)

  De gemeente Delft heeft vastgoed in eigendom en in beheer. De gemeente gebruikt deze vastgoedportefeuille als een strategisch middel en instrument om beleidsdoelstellingen te kunnen invullen. Het hebben van vastgoed is geen doel en kerntaak op zich. In deze analyse heeft het college alle elementen van het gemeentelijk vastgoedbeleid in beeld gebracht en opnieuw afgewogen. Dit heeft geleid tot aanpassingen en aanscherpingen op een aantal onderdelen. De belangrijkste wijzigingen gaan over onderhoud, de nieuwe huurprijsmethodiek, risicomanagement en de werking van de vastgoedreserve.

              Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 11 december 2019.

  3
 • 3.6

  Voorstel van het college aan de raad inzake Beheervisie Openbare Ruimte Delft (nr. 1944852)

  Met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt bijgedragen aan een duurzame en leefbare stad, waarin iedereen Delft als een prettige stad ervaart. Om voor de komende jaren een richting te geven aan het beheer en onderhoud van de stad, verwachtingen te managen en de gevolgen van de ontwikkelingen op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte inzichtelijk te maken, is de Beheervisie Openbare Ruimte opgesteld.

  Advies: agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 11 december 2019.

  2
 • 3.7

  College van B&W – Lange Termijn Agenda (LTA) (nr. 1944854)

  Op verzoek van de Werkgroep Vergadermodel heeft het college een Lange Termijn Agenda (LTA) opgesteld. Met de LTA kan de raad in een eerder stadium bepalen of, hoe en wanneer er beeldvormende activiteiten ingepland moeten worden, voordat over een onderwerp gedebatteerd en uiteindelijk besloten gaat worden.  De LTA is een agenda die continu in beweging is. De planning wordt steeds aangepast als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden. De agenda die nu voor u ligt is dus een momentopname en het inzicht van nu (oktober 2019). In januari of februari van 2020 zal een nieuwe versie worden gepubliceerd.

   Advies: terugkerend agenderen op alle procedurevergaderingen onder het  agendapunt Planning.

   

  1
 • 4.1

  Planning en externe oriëntaties

   

  Zie bijgevoegd overzicht, ter vaststelling.

  Het planningsoverzicht heeft i.v.m. de lange termijn agenda en het nieuwe vergaderschema een iets ander uiterlijk. Op basis van de lange termijn agenda van het college kan de commissie bij dit punt keuzes maken ten aanzien van de in te plannen beeldvormende activiteiten. In tabel A is zichtbaar wat al ingepland is en wanneer er tijd beschikbaar is. In tabel B (LTA) staan mogelijke onderwerpen. Raads- en commissieleden kunnen ook onderwerpen die nog niet in tabel A of B staan voorstellen.

   

  Aan de orde zijn de vragen over welke onderwerpen beeldvorming gewenst is, wat daarbij aan de orde moet komen, wie uitgenodigd worden en welke twee raadsleden de organisatie van de bijeenkomst begeleiden

   

  Aan de commissie wordt voorgesteld de in de vergaderplanning 2020 opgenomen beeldvormingsavonden voor de commissie R&V als volgt in te vullen:

  • donderdag 16 januari 2020: vervolg raadssessie Mobiliteitsplan Delft 2040;
  • donderdag 23 januari 2020: interactieve raadssessie Omgevingsvisie;
  • donderdag 13 februari 2020: vervolg raadssessie Parkeren;
  • donderdag 20 februari 2020: interactieve raadssessie Nieuw Delft.

   

  Over programma’s, tijdstippen en locaties wordt de commissie te zijner tijd nader geïnformeerd.

   

  1
 • 4.2

  Verslag werkgroep “nieuwe Omgevingswet”

  Het verslag van de werkgroep “nieuwe Omgevingswet” van 16 september 2019 is bijgevoegd. De werkgroep is voor het laatst bij elkaar geweest op maandag 4 november 2019.

  1
 • 5

  Openstaande moties en toezeggingen

  Zie bijgevoegde overzichten, ter vaststelling

   

  Legenda voor de stoplichtenrapportage:

  Rood:                         (geactualiseerde) termijn van afwikkeling is overschreden

  Oranje:                       tijdvak van afwikkeling is aangebroken

  Groen:                        tijdvak van afwikkeling ligt in de toekomst

  Tekst in het blauw:  voorstellen voor een nieuwe termijn 

                                     (t.o.v. de lijst van vorige maand)

  Grijs/Doorstrepingen: voorstellen tot afdoening

  2
 • 6

  Rondvraag

 • 7

  Sluiting

Pagina opties