Procedurevergadering commissie Economie, Financien en Bestuur 16-01-2020

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering commissie EFB 4 december 2019

  1
 • 3

  Ingekomen stukken

 • 3.1

  1949939 Voorstel van het college aan de raad inzake periodieke actualisering Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft

  Het college stelt voor de wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft vast te stellen en per 1 januari 2020 in werking te laten treden. De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel.

   

  Het raadsvoorstel is geagendeerd voor bespreking op verzoek van de fracties OD, CDA, CU en GL.

  Motivering OD: CU-staatssecretaris Paul Blokhuis gaat het recreatieve gebruik van lachgas verbieden met een wetsvoorstel. Als studentenstad waar waarschijnlijk veel lachgas wordt gebruikt vind ik dat Delft vooruitlopend op deze wet al diverse maatregelen in de APV kan opnemen om het gebruik te ontmoedigen. Naar het voorbeeld van studentenstad Groningen.

  Motivering CDA, CU en GL: de fracties willen dit stuk eerst in de commissie bespreken.

  Advies: Agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering

  2
 • 3.2

  1950953 College van B en W - informatiebeveiligingsbeleid 2020-2022 en privacybeleid 2020-2022

  Het college heeft beide nota’s op 10 december 2019 vastgesteld en stelt: “In de nota Informatiebeveiligingsbeleid 2020-2022 worden de uitgangspunten, randvoorwaarden en kaders van het informatiebeveiligingsbeleid voor de gemeentelijke organisatie vastgelegd.” “In de nota Privacybeleid 2020-2022 zijn de uitgangspunten, randvoorwaarden en kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming uitgewerkt in het gemeentelijk beleid.”

   

  Advies: Agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 13 februari 2020

  1
 • 3.3

  1951962 Voorstel van het college aan de raad inzake verkoop aandelen Eneco

  Het college stelt voor de aandelen Eneco aan consortium van Mitsubishi Corporation en CHUBU Electric Power Co te verkopen. De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel.

  Advies: Agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering

  1
 • 3.4

  1951982 College van B en W - aanpassing Aanwijzingsbesluit 'ambtelijk horen'

  Het college verzoekt de raad eventuele wensen en bedenkingen uit te brengen ten aanzien van de wijziging van categorieën in het Aanwijzingsbesluit waarin ambtelijk gehoord kan worden. Het college gaat pas tot besluitvorming over nadat u het voorstel tot wijziging van de Verordening Adviescommissie voor bezwaarschriften Delft

  heeft behandeld. De commissie  wordt gevraagd haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college van B en W

   

  Advies: Agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 13 februari 2020 in combinatie met 1951983 Voorstel van het college aan de raad inzake wijziging van de verordening Adviescie. voor bezwaarschriften Delft

  1
 • 3.5

  1951983 Voorstel van het college aan de raad inzake wijziging van de verordening Adviescie. voor bezwaarschriften Delft

  Het college verzoekt de raad eventuele wensen en bedenkingen uit te brengen ten aanzien van de wijziging van categorieën in het Aanwijzingsbesluit waarin ambtelijk gehoord kan worden. Het college gaat pas tot besluitvorming over nadat u het voorstel tot wijziging van de Verordening Adviescommissie voor bezwaarschriften Delft

  heeft behandeld. De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel.

   

  Advies: Agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van 13 februari 2020 in combinatie met 1951982 College van B en W - aanpassing Aanwijzingsbesluit 'ambtelijk horen'

  1
 • 3.6

  2002005 Delftse Rekenkamer - vacatures in de DRK

  In de loop van 2020 ontstaan twee vacatures in het bestuur van de DRK. De DRK nodigt de gemeenteraad uit om aan te geven welke van hun leden zullen participeren in de sollicitatiecommissie.

   

  Advies: Kandidaten voor de sollicitatiecommissie kunnen zich melden bij de griffier

  1
 • 4

  Planning en externe oriëntaties

  De planning geeft een overzicht van de ingeplande beeldvormende sessies van de commissie en een advies ten aanzien van onderwerpen in de lange-termijn-agenda van het college. De voorgestelde beeldvormende sessies worden inzichtelijk gemaakt door middel van het formulier voor beeldvormende activiteiten dat door de aanvrager kan worden ingevuld. Vervolgens besluit de commissie bij dit agendapunt of ze de beeldvormende activiteit wil inplannen en wie bij de organisatie worden betrokken. De commissie kan wensen meegeven ten aanzien van het programma en de genodigden.

   

  Er worden geen nieuwe beeldvormende sessies voorgesteld.

  1
 • 5

  Openstaande moties en toezeggingen: ter vaststelling.

  Legenda voor de stoplichtenrapportage:

  Rood:                         (geactualiseerde) termijn van afwikkeling is overschreden

  Oranje:                       tijdvak van afwikkeling is aangebroken

  Groen:                        tijdvak van afwikkeling ligt in de toekomst

  Tekst in het blauw:     voorstellen voor een nieuwe termijn (t.o.v. de lijst van vorige

                                     maand)

  Doorstrepingen:         voorstellen tot afdoening

  2
 • 6

  Rondvraag

 • 7

  Sluiting

Pagina opties