Commissie Rekening en Audit 25-09-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

  Bij dit agendapunt wordt  Jeroen Becking, de nieuwe gemeentecontroller (op interim-basis), gelegenheid geboden om zich voor te stellen aan de commissieleden R&A.

 • 2

  Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering: n.v.t.

  (definitieve versie R&A-advies bij jaarstukken 2018 is door commissie per mail vastgesteld)

 • 3

  Inventarisatie insprekers

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Raadsvoorstel Controleprotocol 2019 en aandachtspunten interim-controle

  Het raadsvoorstel Controleprotocol kent eenzelfde opzet als voorgaande jaren en is geactualiseerd op huidige regelgeving.

  De gemeentelijk accountant is uitgenodigd voor dit agendapunt om een korte toelichting te geven op de jaarlijkse interimcontrole (controle op financieel-administratieve processen) aan de hand van de zgn. start-notitie voor de controle.

  Wethouder Brandligt is bij dit agendapunt uitgenodigd.

   

  De commissie wordt gevraagd aan te geven of het raadsvoorstel Controleprotocol 2019 kan worden geagendeerd voor de (hamerstukken)agenda van de raad.

  Daarnaast wordt de commissie gelegenheid geboden de accountant aandachtspunten voor de interimcontrole mee te geven.

  4
 • 6

  Delftse Rekenkamer (besloten agendapunt)

  De voorzitter van de Delftse Rekenkamer is aanwezig voor een korte actuele afstemming.

  Voorafgaand aan de vergadering ontvangen R&A-leden per email een actuele groslijst van de (potentiële) onderzoeksonderwerpen.

  De commissie wordt gelegenheid geboden vragen te stellen en opmerkingen te maken.

 • 7

  Rondvraag

 • 8

  Sluiting

Pagina opties