Delfts Kwartiertje commissie Sociaal Domein en Wonen 12-11-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststellen agenda

 • 3

  1943832 College van B en W - uitspraak rechter inkoop jeugdhulp H-10

  Wethouder Van der Woude is uitgenodigd voor de bespreking. Het stuk is geagendeerd op verzoek van de fracties PvdA en ChristenUnie via de lijst van ingekomen stukken van week 43. Motivering PvdA: de fractie vindt het belangrijk dat dit stuk besproken wordt gezien de mogelijk grote gevolgen voor de gemeente. Motivering CU: de fractie zou graag willen weten wat de consequenties precies zijn en wat de ‘korte termijn’ is waarbinnen de raad geïnformeerd wordt.

  2
 • 4

  Samenwerking met banken i.h.k. van schuldhulpverlening

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd voor de bespreking. Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fractie CDA. Motivering: de fractie vernam uit de media dat Delft samenwerkt met banken in het kader van schuldhulpverlening en vraagt zich af waar deze samenwerking uit bestaat en wat de rol van de gemeente(raad) hierin is.

 • 5

  Sluiting

Pagina opties