Fractievoorzittersoverleg 18-02-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  Vaststellen besluitenlijst 26 november 2018

 • 4

  Voorstel werkwijze van de werkgroep Vergadermodel

 • 5

  Werkgroep fractievergoedingen

 • 6

  Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

 • 7

  Controle fractievergoedingen 2017

 • 8

  Jaarrekening 2018 - inbreng doelstelling raad en verzoek overheveling DRK

 • 9

  Raadstevredenheidsonderzoek 2018

 • 10

  Jaarplan griffie 2019

 • 11

  WVTTK

 • 12

  Rondvraag

 • 13

  Sluiting

Pagina opties