Commissie Rekening en Audit 10-04-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening/mededelingen

 • 2

  Vaststellen besluitenlijst commissie R&A 30 januari 2019

  1
 • 3

  Inventarisatie insprekers

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Delftse Rekenkamer (besloten agendapunt)

  De voorzitter van de Delftse Rekenkamer (DRK) verzorgt een korte toelichting over een voorziene kennisbijeenkomst op 25 september 2019.

  Daarnaast wordt ingegaan op de actuele groslijst van onderzoeksonderwerpen.

  R&A-leden ontvangen deze voorafgaand aan de vergadering per email.

  De commissie wordt gelegenheid geboden vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.

 • 6

  Voorbereiding en werkverdeling jaarrekeningadviestraject 2018

  Jaarstukken van gemeenschappelijke regelingen worden uiterlijk 15 april a.s. verwacht; de aanbieding van het gemeentelijk jaarverslag staat voor 17 mei a.s. gepland.

  De werkverdeling voor de jaarstukken dient te worden vastgesteld; zie daartoe bijgevoegd memo met een concept-werkverdeling. Verder kan de commissie wensen en aandachtspunten voor het jaarrekeningadviestraject kenbaar maken.

  1
 • 7

  Accountantscontrole jaarrekening 2018

  Bij dit agendapunt wordt door de ambtelijke ondersteuning van het college een korte toelichting verzorgd over de stand van zaken van de jaarrekeningcontrole.

  De commissie wordt gelegenheid geboden vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.

 • 8

  Verbonden partijen

  Dit agendapunt bestaat uit twee onderdelen:

  a) R&A-leden die tevens lid zijn van rekeningencommissies van gemeenschappelijke

  regelingen wordt gelegenheid geboden korte terugkoppelingen/voortuitblikken te verzorgen.

  b) Korte periodieke toelichting door de financieel raadsadviseur over evt. ontwikkelingen in de (regionale) sturing door raden op verbonden partijen.

 • 9

  Risicosessie “Informatiebeveiliging”

  Zoals afgesproken vindt via deze avond een eerste zgn. “risicosessie” plaats.

  Naast het R&A-lid wordt een tweede lid  van elke fractie van harte uitgenodigd om deel te nemen. Tijdens de sessie wordt gebruik gemaakt van de online risicoanalyse-tool RISKID.  

  Deelnemers denken mee over de risico's die gemoeid (kunnen) zijn bij het gekozen onderwerp “informatiebeveiliging”.

  Met het oog op een uitrol naar de politiekinhoudelijke raadscommissies wordt aan het eind van dit agendapunt gepeild of de gehanteerde opzet bevalt.

   

  Wethouder Schrederhof is uitgenodigd bij dit agendapunt.

  2
 • 10

  Rondvraag

 • 11

  Sluiting

Pagina opties