Overlegvergadering commissie Economie, Financien en Bestuur 14-11-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering

 • 3

  Vaststellen besluitenlijsten:

  1. Delfts Kwartiertje commissie EFB 3 oktober 2019;
  2. Overlegvergadering commissie EFB 3 oktober 2019;
  3. Overlegvergadering commissie Algemeen 17 oktober 2019.

   

   

  3
 • 4

  Inventarisatie insprekers

 • 5

  Vaststellen agenda

  De commissievoorzitter stelt voor een totale spreektijd van (afgerond) maximaal 3 uur aan te houden. Dit betekent dat wordt uitgegaan van 14 minuten per fractie en 42 minuten voor het college voor alle agendapunten.

 • 6

  Presentatie stand van zaken organisatieontwikkeling gemeente Delft

  Zoals gebruikelijk verzorgt de heer Krul, gemeentesecretaris, jaarlijks een presentatie over de stand van zaken van de organisatieontwikkeling (netto-presentatietijd: max. 15 minuten). Na de presentatie is er gelegenheid voor vragen en opmerkingen vanuit de commissie.

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd bij dit agendapunt.

 • 7

  College van B en W - beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake terugkeer Syriëgangers (1939742)

  De commissie EFB heeft d.d. 3 oktober 2019 besloten de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake terugkeer Syriëgangers (1939742) te bespreken in de overlegvergadering van 14 november. Bij deze bespreking wil de commissie EFB ook toezegging 2019-04 (Raad 28-03-2019) n.a.v. de Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Gewelddadig Jihadisme 2015-2019 (1907083) betrekken.

  Burgemeester Bijsterveldt-Vliegenthart is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  1
 • 8

  Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  Overeenkomstig de motie “Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH“ van 25 september 2014 wordt de Metropoolregio standaard geagendeerd voor korte terugkoppelingen door Delftse bestuurders en raadsleden en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH.

   

  Teneinde input op te halen vanuit de raadscommissie wordt eventueel ontvangen informatie vanuit de Delftse MRDH-delegatie over voorgenomen inbreng voor komende MRDH-vergaderingen eveneens onder dit agendapunt gepubliceerd.

   

  Bij het agendapunt zijn in de afgelopen periode ontvangen stukken te betrekken.

  • MRDH - agenda vergadering adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat woensdag 20 november (1945874)
    
  1
 • 9

  1945873 Voorstel van het college aan de raad inzake 1e wijziging van verordening onroerendezaakbelastingen Delft 2020 en legesverordening Delft 2020

  (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)

   

  Het college stelt met dit raadsvoorstel de eerste wijziging van de legesverordening Delft 2020 en van de verordening onroerendezaakbelastingen 2020 ter vaststelling voor.

  Het college verzoekt om behandeling in de overlegvergadering van de commissie EFB van 14 november, zodat de tarieven vóór 1 januari 2020 kunnen worden vastgesteld en bekendgemaakt.

  Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  2
 • 10

  Rondvraag

 • 11

  Sluiting

Pagina opties