Overlegvergadering commissie Economie, Financien en Bestuur 05-09-2018

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening

 • 2

  Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering

 • 3

  Vaststellen besluitenlijst commissie Algemeen 21 juni 2018

  1
 • 4

  Inventarisatie insprekers

 • 5

  Vaststellen agenda

  De commissievoorzitter stelt voor een totale spreektijd van (afgerond) maximaal 2 uur en 40 minuten aan te houden. Dit betekent dat wordt uitgegaan van 12 minuten per fractie en 36 minuten voor het college voor alle agendapunten.

 • 6

  College van B&W: subsidieregeling (week 30, nr. 1830145)

  (onder voorbehoud van uitkomst voorafgaande procedurevergadering)

  Zoals afgesproken legt het college de raad een conceptversie voor van de uitwerking van de subsidieregeling, voorafgaand aan de voorziene vaststelling door het college op 4 oktober a.s.

  Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

   

  Wethouder Huijsmans is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  1
 • 7

  Raadsvoorstel inzake hulp bij humanitaire rampen (week 27, nr. 1827100)

  (onder voorbehoud van uitkomst voorafgaande procedurevergadering)

  De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel.

   

  Wethouder Vollebregt is uitgenodigd voor dit agendapunt

  2
 • 8

  College van B&W - Rietveld Theater (week 23, nr. 1823029)

  (onder voorbehoud van uitkomst voorafgaande procedurevergadering)

  De brief is via de lijst van ingekomen stukken geagendeerd op verzoek van de fracties van D66, PvdA, GroenLinks en STIP.

  In eerste termijn zullen alleen deze fracties het woord krijgen. In tweede termijn is er voor overige fracties desgewenst gelegenheid om een inbreng te verzorgen. Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde. 

   

  Wethouder Vollebregt is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  1
 • 9

  College van B&W: voorstel samenspel raad college inzake Agenda Delft 2040 (week 15, nr. 3670388)

  De brief bevat een voorgestelde werkwijze voor de Agenda Delft 2040. In de procedurevergadering van 24 mei jl. heeft de commissie tot een bespreking besloten.

  Over dit onderwerp is geen formele besluitvorming in de raad vereist. Mocht de commissiebespreking aanleiding geven tot het willen indienen van een motie, dan is afronding in de raad aan de orde.

   

  Wethouder Brandligt is uitgenodigd voor dit agendapunt.

  1
 • 10

  Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  Overeenkomstig de motie “Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH“ van 25 september 2014 wordt de Metropoolregio standaard geagendeerd voor korte terugkoppelingen door Delftse bestuurders en het eventueel meegeven van aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH.

  Bij het agendapunt zijn in de afgelopen periode ontvangen stukken te betrekken.

  3
 • 11

  Rondvraag

  De PvdA-fractie heeft een rondvraag voor wethouder Huijsmans ingediend over de mogelijkheid om, evenals in andere gemeenten, gelegenheid te bieden voor gebruikmaking van eenmalige buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand bij huwelijksvoltrekkingen.

 • 12

  Sluiting

Pagina opties