Commissie Rekening en Audit 27-11-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststellen besluitenlijst vergadering R&A-commissie 25 september 2019

  1
 • 3

  Inventarisatie insprekers

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Delftse Rekenkamer (Besloten agendapunt)

  De voorzitter van de Delftse Rekenkamer is aanwezig voor een korte actuele afstemming.

  Voorafgaand aan de vergadering ontvangen R&A-leden per email een actuele groslijst van de (potentiële) onderzoeksonderwerpen.

   

  Daarnaast kan de commissie met de Rekenkamer in gesprek over de algemene gang van zaken, zoals afgesproken na het traject ‘herijking rekenkamerfunctie’ dat in 2018 leidde tot de nieuwe Verordening Delftse Rekenkamer 2018

  De commissie wordt na de toelichting vanuit de Delftse Rekenkamer gelegenheid geboden vragen te stellen en opmerkingen te maken.

 • 6

  College van B&W - bestuurlijke reactie op interimletter (nr. 1947900)

  Het college heeft een bestuurlijke reactie opgesteld bij de interimletter van de gemeentelijk accountant.

   

  De commissie wordt gelegenheid geboden vragen te stellen aan de accountant over de uitgebrachte startnotitie en interimletter. Vervolgens wordt de commissie gelegenheid geboden voor vragen en opmerkingen voor de wethouder Middelen over de follow up van de bevindingen van de accountant.

   

  Bij de bespreking kan het volgende stuk worden betrokken: 1947907 PWC - Rapportage Management Letter 2019

   

  PwC en wethouder Brandligt zijn bij dit agendapunt uitgenodigd.

  2
 • 7

  College van B&W - bestuurlijke reactie op R&A-advies Jaarstukken 2018 (nr. 1947899)

  Via de brief wordt de commissie geïnformeerd over de collegereactie op het R&A-advies bij de jaarstukken 2018 dat de raad op 20 juni jl. heeft vastgesteld.

   

  De commissie wordt gelegenheid geboden vragen te stellen en opmerkingen te maken over de voorgestelde opvolging van uitgebrachte adviezen.

   

  NB: definitieve beoordeling over afdoening van openstaande R&A-adviezen vindt zoals gebruikelijk plaats via het jaarrekening-adviestraject in mei/juni 2020 (mede aan de hand van dan beschikbare jaarstukken 2019).

   

  Wethouder Brandligt is bij dit agendapunt uitgenodigd.

   

  1
 • 8

  Provincie Zuid Holland - Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2018 (1946882)

  Bij de invoering van het interbestuurlijk toezicht is ervoor gekozen om de controlerende rol van de raad bij de jaarlijkse rapportage via de commissie R&A te laten verlopen. De commissie kan vragen stellen en opmerkingen maken over de Delftse resultaten in de rapportage.

  1
 • 9

  Paragraaf “Audits” Najaarsrapportage en technische presentatie

  Zoals gebruikelijk wordt de paragraaf “Audits” uit de Najaarsrapportage jaarlijks in de

  commissie R&A behandeld. Dit agendapunt wordt ingeleid door de ambtelijke

  ondersteuning van het college met een jaarlijkse presentatie over uitgevoerde en geplande

  audits/ doelmatigheidsonderzoeken.

   

  De commissie wordt gelegenheid geboden vragen te stellen en opmerkingen te maken over

  de paragraaf “Audits” uit de Najaarsrapportage en de presentatie.

  1
 • 10

  Financieel-technische verzoeken t.b.v. Programmabegroting en Najaarsrapportage

  Zoals gebruikelijk wordt in de R&A-commissie financieel-technisch teruggeblikt op de opzet van bovengenoemde boekwerken. De commissie kan hierbij opmerkingen en verzoeken voorleggen aan het college.

 • 11

  Informatiebeveiliging - 1947898 College van B en W - halfjaarlijkse rapportage Q2 Q3 2019

  Eerder hebben het college en de raad afgesproken om de monitoring van het informatiebeveiligingsbeleid via de commissie R&A te laten lopen. Het agendapunt wordt ingeleid via een presentatie over de stand van zaken.

   

  De commissie wordt gelegenheid geboden vragen te stellen en opmerkingen te maken.

  Wethouder Huijsmans is bij dit agendapunt uitgenodigd.

  1
 • 12

  Verbonden partijen

  a)  R&A-leden die tevens lid zijn van rekeningencommissies van gemeenschappelijke

      regelingen wordt gelegenheid geboden korte terugkoppelingen/vooruitblikken te verzorgen.

  b) Korte periodieke toelichting door de commissiegriffier over evt. ontwikkelingen in de

      (regionale) sturing door raden op verbonden partijen.

 • 13

  Rondvraag

 • 14

  Sluiting

Pagina opties