Overlegvergadering commissie Economie, Financien en Bestuur 03-10-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering

 • 3

  Vaststellen besluitenlijsten:

  a) Overlegvergadering commissie EFB 13 juni 2019.

  1
 • 4

  Inventarisatie insprekers

 • 5

  Vaststellen agenda

  De commissievoorzitter stelt voor een totale spreektijd van (afgerond) maximaal anderhalf uur aan te houden. Dit betekent dat wordt uitgegaan van 7 minuten per fractie en 21 minuten voor het college voor alle agendapunten.

 • 6

  College van B en W - voortgang Rietveld Theater (1929640)

  Het college informeert de raad, in vervolg op de brief van 6 juni 2018, over “de voortgang met betrekking tot het pand aan het Rietveld 49, waarin zich momenteel Theaternetwerk Delft (TND), Delfts Toneelgezelschap (DTG) en drie ateliers bevinden. Met deze brief informeert het college de raad over de uitkomst van de second opinion naar de noodzakelijke investeringen om het pand toekomstbestendig te maken en de gesprekken die daarna gevoerd zijn met Theaternetwerk Delft en Delfts Toneelgezelschap. Eventuele financiële keuzes worden integraal meegenomen in de afweging rondom de programmabegroting 2020.

  De commissie heeft het college via een raadsbrief gevraagd om extra informatie over de keuzes die de raad moet maken bij de begroting. Deze brief kan worden betrokken bij de bespreking.

   

  Bij dit agendapunt zijn te betrekken:

  • College van B en W - extra informatie m.b.t. Rietveld Theater (1939744)
    
   Wethouder Vollebregt is uitgenodigd voor dit agendapunt.
  4
 • 7

  College van B en W - subsidieregeling 2019 (1938716)

  (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)

   

  Het college vraagt de raad om de concept Subsidieregeling te bespreken in de eerstvolgende procedurevergadering van 3 oktober 2019 en de daarop aansluitende de overlegvergadering van de commissie, zodat het college daarna de regeling kan vaststellen en de subsidieverzoeken voor 2020 met de nieuwe regeling kunnen worden beoordeeld.

  Met deze brief stelt het college voor toezeggingen EFB 2018-02 en EFB 2018-08 als afgedaan.te beschouwen.

   

  Wethouder Huijsmans is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  1
 • 8

  Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  Overeenkomstig de motie “Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH“ van 25 september 2014 wordt de Metropoolregio standaard geagendeerd voor korte terugkoppelingen door Delftse bestuurders en raadsleden en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH.

   

  Teneinde input op te halen vanuit de raadscommissie wordt eventueel ontvangen informatie vanuit de Delftse MRDH-delegatie over voorgenomen inbreng voor komende MRDH-vergaderingen eveneens onder dit agendapunt gepubliceerd.

   

  Bij het agendapunt zijn in de afgelopen periode ontvangen stukken te betrekken.

  • Provincie Zuid Holland - afschrift van brief aan MRDH inzake reactie op begroting 2020 en jaarrekening 2018 (1936670)
  • MRDH - agenda vergadering Adviescie. Economisch Vestigingsklimaat 9 oktober 2019 (1939752)
  2
 • 9

  Rondvraag

 • 10

  Sluiting

Pagina opties