Procedurevergadering commissie Economie, Financien en Bestuur 04-12-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering commissie EFB 14 november 2019

  1
 • 3

  Ingekomen stukken

 • 3.1

  College van B en W - update Eneco (1946889)

  De fracties D66, VVD, STIP, CDA en GL hebben dit onderwerp geagendeerd. De fracties vinden dat het moment is aangebroken om dit onderwerp te bespreken.

  Bij dit onderwerp is te betrekken:

  • College van B en W - verkoop Eneco (1948915)

  Advies: Betrekken bij de verwachte collegebrief aangaande mogelijke verkoop aandelen Eneco.

  2
 • 3.2

  College van B en W - actieprogramma ruimtelijk-economische visie Delft 2030 (1946892)

  Het college stuurt de raad ter kennisgeving het actieprogramma ruimtelijk-economische visie Delft 2030.

  Advies:  Agenderen voor bespreking in een volgende overlegvergadering  

  1
 • 3.3

  Voorstel van het college aan de raad inzake 4e Algemene Begrotingswijziging 2019 (1947897)

  In het raadsvoorstel wordt de raad verzocht “om het voorstel in de vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur van 4 december 2019 te agenderen omdat de raadsvergadering van 19 december 2019 het laatste moment is om een besluit te nemen over wijzigingen in de begrotingscijfers voor het jaar 2019.” De commissie wordt verzocht de raad te adviseren over het voorstel.

  Advies:   Agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering

  2
 • 4

  Planning en externe oriëntaties

   

  De planning geeft een overzicht van de ingeplande beeldvormende sessies van de commissie en een advies ten aanzien van onderwerpen in de lange-termijn-agenda van het college. De voorgestelde beeldvormende sessies worden inzichtelijk gemaakt door middel van het formulier voor beeldvormende activiteiten dat door de aanvrager kan worden ingevuld. Vervolgens besluit de commissie bij dit agendapunt of ze de beeldvormende activiteit wil inplannen en wie bij de organisatie worden betrokken. De commissie kan wensen meegeven ten aanzien van het programma en de genodigden.

   

  De volgende voorgestelde beeldvormende sessies liggen voor:

   

  18/12/19 – Presentatie Prinsenhofgebied (initiatief college).

  Het college stelt voor:

  “Op 5 november heeft het college gesproken over het vervolgproces rondom het Prinsenhof. De werkgroep Prinsenhofgebied heeft deze zomer haar visie opgeleverd en gepresenteerd en het college heeft aan de hand van alle beschikbare informatie een koers voor het vervolg bepaald. Een volgende fase in het proces breekt nu aan. De verkenningsfase wordt afgesloten met waardevolle resultaten die als input dienen voor de volgende fase (de ontwerpfase). Het college zou het op prijs stellen de raad te informeren over de stand van zaken en het verdere proces.”

  Voor verdere informatie zie het formulier beeldvormende activiteiten.

   

  Stadsgesprek Rietveld Theater (initiatief dhr. Duijff (SP))

  Voorgesteld wordt:

  “Stadsgesprek, met zowel raadsleden als de gemeente (wethouder en verantwoordelijk ambtenaren) aanwezig. Graag een korte technische toelichting op de plannen en het proces om bewoners te informeren en graag ook concrete vragen vanuit de gemeente naar de huurders en omwonenden.”

  4
 • 5

  Openstaande moties en toezeggingen

  Legenda voor de stoplichtenrapportage:

  Rood:                         (geactualiseerde) termijn van afwikkeling is overschreden

  Oranje:                       tijdvak van afwikkeling is aangebroken

  Groen:                        tijdvak van afwikkeling ligt in de toekomst

  Tekst in het blauw:     voorstellen voor een nieuwe termijn (t.o.v. de lijst van vorige

                                     maand)

  Doorstrepingen:         voorstellen tot afdoening

  2
 • 6

  Rondvraag

 • 7

  Sluiting

Pagina opties