Overlegvergadering commissie Algemeen 09-05-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering

 • 3

  Inventarisatie insprekers

  Van tevoren heeft zich één inspreker aangemeld op een niet geagendeerd onderwerp

 • 4

  Vaststellen agenda/bepalen spreektijden

  De commissievoorzitter stelt voor om een totale spreektijd van 2,5 uur aan te houden. Dit betekent 12 minuten per fractie. In deze spreektijd is rekening gehouden met de eventueel benodigde tijd voor alle agendapunten. De spreektijd voor het college is bepaald op 36 minuten.

 • 5

  1914232 Voorstel van het college aan de raad inzake visiedocument Inkoop Beschermd Wonen 2020

  (onder voorbehoud van besluitvorming in de voorafgaande procedurevergadering)

              Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de bespreking.

  De raad wordt gevraagd het visiedocument inkoop Beschermd Wonen 2020 vast te stellen en daarbij expliciet in te stemmen met:

  • de uitgangspunten voor de inkoop van beschermd wonen;
  • het verder uitwerken van de keuze voor sturing op resultaat met taakgerichte bekostiging ingekocht via de open house methode.
               De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel ten behoeve van besluitvorming van de raadsvergadering van 16 mei 2019.
  2
 • 6

  1915256 College van B&W - ontwerpactieplan Geluid 2019-2022

  (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)

  Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking.

  Het actieplan geluid is een wettelijke verplichting in het kader van de Europese richtlijn omgevingslawaai. Het actieplan dient iedere vijf jaar te worden geactualiseerd. Dit ontwerpactieplan is een actualisatie van het vorige actieplan en is in hoofdzaak een voortzetting van dat actieplan.

  Middels deze brief stelt het college de raad in de gelegenheid te reageren op het ontwerpactieplan. Het definitieve actieplan geluid zal voor de zomer door het college  worden vastgesteld.

  Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad van 16 mei 2019 aan de orde.

  2
 • 7

  1914242 College van B&W - klimaatadaptatiestrategie Delft

  (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)

  Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor de bespreking. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad van 16 mei 2019 aan de orde.

  Bij de bespreking van dit onderwerp kan het volgende stuk worden betrokken:

  - Kennisplatform CROW: klimaatgericht mobiliteitsbeleid voor gemeenten   (2017: wk 41, nr. 3135704).

   

  Aan het eind van de bespreking van dit onderwerp wordt de commissie verzocht aan te geven of motie-8.1.2 “Watergerelateerde belastingheffing”, motie 8.1.1 “Klimaatadaptieve bouwplannen” en motie 8.1.13 “Samen maken we Delft groener” door het college zijn afgedaan.

  4
 • 8

  1915263 College van B&W - verplaatsing Laga

  (onder voorbehoud van besluitvorming in voorafgaande procedurevergadering)

   Wethouder Vollebregt is uitgenodigd voor de bespreking. De brief van het college is

  geagendeerd op verzoek van de fracties VVD, Stadsbelangen Delft en SP. Deze fracties hebben aanvullende vragen, onder andere over de grondtransactie, aan het college. In eerste termijn zullen daarom alleen deze fracties het woord krijgen.

   

  In tweede termijn is er voor de overige fracties de gelegenheid om kort te reageren.

  Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad van 16 mei 2019 aan de orde.  

  2
 • 9

  Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  Overeenkomstig de motie “Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH“ van 25 september 2014 wordt de Metropoolregio standaard geagendeerd voor korte terugkoppelingen door Delftse bestuurders en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH. Bij het agendapunt zijn in de afgelopen periode ontvangen stukken te betrekken.

   

  Teneinde input op te halen vanuit de raadscommissie wordt eventueel ontvangen informatie vanuit de Delftse MRDH-delegatie over voorgenomen inbreng voor komende MRDH-vergaderingen eveneens onder dit agendapunt gepubliceerd.

  1
 • 10

  Rondvraag

 • 11

  Sluiting

Pagina opties