Procedurevergadering commissie Economie, Financien en Bestuur 24-01-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Vaststellen besluitenlijst procedurevergadering commissie EFB 6 december 2018

  1
 • 3

  Ingekomen stukken

 • 3.1

  College van B&W - beantwoording schriftelijke vragen van de fractie STIP inzake open data Avalex en andere GR's (nr. 1850482)

  De collegebrief is geagendeerd op verzoek van de fracties STIP, GroenLinks en D66. Motivering: de fracties hebben aanvullende vragen aan het college.

  Advies: agenderen voor de aansluitende overlegvergadering.

  1
 • 4

  Planning en externe oriëntaties: ter vaststelling.

  1
 • 5

  Openstaande moties en toezeggingen: ter vaststelling.

  Toelichting:

  Op verzoek van het presidium zijn de motie- en toezeggingenlijsten sinds november 2018 van een nieuwe lay-out voorzien, waarbij verschillen met de lijsten uit een vorige maand beter inzichtelijk worden gemaakt.

  De stoplichten zijn gebaseerd op de termijnen in de rechterkolom. Eventuele rode stoplichten geven weer dat de commissie in de vorige maand niet heeft ingestemd met een nieuwe termijn en/of vanuit het college geen nieuwe termijn is aangeleverd voor moties of toezeggingen waarvan een (bijgestelde) deadline reeds is gepasseerd.

  Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de kleuren in de stoplichtenrapportage enkel op termijnen van aanbieding slaan en dus géén betrekking hebben op de inhoudelijke voortgang.

  Legenda voor de stoplichtenrapportage:

  Rood:                         (geactualiseerde) termijn van afwikkeling is overschreden

  Oranje:                       tijdvak van afwikkeling is aangebroken

  Groen:                        tijdvak van afwikkeling ligt in de toekomst

  Tekst in het blauw:     voorstellen voor een nieuwe termijn (t.o.v. de lijst van vorige maand)

  Doorstrepingen:         voorstellen tot afdoening

  2
 • 6

  Rondvraag

 • 7

  Sluiting

Pagina opties