... Vergaderagenda detail Vergadering Presidium

Vergadering Presidium 25-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:18:30

AGENDA

1 Opening en mededelingen

2 Vaststelling agenda

3 Verslag presidium 14 december 2017

4 Concept-agenda raadsvergadering donderdag 1 februari 2018

5 Brief Delftse Rekenkamer inzake budgetoverheveling

6 Gang van zaken in commissies en raad

7 Rondvraag

8 Inhoud presidiumbericht

9 Sluiting