Overlegvergadering commissie Economie, Financien en Bestuur 24-01-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering

 • 3

  Vaststellen besluitenlijsten:

  a) Delfts Kwartiertje commissie EFB 6 december 2018;

  b) overlegvergadering commissie EFB 6 december 2018.

  2
 • 4

  Inventarisatie insprekers

 • 5

  Vaststellen agenda

  De commissievoorzitter stelt voor een totale spreektijd van (afgerond) maximaal 2 uur en 40 minuten aan te houden. Dit betekent dat wordt uitgegaan van 11 minuten per fractie en 33 minuten voor het college voor alle agendapunten.

 • 6

  College van B&W - regioprofiel cultuur (nr. 1847406)

  De collegebrief is via de procedurevergadering van 6 december 2018 geagendeerd op verzoek van de fracties van STIP, D66 en PvdA.

  Motivering: de fracties hebben aanvullende vragen aan het college.

  In de eerste termijn krijgen derhalve alleen deze fracties het woord; in de tweede termijn kunnen alle fracties die dat wensen reageren.

   

  Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

   

  Een annotatie van de griffie wordt bijgevoegd.

   

  Wethouder Vollebregt is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  2
 • 7

  Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  Dit agendapunt bestaat uit twee onderdelen:

  a) Input tbv Strategische Agenda MRDH

  b) Reguliere maandelijkse afstemming

   

  Ad a) Fracties wordt gevraagd input mee te geven ten aanzien van de ontvangen Strategische Agenda. De Delftse MRDH-delegatie kan deze input dan benutten voor het verdere proces (de Bestuurscommissie vergadert op 30 januari en de Adviescommissie op 13 februari 2019).

  De MRDH ligt over dit traject toe:  

  “De tijd is nu rijp om het politieke debat te voeren over de voorliggende concept-Strategische Agenda MRDH en de formele besluitvorming te starten. De eerste stap daarin is de parallelle behandeling van de concept-Strategische Agenda in de bestuurscommissies van januari 2019 (politieke discussie en input) en de adviescommissies van februari 2019 (advies). De bestuurlijk eigenaar zal na deze ronde zorgdragen voor verwerking van deze input en adviezen in de concept-Strategische Agenda. Deze wordt door de bestuurlijk eigenaar in maart 2019 ter bespreking aan het algemeen bestuur voorgelegd, dat het concept dan zal vrijgeven voor zienswijze van de 23 gemeenteraden.”

  Ad b) Overeenkomstig de motie “Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH“ van 25 september 2014 wordt de Metropoolregio standaard geagendeerd voor korte terugkoppelingen door Delftse bestuurders en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH. Bij het agendapunt zijn in de afgelopen periode ontvangen stukken te betrekken.

  Teneinde input op te halen vanuit de raadscommissie wordt evt. ontvangen informatie vanuit de Delftse MRDH-delegatie over voorgenomen inbreng voor komende MRDH-vergaderingen eveneens onder dit agendapunt gepubliceerd.

   

  Wethouders Vollebregt en Huijsmans zijn uitgenodigd voor dit agendapunt.

  • 1902009 MRDH - Strategische Agenda voor Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat
  • 1903011 MRDH - inhoudelijke jaarplanning 2019
  • 1850495 MRDH - reactie Bestuurscommissie EV op advies Adviescommissie EV inzake werklocaties
  • 1850489 Provincie Zuid Holland - rapportage Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland 2018
  5
 • 8

  College van B&W - beantwoording schriftelijke vragen van de fractie STIP inzake open data Avalex en andere GR's (nr. 1850482)

  (onder voorbehoud van uitkomst voorafgaande procedurevergadering)

   

  De collegebrief is geagendeerd op verzoek van de fracties STIP, GroenLinks en D66. Motivering: de fracties hebben aanvullende vragen aan het college.

   

  Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

   

  Wethouders Brandligt en Huijsmans zijn uitgenodigd voor dit agendapunt.

  1
 • 9

  Rondvraag

 • 10

  Sluiting

Pagina opties