Procedurevergadering commissie Economie, Financien en Bestuur 14-11-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering commissie EFB 3 oktober 2019

  1
 • 3

  Ingekomen stukken

 • 3.1

  College van B en W - beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake terugkeer Syriëgangers (1939742)

  De commissie EFB heeft d.d. 3 oktober 2019 besloten de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake terugkeer Syriëgangers (1939742) te bespreken in de overlegvergadering van 14 november. Bij deze bespreking wil de commissie EFB ook toezegging 2019-04 (Raad 28-03-2019) n.a.v. de Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019 (1907083) betrekken.

  Advies: Agenderen voor de procedurevergadering en aansluitende overlegvergadering van 14 november 2019.

  3
 • 3.2

  Airbnb's

  3.2.1 Belangenvereniging Binnenstad Noord - verzoek tot handhaving Verwersdijk 184 (1939750)

  Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fracties  OD, SD en SP.

  Motivering: De fracties willen de wethouder vragen stellen.

  Advies: Agenderen voor de overlegvergadering van 4 december 2019 (cc cies. SDW en RV)

   

  3.2.2 Belangenvereniging Oude en Nieuwe Delf - verzoek tot handhaving Hippolytusbuurt 15 (1939751)

  Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fracties  OD, SD en SP.

  Motivering: De fracties willen de wethouder vragen stellen.

  Advies: Agenderen voor de overlegvergadering van 4 december 2019 (cc cies. SDW en RV)

   

  3.2.3 Belangenvereniging Binnenstad Noord - verzoek tot handhaving Vlamingstraat 36 (1940772)

  Advies: Agenderen voor de overlegvergadering van 4 december 2019 (cc cies. SDW en RV)

   

  3.2.4 Belangenvereniging Binnenstad Noord - verzoek tot handhaving Visstraat 8 (1940778)

  Advies: Agenderen voor de overlegvergadering van 4 december 2019 (cc cies. SDW en RV)

   

  3.2.5 Belangenvereniging Binnenstad Noord - verzoek tot handhaving De Vlouw 1 (1941780)

  Advies: Agenderen voor de overlegvergadering van 4 december 2019 (cc cies. SDW en RV)

   

  3.2.6 Belangenvereniging Binnenstad Noord - verzoek tot handhaving Doelenstraat 47 (1941789)

  Advies: Agenderen voor de overlegvergadering van 4 december 2019 (cc cies. SDW en RV)

   

  3.2.7 Belangenvereniging Binnenstad Noord - verzoek tot handhaving Trompetstraat 85 (1941799)

  Advies: Agenderen voor de overlegvergadering van 4 december 2019 (cc cies. SDW en RV)

   

  3.2.8 Burgerbrief - vragen over illegale verhuur Airbnb (1944837)

  Advies: Agenderen voor de overlegvergadering van 4 december 2019 (cc cies. SDW en RV)

   

  3.2.9 College van B en W - beleid vakantieverhuur in voorbereiding (1945870)

  Met deze brief informeert het college de raad over de stand van zaken met betrekking tot

  vakantieverhuur (Airbnb) in Delft naar aanleiding van onder andere een aantal brieven van bewonersverenigingen met daarin het verzoek tot handhaving van permanente toeristische verhuur via Airbnb van een aantal woningen in de binnenstad. Met deze brief stelt het college voor de toezegging 2019-10 af te doen.

  Advies: Agenderen voor de overlegvergadering van 4 december 2019 (cc cies. SDW en RV)

   

  9
 • 3.3

  Ministerie van BZK - verzoek tot openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten (1940761)

  De minister van BZK informeert de raad over de verplichting voor burgemeesters en wethouders om hun nevenfuncties en de hoogte van de inkomsten uit die nevenfuncties openbaar te maken. Uit evaluatie is gebleken dat in

  de regel wel de nevenfuncties openbaar worden gemaakt, maar helaas niet het bedrag van de uit die nevenfuncties voortvloeiende inkomsten. De minister roept de raad op tot een regelmatige, bijvoorbeeld jaarlijkse, bespreking in de raad van de nevenfuncties van het college in relatie tot diens taakvervulling.

  Advies: Agenderen voor de procedurevergadering van 14 november 2019

  1
 • 3.4

  College van B en W - actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (1940763)

  Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fracties  STIP, ChristenUnie en D66.

  Motivering: de fracties  STIP, CU en D66 willen een aantal aanvullende vragen stellen en mogelijk een voorstel aan het college doen.

  Advies: Agenderen voor de overlegvergadering van 4 december 2019

  1
 • 3.5

  College van B en W - afdoening toezegging evaluatie incidentele festiviteiten (1942809)

  Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fracties  STIP, Stadsbelangen en SP.

  Motivering: De fracties Stadsbelangen en SP hebben vanuit bewoners en muzikanten veel vragen gekregen n.a.v. de regeling in de praktijk de en evaluatie ervan. Daarnaast heeft de fractie STIP een aantal vragen aan de wethouder naar aanleiding van technische vragen en gesprekken met horecaondernemingen.

   

  In de procedurevergadering van 13 juni 2019 heeft de commissie besloten tot een oriëntatie nieuwe stijl over de evaluatie incidentele festiviteitenregeling.

  Bij dit onderwerp is de gedachte om, nadat de evaluatie van het college ter beschikking komt, niet direct tot politiekinhoudelijke behandeling over te gaan, maar eerst een beeldvormende bijeenkomst te plannen waarbij Delftenaren de mogelijkheid wordt geboden hun opvattingen met de commissie te delen.

  Bij  het opstellen van het programma is een uitwerking van het programma met enkele leden vanuit de commissie EFB van belang. Commissieleden die betrokken willen zijn bij kunnen zich aanmelden bij de griffie.

   

  Advies: De oriëntatie nieuwe stijl over dit onderwerp agenderen voor de beeldvormende sessie van 9 januari 2020 en vervolgens bespreking in de overlegvergadering van 16 januari 2020

  1
 • 3.6

  College van B en W - Lange Termijn Agenda (LTA) (1944854)

  Op verzoek van de Werkgroep Vergadermodel heeft het college een Lange Termijn Agenda (LTA) opgesteld. Met de LTA kan de raad in een eerder stadium bepalen of, hoe en wanneer er beeldvormende activiteiten ingepland moeten worden, voordat over een onderwerp gedebatteerd en uiteindelijk besloten gaat worden.

  De LTA is een agenda die continu in beweging is. De planning wordt steeds aangepast als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden. De agenda die nu voor u ligt is dus een momentopname en het inzicht van nu (oktober 2019). In januari of februari van 2020 zal een nieuwe versie worden gepubliceerd.

  Advies: terugkerend agenderen op alle procedurevergaderingen onder het agendapunt Planning

  1
 • 3.7

  College van B en W - voortgang Prinsenhof (1945863)

  Het college informeert de raad middels deze brief over de stand van zaken rondom de ruimtelijke visie voor het Prinsenhofgebied en over het vervolgproces.

  Advies: Agenderen voor de overlegvergadering van 4 december 2019

  1
 • 3.8

  Voorstel van het college aan de raad inzake 1e wijziging van verordening onroerendezaakbelastingen Delft 2020 en legesverordening Delft 2020 (1945873)

  Het college stelt met dit raadsvoorstel de eerste wijziging van de legesverordening Delft 2020 en van de verordening onroerendezaakbelastingen 2020 ter vaststelling voor.

  Het college verzoekt om behandeling in de overlegvergadering van de commissie EFB van 14 november, zodat de tarieven vóór 1 januari 2020 kunnen worden vastgesteld en bekendgemaakt.

  Advies: Agenderen voor de procedurevergadering van 14 november 2019 en aansluitende overlegvergadering

  2
 • 4

  Planning en externe oriëntaties: ter vaststelling

  Het planningsoverzicht heeft i.v.m. de lange termijn agenda en het nieuwe vergaderschema een ander iets ander uiterlijk.  Op basis van de lange termijn agenda van het college kan de commissie bij dit punt keuzes maken ten aanzien van de in te plannen beeldvormende activiteiten. In tabel A is zichtbaar wat al ingepland is en wanneer er tijd beschikbaar is. In tabel B (LTA) staan mogelijke onderwerpen. Raads- en commissieleden kunnen ook onderwerpen die nog niet in tabel A of B staan voorstellen.

   

  Aan de orde zijn de vragen over welke onderwerpen beeldvorming gewenst is, wat daarbij aan de orde moet komen, wie uitgenodigd worden en welke twee raadsleden de organisatie van de bijeenkomst begeleiden

   

  Voorstel:

  20/11/19 – Presentatie Prinsenhofgebied (initiatief college).

  Het college stelt voor:

  “Op 5 november heeft het college gesproken over het vervolgproces rondom het Prinsenhof. De werkgroep Prinsenhofgebied heeft deze zomer haar visie opgeleverd en gepresenteerd en het college heeft aan de hand van alle beschikbare informatie een koers voor het vervolg bepaald. Een volgende fase in het proces breekt nu aan. De verkenningsfase wordt afgesloten met waardevolle resultaten die als input dienen voor de volgende fase (de ontwerpfase). Het college zou het op prijs stellen de raad te informeren over de stand van zaken en het verdere proces.”

  Voor verdere informatie zie het formulier beeldvormende activiteiten.

  2
 • 5

  Openstaande moties en toezeggingen: ter vaststelling

  Legenda voor de stoplichtenrapportage:

  Rood:                         (geactualiseerde) termijn van afwikkeling is overschreden

  Oranje:                       tijdvak van afwikkeling is aangebroken

  Groen:                        tijdvak van afwikkeling ligt in de toekomst

  Tekst in het blauw:     voorstellen voor een nieuwe termijn (t.o.v. de lijst van vorige maand)

  Doorstrepingen:         voorstellen tot afdoening

  2
 • 6

  rondvraag

 • 7

  Sluiting

Pagina opties