Procedurevergadering commissie Algemeen 09-05-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Ingekomen stukken m.b.t. de commissie SOCIAAL DOMEIN en WONEN (wk 10 t/m 17)

 • 2.1

  1912175 College van B&W - kansen voor Buitenhof - resultaten 2018 - jaarplan 2019

  Over dit stuk is geen formele besluitvorming vereist.

  Advies: Agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van cie. SDW 6 juni 2019.

  1
 • 2.2

  1913224 College van B&W - Woonmonitor 2018

  Wethouder Schrederhof heeft een technische toelichting aangeboden naar aanleiding van een aantal stukken over wonen die de commissie afgelopen tijd heeft ontvangen: De woonmonitor, uitvoeringsagenda Langer en Weer Thuis, de evaluatie verkamering, de evaluatie starterslening en de woonagenda. Deze toelichting staat gepland voor dinsdag 14 mei 2019. Over het stuk is geen formele besluitvorming vereist.

  Advies: Agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van cie. SDW 6 juni 2019 in combinatie met de binnenkort te verwachten woonagenda.

  1
 • 2.3

  1914232 Voorstel van het college aan de raad inzake visiedocument Inkoop Beschermd Wonen 2020

  Advies: Agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

  2
 • 2.4

  1914238 College van B&W - uitvoeringsagenda Langer en Weer Thuis

  Wethouder Schrederhof heeft een technische toelichting aangeboden naar aanleiding van een aantal stukken over wonen die de commissie afgelopen tijd heeft ontvangen: De woonmonitor, uitvoeringsagenda Langer en Weer Thuis, de evaluatie verkamering, de evaluatie starterslening en de woonagenda. Deze toelichting staat gepland voor dinsdag 14 mei 2019. Over het stuk is geen formele besluitvorming vereist.

  Advies: Agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van cie. SDW 6 juni 2019.

  1
 • 2.5

  1915257 College van B&W - tussentijdse evaluatie Studentenhuisvesting in goede banen

  Wethouder Schrederhof heeft een technische toelichting aangeboden naar aanleiding van een aantal stukken over wonen die de commissie afgelopen tijd heeft ontvangen: De woonmonitor, uitvoeringsagenda Langer en Weer Thuis, de evaluatie verkamering, de evaluatie starterslening en de woonagenda. Deze toelichting staat gepland voor dinsdag 14 mei 2019. Over dit stuk is geen formele besluitvorming vereist.

  Advies: Agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van cie. SDW 6 juni 2019.

  1
 • 2.6

  1916294 College van B en W - evaluatie 2014-2018 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (startersleningen)

  Wethouder Schrederhof heeft een aantal technische toelichting aangeboden naar aanleiding van vier stukken over wonen die de commissie afgelopen tijd heeft ontvangen: De woonmonitor, uitvoeringsagenda Langer en Weer Thuis, de evaluatie verkamering, de evaluatie starterslening en de woonagenda. Deze toelichting staat gepland voor dinsdag 14 mei 2019.

  Over dit stuk is geen formele besluitvorming vereist.

  Advies: Agenderen voor bespreking in de overlegvergadering van cie. SDW 6 juni 2019.

  1
 • 3

  Ingekomen stukken m.b.t. de commissie ECONOMIE, FINANCIËN en BESTUUR (wk 10 t/m 17)

 • 3.1

  1915251 College van B&W - voortgangsrapportage ruimtelijke toekomstvisie voor Prinsenhof en omgeving

  Op 21 december 2017 is het project door de raad per motie toegevoegd aan de “strategische risico-agenda Delft”. Gezien de relatief compacte omvang van de rapportage, wordt de commissie gevraagd aan te geven naar welke behandeling de voorkeur uitgaat:

  Advies:

  1. Desgewenst (naar eigen inzicht) betrekken bij Kaderbrief 2019 (in de raden van 20 en 27 juni 2019)
   Of:
  2. Agenderen voor bespreking in de overlegvergadering EFB van 13 juni 2019.
  1
 • 3.2

  1915256 College van B&W - ontwerpactieplan Geluid 2019-2022

  Middels deze brief stelt het college de raad in de gelegenheid te reageren op het ontwerpactieplan. Het definitieve actieplan geluid zl voor de zomer door het college  worden vastgesteld.

  Advies: Agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

  1
 • 4

  Ingekomen stukken m.b.t. de commissie RUIMTE en VERKEER (wk 14 t/m 17)

 • 4.1

  1914242 College van B&W - klimaatadaptatiestrategie Delft

  Met deze brief biedt het college de raad de “Klimaatadaptatiestrategie Delft” aan. De strategie bestaat uit een probleemanalyse (de stresstesten), een risicoanalyse, een verkenning van oplossingsrichtingen en een agenda klimaatadaptatie. De strategie is een uitwerking van het onderwerp klimaatadaptatie uit de duurzaamheidsstrategie 'Bouwen aan een duurzaam Delft'. Met deze strategie geeft het college invulling aan de landelijke doelen uit het 'Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie'. De resultaten van de strategie worden door het college meegenomen in toekomstige beleidsstukken en ruimtelijke plannen.

  Advies: Agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

  1
 • 4.2

  1915263 College van B&W - verplaatsing Laga

  De brief van het college is voor deze procedurevergadering geagendeerd op verzoek van de fracties VVD, Stadsbelangen Delft en SP. De fracties hebben aanvullende vragen, onder andere over de grondtransactie, aan het college.

  Advies: Agenderen voor bespreking in de aansluitende overlegvergadering.

  1
 • 5

  Planning en externe oriëntaties

 • 5.1

  SDW

  Zoals al eerder in de commissievergaderingen aangekondigd wilt het college de leden van de commissies SDW & RV op 14 mei 2019 een technische presentatie aanbieden met betrekking tot het onderwerp “Wonen”. De reden om deze presentatie aan te bieden is dat er in juni een aantal grotere beleidsstukken en evaluaties met betrekking tot de portefeuille wonen worden besproken door de commissie.

  De technische presentatie duurt ongeveer 1,5 uur (inclusief vragen) en zal de volgende stukken behandelen:
  - Evaluatie Omzettingsvergunning
  - Langer & Weer Thuis
  - Woonmonitor
  - Woonagenda/evaluatie SVn

 • 5.2

  EFB

  Geen aanvullingen om vast te stellen

 • 5.3

  RV

  Geen aanvullingen om vast te stellen

 • 6

  Rondvraag

 • 7

  Sluiting

Pagina opties